aktualnie przyznawane stypendia

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY – wprowadzone przez Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- zwiększenie stypendium socjalnego może być przyznawane studentom stacjonarnym i niestacjonarnym, w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach (nie mających związku z trudnym bądź uniemożliwionym codziennym dojazdem lub zamieszkiwaniem na terenie miasta)

- obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny, w przypadku dochodu na osobę nieprzekraczającego 528,00 zł.

- zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów,

- stypendium rektora może być przyznane studentowi, który osiągnie „wyróżniające się wyniki w nauce”.

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student obejmuje:

  • Stypendium socjalne,
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • Zapomogę,
  • Stypendium rektora

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku przerwania i ponownego podjęcia studiów, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie od tego kiedy i na jakim kierunku został uzyskany.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i  nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić  uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

 

 

Stypendium przyznaje się na wniosek studenta, na podstawie średniej studiów w danym roku akademickim oraz osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych.

 

Po wejściu w życię ustawy:

Ustawa zmienia przesłanki przyznawania stypendium rektora. Może je otrzymać student, który  uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

- laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni

- medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszym roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

Stypendium socjalne

 


 

Stypendium przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium jest miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.

Studenci studiów stacjonarnych mogą wnioskować o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania - w wynajmowanym we Wrocławiu mieszkaniu lub domu studenckim.

 

Po wejściu w życie ustawy:

Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem go do pozostałych regulacji ustawy.

Uregulowana została sytuacja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez udokumentowania dochodów innych oznaczonych osób.

UWAGA!

Istotną zmianą w przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 582,00 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby  mogły przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

Istotną zmianą jest dopuszczenie otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”.

Aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

 

 

Stypendium przyznawane studentom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Stypendium przyznaje na wniosek studenta.

 

Po wejściu w życie ustawy:

Student może otrzymać świadczenie jeśli posiada jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Jednorazowa zapomoga

 

Pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.

 

Po wejściu w życie ustawy:

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie jak dotychczas „sytuacji materialnej”).

 

FUNDUSZ STYPENDIALNY

Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe przyznane przez Ministra na świadczenia dla studentów i doktorantów oraz zwiększenia ich źródeł. Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych przez Ministra na fundusz stypendialny dla studentów.

Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora nie może stanowić więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.

CUDZOZIEMCY

Studenci cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia wymienione w art. 98 ust. 1 ustawy PSzWiN, czyli włącznie o stypendium socjalne.

Art. 324 ust. 2 pkt 2-7 wymienia cudzoziemców, którzy mogą ubiegać się o świadczenie socjalne. Są to:

- cudzoziemcy, którym udzielono pozwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

- cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, ok których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt.3 lub 4 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U z 2017 r., poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

- cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej labo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

- posiadacze Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

- cudzoziemców będących małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium RP.