Finanse i rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych [e-learning] - NOWOŚĆ • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA
 • EKSPERCI

Tryb studiów: Weekendowy (Online / e-learning)
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 192 godziny
Język wykładowy: polski

 

Proces dydaktyczny odbywa się całkowicie za pośrednictwem technik i narzędzi zdalnych, program nauczania przygotowany został przez prowadzących tak, aby w sposób szczególny aktywizować uczestnika. W przygotowanym ramowym programie studiów określone zostały struktury przedmiotów. W ten sposób poprzez zawarte subtematy możemy zaprojektować reguły nawigacyjne, które ułatwią  pracę indywidualną, jak i grupową uczestnikom  z opracowanym materiałem w sposób synchroniczny ( "na żywo" - czaty, classroomy,) oraz asynchroniczny ( "na żądanie" z opóźnieniem do odtworzenia w czasie na dedykowanej platformie edukacyjnej). 

 

Profil Absolwenta

Studia podyplomowe mają na celu realizację następujących celów:

 • Zapoznania z aktualnymi przepisami prawnymi w obszarze rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych,

 • poznania zagadnień istotnych z punktu widzenia funkcji pełnionych przez pracowników administracji publicznej, m.in. takie, jak: zamówienia publiczne, dotacje unijne, system podatkowy, kontrola i audyt oraz dyscyplina w finansach publicznych,

 • zrozumienia istoty i specyfiki zagadnień dotyczących centralizacji VAT,

Poszczególne kwestie będą omawiane, wyjaśniane i opisywane w sposób teoretyczny i praktyczny, aby ukazać problematykę w jak najbardziej złożony sposób, w jak najszerszym kontekście. Pomimo, że studia podyplomowe mają charakter specjalistyczny, zostaną dodatkowo wzbogacone o kwestie z dziedziny zarządzania, aby nakreślić właściwe tło i ułatwić Słuchaczom dogłębne zrozumienie problematyki.

Adresaci kierunku

Studia podyplomowe kierowane są do:

Pracowników działów finansowo–księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w obszarze finansów publicznych, jak również absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych oraz wiedzę na temat aktualnych zmian odnoszących się, m.in. do centralizacji VAT.

Semestr I i II

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

 

Finanse Publiczne – prawne aspekty działalności

20

 

Rachunkowość i sprawozdawczość w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

40

 

System zamówień publicznych w jednostkach administracji publicznej

20

 

Jakość w administracji publicznej kontra postawa polskiego urzędnika

30

 

Planowanie finansowe w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

26

 

Nowoczesne metody zarządzania finansami w sektorze publicznym

26

 

Kontrola, audyt i odpowiedzialność w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

22

 

Repetytorium

8

 

Łącznie liczba godzin:

192

 

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w planie studiów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

** Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby chętnych.

 

Warunki zaliczenia

 • okegzamin ustny w formie prezentacji

 • okwspółpraca przy realizacji projektu

 • okudział na zajęciach minimum 80%

 • oktest zaliczeniowy po każdym semestrze

Koszt studiów: 4 800 zł

 

PROMOCJA: 
 0 zł opłata administracyjna i 10% rabatu przy jednorazowej wpłacie

*promocja trwa do 31.08.2020

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 TRWA!

arrow Ankieta rekrutacyjna

 

Dokumenty rekrutacyjne 

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową

 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej (nie dotyczy promocji)

 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm

 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę (przynajmniej tydzień przed planowym rozpoczęciem zajęć lub ostatecznie w dniu ich rozpoczęcia)

 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

 • Jeżeli studia dofinansowuje zakład pracy lub inna instytucja, prosi się o złożenie stosownego oświadczenia w dziekanacie studiów podyplomowych potwierdzającego deklarację zawartą w ankiecie,

KONTAKT:

Monika Mathias
Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

  

Dyżury:
Pn. – Pt. 9:00 – 16:00
71 333 11 33
Agnieszka Anna Klasa

Opiekun kierunku

 

Wykładowca kursów specjalistycznych z rachunkowości i finansów publicznych, doświadczony praktyk sektora finansów publicznych w obszarach: zarządzanie nieruchomościami, systemów zarządzania jakością, audytu, księgowości i zamówień publicznych. Wieloletni pracownik służby cywilnej, dyplomata, autorka publikacji, współzałożycielka i dyrektor wykonawczy organizacji pozarządowej w Czarnogórze. Wdrażała projekty ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej. Współpracowała z chorwacką organizacją non-profit Vlahovic Group, która zajmuje się analizą stosunków międzyrządowych i międzynarodowych, służbą cywilną i biznesem. Obecnie pracownik jednej ze polskich spółek Skarbu Państwa, wspiera i nadzoruje wdrażanie projektów międzynarodowych. Posługuje się w mowie i piśmie językami na poziomie zaawansowanym: angielski, serbski, czarnogórski, rosyjski.

Agnieszka Anna Klasa
Teresa Krawczyk

Wieloletni praktyk administracji skarbowej, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, Naczelnik Urzędu Skarbowego, autorka pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Wieloletni wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Teresa Krawczyk
Tomasz Grzegorz Tłuaczek

Jest absolwentem jednolitych studiów magisterskich na kierunkach prawo oraz historia, ukończonych z wyróżnieniem. Część studiów odbył na Uniwersytecie Bielefeldzkim w Niemczech.

Roczne studia Master of Business Administration (MBA) złożył z wynikiem bardzo dobrym.

 

Swoją praktykę zawodową z zakresu prawa rozpoczynał w jednej z największych kancelarii adwokackich w Polsce, gdzie po zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego rozpoczął własną praktykę zawodową w 2015 r.

Skutecznie praktykował w obszarze funduszy kapitałowych (ponad 300 samodzielnie wygranych spraw) i ochrony dóbr osobistych, by w ostatnich latach wyspecjalizować swoją Kancelarię w obsłudze przedsiębiorstw sektora przemysłu ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem polskiej branży zbrojeniowej.

W latach 2015-2019 owocnie współpracował z parlamentarzystami z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Na lata 2016-2019 przypada jego największa aktywność związana ze wsparciem najuboższych w ramach bezpłatnych konsultacji prawnych na obszarze m. st. Warszawy oraz powiatów okolowarszawskich.

Obecnie zarządza Kancelarią Prawną Tłuczek & Wspólnicy, której zasadniczą specjalnością jest polski przemysł zbrojeniowy związany z obszarem badawczo-rozwojowym, eksportowym oraz zarządzaniem kryzysowym w SSP.

Prywatnie wielbiciel literatury pięknej, prawa i Czarnogóry.

WITOLD WOŹNY

(MBA (Master of Business Administration, WSB Wrocław – Franklin University, USA)

Doświadczony praktyk i trener, realizujący zamówienia sektorowe oraz klasyczne, inwestor zastępczy, pełniący obowiązki Kierownika Zamawiającego na mocy posiadanego pełnomocnictwa dla dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Posiadający doświadczenie w zarządzaniu działami zamówień oraz zakupów w jednostkach sektora finansów publicznych. Realizujący zamówienia publiczne dla urzędów gmin, powiatów oraz ich jednostek podległych. Reprezentujący beneficjentów przed organami kontrolnymi Instytucji Zarządzających i Pośredniczących Programów Operacyjnych dofinansowujących realizację zadań z budżetu UE, a także organami kontrolnymi administracji skarbowej i Najwyższej Izby Kontroli. Współpracujący z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Stowarzyszeniem Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych (SWASW). Zwolennik podejścia projektowego przy realizacji zamówień.