"WROCŁAWSKA UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI"

Szanowni studenci,

Biuro Projektów WSH we Wrocławiu w załączeniu przesyła HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW, realizowanych w ramach projektu „Wrocławska uczelnia przyszłości…”, na które to szkolenia i warsztaty zrekrutowaliście się Państwo pod koniec 2018r. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń i warsztatów i potwierdzenie uczestnictwa w nich we wskazanych terminach.

Jednocześnie przypominamy, że dany student może wziąć udział tylko w ramach jednej ścieżki szkoleniowej i zrealizować wszystkie szkolenia przewidziane dla danej ścieżki.

Pracownicy Biura Projektów będą się z Państwem kontaktowali telefonicznie i jednocześnie proszą o potwierdzanie udziału w szkoleniach i warsztatach mailem zwrotnym jako odpowiedź na informację, którą Państwo otrzymaliście.

Jednocześnie wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach, które do tej pory nie zapisały się na nie, zapraszamy do Biura Projektów WSK – pokój 2/4 i 2/5 od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30. W Biurze Projektów uzyskacie Państwo informacje na temat dostępnych szkoleń oraz będziecie mogli zapisać się na wybrane przez siebie szkolenia (w miarę ich dostępności).

Terminy realizacji pozostałych szkoleń (tych, których nie ma w bieżącym wykazie) zostaną Państwu udostępnione do końca marca 2019r.

POBIERZ HARMONOGRAM

"Twoja Opcja Kariery"

Twoja Opcja Kariery, czyli „Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji studentów”, to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowego wkładu publicznego przeznaczony dla wszystkich studentów WSH. W ramach projektu studenci mogą otrzymać wsparcie w zaplanowaniu własnej kariery edukacyjno-zawodowej i ścieżki rozwoju.

Najważniejszym zadaniem projektu Twoja Opcja Kariery jest wsparcie uczestników w rozpoczeciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Studenci biorący udział w projeckie będa mogli skorzystać z diagnostyki swoich kompetencji i poznania swoich mocnych stron za pomocą specjalsitycznego, innowacyjnego narzędzia diagnostyczno-informatycznego. Każdy uczestnik skorzysta również z indywidualnych porad w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, rozwoju kompetencji komunikacyjnych, elementów prawa pracy czy też zakładania własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu odbędzie się również szereg warsztatów kształtujących kompetencje związane z przedsiębiorczością. Dodatkowo dla wybranych 12 osób przewidziana jest organizacja coachingu zawodowego i mentoringu w miejscu nowej pracy. Dzięki projektowi rozwinięte zostało Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlowej, w którym zostało zatrudnionych trzech nowych wykwalifkowanych doradców. 

Projekt pt. „Wysokiej jakści usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji zawodowej studentów” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - nr um. POWR.03.01.00-00-B088/15.

1. Wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej poprzez usługi Biura Karier.

W ciągu pięciu semestrów w projekcie weźmie udział minimum 350 studentów różnych kierunków i lat studiów (zarówno pierwszego i drugiego stopnia). Studenci zostaną objęci wsparciem w zakresie:

  • diagnostyki kompetencji w oparciu o specjalistyczne narzędzie informatyczne zakupione specjalnie na potrzeby projektu i dostępne online na stronie www.tok.handlowa.eu. Narzędzie zawiera pytania opracowane przez psychologów, a jego celem jest diagnostyka kompetencji w 20 obszarach, m.in. tj.: otwartość na zmiany/elastyczność, asertywność, umiejętności menedżerskie/kierownicze, komunikatywność, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, zdolności analityczne, myślenie abstrakcyjne, umiejętności dedukcyjne/logicznego myślenia, umiejętności uczenia się, itp.
  • indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz kompetencji komunikacyjnych
  • indywidualne poradnictwo w zakresie przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej
  • warsztaty kształtujące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
  • coaching kariery
  • coaching zawodowy i mentoring (dla wybranych osób).

Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w ramach indywidualnej ścieżki przystosowanej do osobistych potrzeb konkretnego uczestnika projektu, uwzględniając także jego możliwości czasowe i organizacyjne.

