LEGITYMACJA STUDENCKA

Legitymacja studencka – dokument poświadczający status studenta. Zawiera ona podstawowe dane osobowe, a także zdjęcie. Wydanie legitymacji studenckiej wymaga wniesienia opłaty - 22,00 zł (studenci zagraniczni wnoszą opłatę wraz z opłatą za studia). Opłatę należy wnieść na indywidualne konto bankowe do rozliczeń z uczelnią lub w kwesturze (pokój 3/11). Legitymacje są wydawane przez dziekanat na początku października.

DZIEKANAT

Dziekanat znajduję się w pokoju 2/1 i zajmuje się rozwiązywaniem problemów studentów. W tym miejscu student może odebrać legitymację lub przedłużyć jej ważność, złożyć wniosek do dziekana oraz poradzić się w innych studenckich sprawach. 

GRUPY DZIEKAŃSKIE

Każdy student zostaje dopisany do poszczególnych grup zależnych od form zajęć. Grupy określa dziekan i dostępne są na wirtualnym dziekanacie w sekcji moje grupy oraz na tablicy w budynku uczelni. Zmiana grupy wymaga zgody dziekana. Zapisy do grup językowych odbędą się na podstawie testu znajomości zadeklarowanego języka obcego. Informacje o podziale na grupy językowe dostępne będą w sposób analogiczny do pozostałych.

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ, TERMINY ZJAZDÓW

Studenci studiów stacjonarnych zajęcia rozpoczynają 01 października. Harmonogramy zajęć dla Studentów oraz terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych  będą dostępne w e-dziekanacie/plany zajęć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.

STUDENCKI E-MAIL

W WSH obowiązuje kontakt ze wszystkimi jednostkami uczelni za pomocą korespondencji mailowej wg schematu imię.nazwisko@student.handlowa.eu . Proszę o aktywne korzystanie studenckiego adresu mailowego. Każda wiadomość mailowa powinna być podpisana i zawierać takie informacje:

- imię i nazwisko (dla studentów zagranicznych – jak w paszporcie!)

- rok studiów

- stopień (studia licencjackie/magisterskie)

- kierunek

- tryb (stacjonarny/niestacjonarny).

Wszelkie informacje na temat poczty studenckiej dostępne są na e-dziekanacie.

 

 

 

NUMER ALBUMU

Numer albumu to niepowtarzalny i indywidualny numer przypisany każdemu studentowi. Na uczelni stanowi on identyfikator dla studenta. Najczęściej numer albumu podaje student w kontakcie z poszczególnymi komórkami uczelni. Numer ten znajduje się w trzecim wierszu na legitymacji studenckiej. Numer albumu pozwala na logowanie się do wirtualnego dziekanatu.

E-DZIEKANAT

E-dziekanat jest odpowiednikiem indeksu. Student znajdzie tam harmonogramy zajęć, terminy zjazdów, realizowane w danym semestrze przedmioty oraz przypisanych im wykładowców, weryfikuje stan płatności, poznaje odpowiedzi na złożone do Dziekana wnioski oraz wiele innych przydatnych informacji np. regulacje prawne uczelni (sekcja Zarządzenia), ogłoszenia.  Dostęp do wirtualnego dziekanatu umożliwia numer albumu (login) oraz hasło (startowe) data urodzenia studenta wpisywana w formacie RRRR-MM-DD.

NORMY PRAWNE NA UCZELNI

Najważniejszym wewnętrznym dokumentem prawnym na uczelni jest Regulamin Studiów (regulamin dostępny na wirtualnym dziekanacie/zarządzenia/regulaminy/regulamin studiów) oraz do wglądu w dziekanacie. Poza regulaminem na uczelni wydawane są zarządzenia Rektora oraz Dziekana (dostępne również na wirtualnym dziekanacie w zakładce Zarządzenia) oraz na tablicach na terenie uczelni.

STYPENDIUM

Informacje o stypendiach znajdziesz w e-Dziekanacie lub w kwesturze (pok. 3/11). Pamiętaj, że stypendium przysługuje osom posiadającym obywatelstwo polskie lub studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich (na przykład z Kartą Polaka).

ZAŚWIADCZENIA

Studenci, którzy potrzebować będą zaświadczenie o statusie studenta, do banku oraz inne i chcieliby je otrzymać powinni zgłosić się do dziekanatu. Wydanie zaświadczenia możliwe jest przy braku zaległości dydaktycznych i finansowych wobec uczelni oraz po uregulowaniu opłaty z tytułu wydania takiegoż dokumentu.  

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW

 

 UBEZPIECZENIE

Cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski na podstawie wizy krajowej, musi posiadać ubezpieczenie na minimalną kwotę 30 000 euro ważne przez okres planowanego pobytu w Polsce, pokrywające wydatki związane z leczeniem w Polsce, ewentualnym pobytem w szpitalu, powrotem do kraju pochodzenia z powodów zdrowotnych lub śmiercią.

  Ubezpieczenie można kupić w swoim kraju (listę agencji ubezpieczeniowych można znaleźć na stronie internetowej konsulatu) na okres 1 roku, a następnie wykupić ubezpieczenie w Polsce.

  Student obcokrajowiec może dobrowolnie ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) lub w prywatnych agencjach ubezpieczeniowych.

   Ubezpieczenie NFZ

   Miesięczna składka wynosi 46,80 złotych. Idąc do lekarza, trzeba mieć ze sobą: egzemplarz umowy z NFZ oraz blankiet zgłoszenia do ZUS i potwierdzenie dokonania opłaty składki za ostatni miesiąc.

   Jak podpisać umowę z NFZ ?

