MBA Zarządzanie Publiczne [PL] NOWOŚĆ • Studia MBA - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • ZJAZDY MBA
 • KONTAKT

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 240 godzin
Język wykładowy: polski

 

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu.

Studia MBA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE to nowo powstały kierunek, utworzony z uwagi na duże zainteresowanie i zadowolenie słuchaczy programu MBA w Administracji Publicznej. Są one niejako drugim etapem i kontynuacją powyższego programu, a także przeznaczone są dla osób pełniących funkcje zarządcze w jednostkach administracji publicznej.

 

Celem studiów MBA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych w organizacjach sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (jst).

Studia podyplomowe MBA Zarządzanie Publiczne skierowane są do osób, które:

 • pełnią funkcje kierownicze w organizacjach sektora publicznego, szczególnie jst oraz jednostkach im podległych;
 • współpracują z organizacjami sektora publicznego, szczególnie jst;
 • przygotowują się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze;
 • planują doskonalić kompetencje zarządcze oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą bieżących i przyszłych trendów w zarządzaniu organizacjami sektora publicznego, szczególnie jst;
 • stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość, m.in. pozyskując uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych;
 • są absolwentami MBA, w tym szczególnie MBA dla Administracji Publicznej.

 

Profil Absolwenta

W trakcie studiów słuchacze pogłębią wiedzą specjalistyczną pozyskaną podczas studiów MBA dla Administracji Publicznej, jak również zapoznają się z aktualnymi trendami w zarządzaniu, w tym szczególnie z uwzględnieniem specyfiki samorządu terytorialnego. Będą mieli możliwość udziału w zajęciach specjalizacyjnych z zakresu przywództwa, strategii, ekonomii i finansów oraz prawa, a także w narzędzi zarządzania jst (PPP, marketing terytorialny, fundusze europejskie, narzędzia partycypacyjnego zarządzania). Szczególnie istotną wartością kursu będzie zapoznanie słuchaczy z nowymi warunkami pozyskiwania funduszy na rozwój lokalny po roku 2020. Dodatkowo pozyskaną wiedzę będą mogli skonfrontować w praktyce dzięki wizytom studyjnym (lokalnym i zagranicznym), jak i spotkaniom z mistrzami zarządzania publicznego. Wykładowcami są praktycy zarządzania publicznego, doświadczeni menedżerowie reprezentujący sektor publiczny, prywatny, pozarządowy i naukowy.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do wykonywania funkcji kierowniczych w organizacjach sektora publicznego, w tym jst we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Będzie profesjonalnie realizował zadania jako potencjalny członek rad nadzorczych spółek.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

SEMESTR I ( przedmioty i liczba godzin ) 

 1. Prawne aspekty funkcjonowania spółek – [10h]
 2. Budowanie relacji z mediami w praktyce – [8h]
 3. Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe II – [8h]
 4. Samorząd terytorialny w wybranych państwach świata, w Unii Europejskiej i w Polsce – [12h]
 5. Lokalna wizyta studyjna – [4h]
 6. Zarządzanie jst w praktyce– [12h]
 7. Marketing terytorialny jst w zarządzaniu strategicznym jst – [10h]
 8. Zarządzanie cyklem projektu wg metodyki zarządzania projektami europejskimi – [10h]
 9. Zarządzanie rozwojem obszarów funkcjonalnych w Polsce i w wybranych państwach świata i w Unii Europejskiej – [6h]
 10. PPP jako narzędzie rozwoju lokalnego w praktyce – [8h]
 11. Narzędzia partycypacyjnego zarządzania gminą – [8h]
 12. Kreowania marki osobistej lidera jst w mediach społecznościowych – [8h]
 13. E-samorząd w praktyce – [8h]
 14. Rozwiązywanie problemów, zapobieganie konfliktom w organizacji, negocjacje – [8h]

 

SEMESTR II ( przedmioty i liczba godzin ) 

 1. Spotkania z liderami jst – [6h]
 2. Zarządzanie pracownikami w jst w praktyce: etyka, odpowiedzialność, motywacja – [10h]
 3. AGORA: innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu rozwojem lokalnym w praktyce – [8h]
 4. Globalna wizyta studyjna – [20h]
 5. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego II – [10h]
 6. Założenia polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020, zasady i instrumenty finansowania polityki spójności – [8h]
 7. Zarządzanie rozwojem regionalnym w Unii Europejskiej i w Polsce 2021-2027 – [8h]
 8. Horyzont Europa jako narzędzie rozwoju lokalnego w Polsce i w Unii Europejskiej – [6h]
 9. URBACT jako narzędzie rozwoju lokalnego w Polsce i w Unii Europejskiej – [6h]
 10. Inne programy wspólnotowe wspierające rozwój lokalny 2020+ – [8h]
 11. Finansowanie rozwoju lokalnego w Unii Europejskiej – wprowadzenie do problematyki – [10h]
 12. Instrumenty rozwoju terytorialnego – [10h]
 13. ZIT, RLWS, IIT 2020+ jako narzędzia rozwoju lokalnego w Polsce i w Unii – [8h]
 14. Dyplomowanie – [2h]

Razem: 240 godzin

Opłata wpisowa Podstawowe czesne 2 raty 4 raty 6 rat
300 PLN 17 700 PLN 9350 PLN 4800 PLN 3285 PLN

 

 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

SEMESTR I

1. 06-07.03.2021
2. 20-21.03.2021
3. 10-11.04.2021
4. 24-25.04.2021
5. 15-16.05.2021
6. 29-30.05.2021
7. 19-20.06.2021 (tylko dla I roku studiów)

SEMESTR II

W przygotowaniu

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35x45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł
  Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
  04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
  w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata
REKRUTACJA TRWA!

 

KONTAKT:
Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
pokój: 1/3

sesja anna sikucinska

Anna Sikucińska 
Koordynator Programu MBA
e-mail anna.sikucinska@handlowa.eu
tel +48 71 333 11 91

 

sesja Raisa Chudek

Raisa Chudek 
Specjalista Programu MBA
e-mail raisa.chudek@handlowa.eu
tel +48 71 333 11 81