2. Podnoszenie kompetencji pracowników Akademickiego Biura Karier WSH.

Dzięki projektowi Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu zostało rozszerzone i obecnie zatrudnia troje doradców (Pracownik Biura Karier, Doradca zawodowy, Doradca ds. Przedsiębiorczości), którzy wzięli udział w  specjalistycznych szkoleniach, podnoszących ich kompetencje zawodowe w zakresie doradztwa, coachingu, skutecznej komunikacji i pracy zespołowej, a także wiedzy na temat prawnych i organizacyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym elementów prawa pracy.

3. Wsparcie osób aktywnych na rynku pracy poprzez coaching zawodowy i mentoring w miejscu pracy.

Dla 12 osób / uczestników projektu przewidziane jest wsparcie w postaci dwumiesięcznego mentoringu i coachingu w miejscu nowej pracy. Uczestnicy projektu, którzy znajdą zatrudnienie za pośrednictwem Biura Karier, uzyskają 2-miesięczne wsparcie mentora w firmie, w której podejmą pracę. Rolę mentora będzie pełnić osoba, którą wyznaczy pracodawca. Pracodawca może również pełnić rolę mentora. Mentor za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie ze środków projektu. Proces mentoringu ma za zadanie doprowadzić do takiego punktu w rozwoju zawodowym uczestnika projektu, w którym będzie on w stanie samodzielnie i odpowiedzialnie realizować powierzane mu zadania zawodowe.

4. Monitoring karier zawodowych i losów absolwentów

Projekt przewiduje zakup i wdrożenie oprogramowania do monitoringu losów absolwentów WSH.

 

Terminy warsztatów grupowych z zakresu przedsiębiorczości

17.09.2018 - godz. 15.00 - Ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej

18.09.2018 - godz. 16.30 - Ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej

19.09.2018 - godz. 14.00 - System ubezpieczeń w Polsce

19.09.2018 - godz. 16.00 - System ubezpieczeń w Polsce

20.09.2018 - godz. 15.00 -  System ubezpieczeń w Polsce

24.09 - 15.00  - Źródła finansowania działalności gospodarczej

26.09 - 16.30  - Źródła finansowania działalności gospodarczej w Polsce

3.12.2018 – godz. 10.00 - 12.30  - 10 najczęstszych błędów początkujących przedsiębiorców – (anty)poradnik

4.12. 2018  - godz. 8.15 – 11.00  - Zakładanie firmy z wykorzystaniem narzędzi e-administracji

5.12.2018  -  godz. 13.30 – 16.15  - Umiejętność negocjowania w działalności gospodarczej

6.12.2018 – godz. 12.15 – 14.00 - Ubezpieczenia społeczne nowo powstających i małych firm

7.12.2018 – godz.14.45 – 16.30 – Struktura biznesplanu – ćwiczenia na przykładach

11.12.2018 – godz. 10.00 – 12.30 – Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców

17.12.2018 – godz. 10.00 – 12.30 – Ulgi w zakresie ubezpieczeń społecznych dla nowo powstałych firm

18.12.2018 – godz. 10.00 – 12.30 – Nowe przepisy dotyczące przedsiębiorców 2018/2019

20.12.2018 – godz. 10.00 – 12.30 – Narzędzia e-administracji jako wsparcie prowadzenia biznesu

28.12.2018 – godz. 11.00 – 13.30 – Zakładanie i rejestracja firmy

21.01.2019 – godz. 14.00 – 16.00 – Składki ZUS – przedsiębiorca, pracodawca, pracownik

23.01.2019 -  godz. 9.00 – 11.30 – Umowy zlecenia i umowy o dzieło w ubezpieczeniach społecznych

25.01.2019 – godz. 12.00- 14.00 – Zakładanie działalności online. Rejestry online przydatne w prowadzeniu działalności

31.01.2019 – godz. 9.00 – 11.30 – Dane osobowe w procesie rekrutacji – Kodeks pracy i RODO

12.02.2019 – godz. 13.00 – 15.00 – „Ulga na start” i „mały ZUS” – pracodawca, pracownik, przedsiebiorca

Spotykamy się w sali 2/4.  Wybieramy jeden termin.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły, do wyczerpania limitu miejsc. Zapraszamy do kontaktu i udziału w projekcie. W celu zapisania się prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy z Biurem Karier.

Projekt ma budżet 504 925,00 zł i będzie realizowany przez WSH we Wrocławiu od października 2016 do marca 2019 r.