 1. Przygotuj dokumenty: zaświadczenie z uczelni potwierdzające bycie studentem, legitymację studencką, paszport.
 2. Złóż podanie o dobrowolnym ubezpieczeniu w Dolnośląskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Obsługi Ubezpieczonych (ul. Dawida 2, 50-527 Wrocław, tel. 71 797 91 32).
 3. Po podpisaniu umowy musisz ją zarejestrować w ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Oddział ZUS (w zależności od tego, gdzie mieszkamy):

Dla osób mieszkających w dzielnicy Wrocław – Śródmieście, Wrocław – Psie Pole: I Inspektorat ZUS we Wrocławiu, 50-225 Wrocław, ul. Reymonta 4/6

Dla osób mieszkających w dzielnicy Wrocław – Fabryczna, Wrocław – Stare Miasto: II Inspektorat ZUS we Wrocławiu, 53-641 Wrocław, ul. Litomska 36

Dla mieszkańców pozostałych dzielnic: III Oddział ZUS we Wrocławiu, 50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11

Ubezpieczenie prywatne

Studenci mogą przystąpić do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE

S.A. dla studentów zagranicznych WSH.

NUMER PESEL

Numer PESEL otrzymasz automatycznie przy zameldowaniu.

PESEL to podstawowy numer ewidencyjny obowiązujący w Polsce, jest nadawany każdemu cudzoziemcowi zamieszkałemu w Polsce. Jedynie cudzoziemcy, planujący krótkotrwałe, niewymagające meldunku pobyty (gdy pobyt na terenie RP nie przekracza 30 dni), są wyłączeni z tej regulacji. Potrzebne dokumenty to: paszport oraz dokument uzyskany na terenie Polski: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy.

PRACA

Cudzoziemiec studiujący w trybie stacjonarnym ma prawo do pracy bez zezwolenia niezależnie od podstawy pobytu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r). Zezwolenia na pracę nie muszą również mieć posiadacze Karty Polaka lub absolwenci polskich uczelni.

  Popularne serwisy, na których można szukać ogłoszeń o pracy we Wrocławiu:

 • pracuj.pl
 • infopraca.pl
 • gumtree.pl
 • olx.pl

 

NOSTRYFIKACJA

Sprawdź, czy twoje świadectwo może zostać uznane za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim: na mocy prawa: https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych/swiadectwa-uzyskane-za-granica-ktore-nie-wymagaja-zalatwiania-dodatkowych-formalnosci-w-polskich-urzedach.html

Jeżeli Twoje świadectwo nie jest objęte żadną umową międzynarodową, wtedy jego równoważność z odpowiednim świadectwem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji. Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonują wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

tel. 71 340 63 36,

fax 71 340 63 22

Dodatkowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/zalatwianie-spraw/nostryfikacja-swiadectw/

 

 

 

LEGALIZACJA POBYTU

Cudzoziemcy spoza UE, studiujący w Polsce, mogą starać się o otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach I-go i II-go stopnia lub jednolitych studiach magisterskich udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych. Pierwszą Kartę Pobytu dostaje się na okres 15 miesięcy. Kolejne zezwolenie może być wydane na czas trwania studiów nie dłużej niż na 3 lata. 

Gdzie wyrobić Kartę Pobytu?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki (www.duw.pl),

Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta

Pl. Powstańców Warszawy 1 

Godziny pracy: poniedziałek i środa - 8:00-18:00, wtorek, czwartek, piątek 9:00 – 16:00.

Więcej informacji znajdziesz tu: http://duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/karty-uslug-legalizacja/pobyt-czasowy/9930,Studia.html

Wniosek o pobyt czasowy należy złożyć osobiście. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

Rezerwacja wizyty: http://duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/system-rezerwacji-wizyt/14311,System-rezerwacji-wizyt.html

UWAGA!

 • Wojewoda może odmówić udzielenia kolejnej karty pobytu, gdy cudzoziemiec nie zaliczył roku studiów w określonym terminie.
 • Jeżeli cudzoziemiec został skreślony z listy studentów, Rektor uczelni lub kierownik innej jednostki prowadzącej studia niezwłocznie zawiadamia pisemnie o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę pobytu.
 • Po zakończeniu studiów absolwent polskiej uczelni może starać o pozwolenia na pozostanie w Polsce przez rok i poszukiwanie pracy.

ZAMELDOWANIE I

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej muszą zameldować się w Urzędzie Miasta najpóźniej czwartego dnia pobytu, jeśli planują pobyt w Polsce dłuższy niż 14 dni.

Do zameldowania na pobyt czasowy potrzebne są:

 • paszport
 • wiza lub karta pobytu
 • formularz zgłoszenia czasowego pobytu
 • umowa najmu lub podpis osoby, która jest właścicielem mieszkania na formularzu (dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tej osoby trzeba przedstawić do wglądu w urzędzie). Studenci mieszkający w akademiku meldują się w domu studenckim.

Szczegółowe informacje: http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/17185/zameldowanie-na-pobyt-czasowy-cudzoziemcow-oraz-obywateli-panstw-czlonkowskich-unii-europejskiej-i-czlonkow-ich-rodzin

Usługa zameldowania jest bezpłatna. 

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE

Dokumenty wydane w języku obcym (na przykład świadectwo maturalne, dyplom) należy przetłumaczyć u polskiego tłumacza przysięgłego zarejestrowanego Państwowym Rejestrze Tłumaczy Przysięgłych Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykaz tłumaczy przysięgłych we Wrocławiu znajdziesz tu:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html  (należy wybrać język, z którego się tłumaczy, oraz województwo i miasto, w którym poszukiwany jest tłumacz).

 

PRZYDATNE LINKI