Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia podyplomowe z zakresu BHP we Wrocławiu odbywają się w systemie niestacjonarnym, dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Liczba godzin: 160

Lokalizacja:  studia z BHP odbywają się w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

 

OPIS  

Podyplomowe studia BHP realizowane we Wrocławiu, pozwalają poszerzać kompetencje w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy - osobnej dziedziny wiedzy, zajmującej się kształtowaniem właściwych warunków pracy oraz zasadami bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Studia podyplomowe z BHP obejmują zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny: ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, czy bezpieczeństwa technicznego. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, którzy realizują ten obowiązek, m.in. poprzez zatrudnienie odpowiednio przygotowanych osób w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub powierzanie takim osobom wykonywania zadań tej służby. 

Studia podyplomowe we Wrocławiu obejmujące BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem zapewniają absolwentom kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wzbogaconą o zasady funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończenie podyplomowego BHP na wrocławskiej WSH, daje uprawnienia do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rekrutacja

+48 71 333 11 33
patrycja.korneluk@handlowa.eu

 

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci Studiów Podyplomowych BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem mogą być zatrudnieni w służbach BHP wszystkich sektorów gospodarki takich, jak m.in.: budownictwo, przemysł maszynowy, szkolnictwo, służba zdrowia, jednostki administracji państwowej i samorządowej. 

Studia podyplomowe BHP, jakie realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, przygotowują do pełnienia funkcji starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także w firmach świadczących usługi w zakresie BHP oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie.

Osoba kończąca studia BHP we Wrocławiu posiada m.in. następujące umiejętności:

  • znajomość istotnych postanowień Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych z zakresu bhp,
  • znajomość podstawowej terminologii,
  • znajomość procedur m.in. powypadkowych, udzielania pomocy przedmedycznej,
  • prowadzenia szkoleń w zakresie BHP.

ADRESACI KIERUNKU

Realizowane w zakresie BHP studia podyplomowe kierowane są dla osób nieposiadających doświadczenia w branży bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich), chcących zdobyć nowe umiejętności.
Studia podyplomowe BHP we Wrocławiu mogą rozpocząć także pracownicy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, z doświadczeniem w służbach bhp, chcący uzupełnić kwalifikacje.