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Akademickie Biuro Karier

ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

pok. 2.4, I piętro

nr tel. 71 333 11 03

tok@handlowa.eu

DOKUMENTY DO POBRANIA:

regulamin projektuoświadczenie uczestnika projektuumowa uczestnictwa w projekciekwestionariusz uczestnika projektu

 

 

"Równy Komiks. Ogólnopolska kampania na rzecz równości szans na rynku pracy”

Projekt realizowany w okresie 2013-2015, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt dotyczy promocji równego dostępu do rynku pracy dla kobiet i mężczyzn oraz łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Polega na opracowaniu i wydrukowaniu komiksu oraz zaprojektowaniu planu zajęć równościowych dla uczniów szkół średnich. Materiały te będą przekazywane szkołom średnim w całym kraju. Stworzono także interaktywną stronę dla uczniów, na której mogą poszerzać i sprawdzać swoją wiedzę. W planach jest również przygotowanie filmu dla pracodawców zachęcającego do zastosowania dobrych praktyk

"Wrocławska uczelnia przyszłości - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 3.5). 

Okres realizacji:  01.04.2018r. – 31.03.2022r.

Budżet projektu:  3 078 384,21 zł (w tym: dofinansowanie – 2 986 032,66 zł, wkład własny – 92 351,55 zł.

Opis projektu:

Cel główny: Wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu poprzez:

- opracowanie i realizację 1 międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Zarządzanie na 2 nowych specjalnościach Global Innovation Management i International Tourism and Hospitality Management (studia II stopnia, stacjonarne, w języku angielskim, dla 40 studentów polskich i z zagranicy (20 K i 20 M);

- realizację wsparcia dla 80 studentów (50 K i 30 M) w postaci trzech elementów: 1. szkoleń (w tym certyfikowanych) (dla 50 osób), 2. zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje (dla 50 osób), 3. w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami (dla 60 osób);

- realizację warsztatów podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej (dla 30 osób) i/lub kierowniczej i administracyjnej (dla 15 osób), a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

WIĘCEJ O PROJEKCIE  "Wrocławska uczelnia przyszłości - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu"

Główne rezultaty:

Liczba osób, które podniosły komp. w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 90. Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania – 1. Liczba pracowników, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje komp. dydaktyczne / zarządcze – 41.

DODATKOWO:

- uczestnikami projektu będą wyłącznie studenci kierunków prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne WSH oraz pracownicy tych jednostek, które spełniają warunki, aby prowadzić studia na określonym kierunku studiów oraz poziomie kształcenia,

- kierunki objęte projektem nie posiadają negatywnej oceny jakości kształcenia PKA,

- szacuje się, że w ramach modułu podnoszenia komp. zostanie objętych ok. 11% studentów z ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, I i II stopniaz ww. kierunków,

- szacuje się, że w ramach modułu zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego zostanie objętych ok. 80% kadry dydaktycznej i kierowniczej i administracyjnej,

- projekt będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i wśród tych osób prowadzone będą zintensyfikowane działania promocyjne.

"Menadżer na stażu"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 3.1). 

Okres realizacji: 01.03.2018r. – 29.02.2020r.

Budżet projektu: 590 440,00 zł (w tym: dofinansowanie – 572 725,00 zł, wkład własny – 17 715,00 zł.

Opis projektu:

Cel główny: Podniesienie kompetencji 40 osób – uczestników projektu, studentów studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Zarządzanie, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez realizację wysokiej jakości staży krajowych. Będą to staże trwające 16 tygodni w wymiarze 540 godzin, tj. 135 h/m-c dla każdego uczestnika projektu i min. 20 h/tydzień (dla każdej z osób) Wszyscy Uczestnicy Projektu (UP) otrzymają stypendia stażowe oraz zwrot kosztów codziennego dojazdu na staże komunikacją publiczną. 

Główne rezultaty: Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 40 (20K)

WIĘCEJ O PROJEKCIE  "Menadżer na stażu"

Programy staży będą uwzględniać oczekiwania gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz będą bezpośrednio powiązane z programami (efektami) kształcenia na kierunkach objętych projektem (Zarządzanie studia 1 i 2 stopnia), zapewniając studentom i studentkom praktyczne wykorzystanie nabytych w toku studiów wiedzy i umiejętności w środowisku pracy. Staże realizowane będą zgodnie z Zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) jako ograniczona w czasie płatna praktyka zawodowa obejmująca komponent uczenia się i szkolenia, podejmowana w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego z myślą o uzyskaniu większych szans na zatrudnienie oraz ułatwiająca podjęcie stałego zatrudnienia.

Przebieg staży będzie nadzorowany i monitorowany. Monitoring obejmie co najmniej następujące elementy:

− wybór miejsca stażu w sposób przejrzysty oraz gwarantujący zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia w nowym dla stażysty środowisku pracy,

− zgodność zakresu stażu i celów dydaktycznych kształcenia stażysty,

− wypełniania przez zadania stażowe realnych potrzeb przyjmującego na staż,

− odpowiednie warunki pracy i wyposażenia miejsca stażu,

− realnej i efektywnej roli opiekuna stażysty,

− podsumowanie rezultatów stażu.

"Kwalifikacje drogą do zatrudnienia"

Projekt pt. "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia" nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-0112/16-00 realizowany jest przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" Bożena Węcka oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2017 do 30.06.2018 i obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty województwa dolnośląskiego: świdnicki, dzierżoniowski, oleśnicki, oławski, strzeliński, trzebnicki, wrocławski i miasto Wrocław. Projekt zakłada udział 130 osób (68 kobiet i 62 mężczyzn). Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (50+, osoby o niskich kwalifikacjach) w okresie realizacji projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 49 uczestników projektu w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

więcej o projekcie

"Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie"

Projekt pt. “Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego nr umowy RPDS.10.03.00-02-0313/16-00

Projekt skierowany jest do 216 dorosłych osób bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT, zamieszkujące powiaty: górowski, wołowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski oraz ząbkowicki.
Projekt zakłada w okresie 2017r. realizację wysokiej jakości szkoleń komputerowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Kursy są prowadzone od podstaw przez doświadczonych trenerów i obejmuje w sym zakresie zdobycie 21 kompetencji w ramach 5 obszarów Digital Competence Framework.

więcej o projekcie

"Odpowiadamy na wyzwania nowych rynków - innowacyjna edukacja menedżerska"

Projekt realizowany w okresie 2010-2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt służył wzmocnieniu i rozwojowi potencjału dydaktycznego WSH oraz zwiększeniu liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Uczelnia wypracowała specjalność w języku angielskim „Organizator Megaimprez” na studiach drugiego stopnia kierunku „Zarządzanie”. Modyfikacja programów nauczania, rozwój platformy e-learningowej oraz wprowadzenie przedmiotów związanych z praktyką biznesu znacząco wpłynęły na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. W ramach projektu wykształcono ponad 40 wysokiej klasy specjalistów, którzy bez przeszkód będą łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym.

"Kształcimy dla pracy"

Projekt realizowany w latach 2009-2011, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu była modyfikacja programów nauczania, zmiana sposobu kształcenia za pomocą bardziej efektywnego wykorzystania technik multimedialnych, rozbudowa platformy e-lerningowej i wyposażenie laboratoriów komputerowych w profesjonalny sprzęt. Uczelnia utworzyła unikalną specjalność w języku angielskim „International Business & Trade” na studiach II Stopnia „Zarządzanie”. Zrealizowano także 6 darmowych szkoleń dla osób spoza uczelni oraz 3 programy dokształcania dla pracowników WSH: kurs języka angielskiego, kurs technik multimedialnych oraz trzymiesięczny staż w American University w Waszyngtonie.

"Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku" w partnerstwie z Dolnośląską Izbą Gospodarczą

Projekt realizowany w latach 2009-2011, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu było badanie dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących na Dolnym Śląsku, na tle Europy i świata. Badania zostały zrealizowane przez zespół wysokiej klasy specjalistów ze świata nauki i biznesu i objęły 1000 przedstawicieli przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki zostały wydane w ramach projektu w postaci 6 publikacji, zorganizowano także 4 konferencje.

"Przyszłość jest Kobietą"

Zadanie publiczne pt. „Przyszłość jest Kobietą”, projekt realizowany w latach 2007-2009 w ramach Konkursu Dotacji - „Fundusze strukturalne na poziomie NSS”, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Projekt obejmował badanie pt. „Kobiety w Zarządzaniu”, przeprowadzone na 400 kobietach menedżerach wyższego i średniego szczebla z terenu całej Polski. Badanie zrealizowano w 2008 roku, a jego wyniki zostały opublikowane w książce pt. ”Kobiety w zarządzaniu i uwarunkowania ich sukcesów”, dostępnej zarówno w wersji drukowanej, jak i pdf.