Rektor

Rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym jej pracowników i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez prawo do kompetencji innych organów Uczelni lub Założyciela.

Rektorem WSH jest dr Roman Fulneczek.

PROREKTOR

Prorektor w Wyższej Szkole Handlowej jest zastępcą Rektora w Uczelni.  Pełni on funkcję  administracyjno-reprezentacyjne, bezpośrednio kierując projektami unijnymi, dotacjami oraz współpracą  jednostki z zagranicą 

Prorektorem WSH jest dr Marta Drozdowska. 

Dziekan

Dziekan stoi na czele podstawowej jednostki organizacyjnej WSH, jaką jest Wydział Ekonomiczno – Menedżerski. Kieruje wydziałem w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia i rozwoju naukowego. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału i opiekunem studentów.

Dziekanem Wydziału Ekonomiczno – Menedżerskiego jest  dr inż. Halina Węgrzyn.

PRODZIEKAN

Prodziekan ds studenckich pełni rolę rzecznika studentów. Wspiera studentów w sprawach związanych z życiem studenckim, współpracuje z Samorządem Studenckim oraz innymi organizacjami studenckimi. Nadzoruje sprawy związane z praktykami studenckimi oraz dyscyplinarne. 

Prodziekanem ds. Studenckich jest dr Agnieszka Faron

 

Rada wydziału

Rada Wydziału jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału.  

W skład Rady Wydziału – zgodnie ze Statutem - wchodzą: Dziekan jako przewodniczący, Prodziekani, Kierownicy Katedr, samodzielni nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, studentów oraz pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi.

Senat

Senat jest najwyższym kolegialnym organem władzy na Uczelni. W jego skład - zgodnie ze Statutem - wchodzą: Rektor jako przewodniczący, Prorektorzy, Dziekan, Kanclerz, przedstawiciele Założyciela, reprezentanci nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz studentów.

 

Struktura

Katedry

W strukturze Uczelni funkcjonują trzy katedry: