Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Liczba godzin: 192

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

 

Opis  

Celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy z aktualnymi przepisami prawnymi w obszarze rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych, jak również dostarczenie praktycznej wiedzy w powyższym zakresie, w tym zagadnień dotyczących centralizacji VAT. W trakcie studiów omówione zostaną również inne zagadnienia istotne z punktu widzenia funkcji pełnionych przez pracowników administracji publicznej, m.in. takie, jak: zamówienia publiczne, dotacje unijne, system podatkowy, kontrola i audyt oraz dyscyplina w finansach publicznych. Całość studiów charakteryzuje ich praktyczne ujęcie, które opiera się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym ekspertów – praktyków, którzy poprowadzą poszczególne zajęcia.

Rekrutacja

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

 

Profil absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, Słuchacze będą mogli ubiegać się o pracę, jako pracownicy działu finansowo – księgowego, główni księgowi, czy kierownicy jednostek organizacyjnych.

Proponowany kierunek studiów podyplomowych umożliwi głównym księgowym, skarbnikom urzędów miast i gmin oraz innym pracownikom działów finansowo–księgowych, uzupełnienie uprawnień do zajmowanych stanowisk.

Dużą korzyścią dla Słuchaczy jest praktyczny charakter studiów - zajęcia w znacznym procencie realizowane są w sposób warsztatowy. Omawiane zagadnienia popierane są praktycznymi przykładami, które później nierzadko są wykorzystywane i wdrażane przez uczestników w jednostkach, w których są zatrudnieni. Wszyscy wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia są praktykami, poprzez co przekazywana przez nich wiedza nie jest jedynie wiedzą akademicką, ale również dużym bagażem doświadczeń zgromadzonych w ciągu ich wieloletniej pracy.

adresaci kierunku:

Studia skierowane są do pracowników działów finansowo–księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach, jak również absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej, w tym wiedzę na temat aktualnych zmian odnoszących się, m.in. do centralizacji VAT.

W trakcie studiów poruszane będą następujące zagadnienia:

 

Finanse Publiczne – prawne aspekty działalności:

a. finanse publiczne w Polsce – organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w oparciu o obowiązujące akty prawne;

b. finanse publiczne w UE – instytucje, polityki europejskie, inicjatywy i programy wspólnotowe i ich podstawy prawne;

c. fundusze europejskie w finansach publicznych w Polsce.

 Rachunkowość i sprawozdawczość w JSFP:

a. rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa  jednostek sektora rządowego;

b. rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego;

c. rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

d. rachunkowość i sprawozdawczość w zakresie środków UE;

e. system podatkowy w Polsce;

f. centralizacja i rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej:

- ewidencja księgowa podatku VAT – w JST i jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych,

- fiskalne  aspekty podatku VAT – praktyczne przedstawienie problemów.

System zamówień publicznych w jednostkach administracji publicznej:

a. zasady udzielania zamówień publicznych;

b. od wszczęcia do zakończenia procedury - dokumentacja postępowania;

c. środki ochrony prawnej.

Jakość w administracji publicznej kontra postawa polskiego urzędnika:

a. psychologia i socjologia w administracji;

b. etyka i urzędowa dyplomacja;

c. wizerunek urzędnika – metody i techniki wystąpień publicznych.

 Planowanie finansowe w JSFP:

a. planowanie operacyjne i strategiczne (plany finansowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych );

b. rachunkowość zarządcza;

c. sprawozdawczość finansowa.

 Nowoczesne metody zarządzania finansami w sektorze publicznym:

a. kontrola zarządcza;

b. budżetowanie zadaniowe;

c. zarządzanie projektami;

d. partnerstwo publiczno-prywatne.

 Kontrola, audyt i odpowiedzialność w JSFP: audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, dyscyplina finansów publicznych.