STUDIA  W JĘZYKU POLSKIM

PŁATNOŚCI DLA OBYWATELI POLSKI, UE I Z KARTĄ POLAKA

Czesne studiów licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

  opłata roczna OPŁATA SEMASTRALNA 10 rat  12 rat
I rok
 
4 200 zł 2200 zł  460 zł 400 zł
II rok 4  200 zł 2200 zł  460 zł 400 zł
III rok 4 200 zł 2200 zł  460  zł          -

 

opłata wpisowa wynosi 300 zł. 

Opłaty dla obcokrajowców

rodzaj opłaty opłata roczna (euro) opłata roczna (dolar) opłata semestralna (euro) opłata semestralna (dolar)
I rok
 
1100 EUR
 
1250 USD 600 EUR 675 USD
II rok 1100 EUR 1250 USD 600 EUR 675 USD
III rok 1100 EUR 1250 USD 600 EUR 675 USD

Opłata wpisowa: 100 EUR

Stypendia

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Stypendium przyznaje się wniosek studenta, na podstawie średniej studiów w danym roku akademickim oraz osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych.
Stypendium socjalne

Stypendium przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium jest miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.

Studenci studiów stacjonarnych mogą wnioskować o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania - w wynajmowanym we Wrocławiu mieszkaniu lub domu studenckim.

Stypendium socjalne Stypendium przyznawane studentom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Stypendium przyznaje na wniosek studenta.
Stypendium Ministra Stypendium Ministra przyznaje się za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski o udzielenie Stypendium Ministra składa w imieniu studenta uczelnia, po dostarczeniu przez studenta dokumentacji osiągnięć.
Jednorazowa zapomoga Pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.