MBA w Ochronie Zdrowia • Studia MBA - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • ZJAZDY MBA
 • KONTAKT

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 240 godzin
Język wykładowy: polski

 

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu.

 

MBA w Ochronie Zdrowia to kierunek dedykowany dla przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia, a także osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.

Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, posiadających wiedzę na temat nowocześnie zarządzanego zakładu opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, potrafiących zastosować w praktyce nabyte umiejętności.

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Główne korzyści:

 

W szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje m.in. do:

- Współczesnego zarządzania i projektowania struktur organizacyjnych

- Stosowania się do ustawodawstwa w systemie ochronie zdrowia

- Prowadzenia placówki zdrowotnej w systemie finansów publicznych

- Organizacji pracy placówki w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

- Organizacji ochrony zdrowia

- Prowadzenia marketingu usług i produktów zdrowotnych z elementami PR

- Skutecznego wdrożenia zasad zarządzania jakością w ochronie zdrowia

- Prowadzenia skutecznych negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem w praktyce menedżerskiej

- Skutecznej organizacji i metody obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia

 - Tworzenia strategii i biznesplanów dla jednostek ochrony zdrowia

 - Zarządzania zmianami i restrukturyzacją w jednostkach ochrony zdrowia.

 

Studia podyplomowe MBA w Ochronie Zdrowia skierowane są do:

 • osób pełniących funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.
 • osób planujących doskonalić kompetencje zarządcze w zakresie ochrony zdrowia,
 • osób, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość.

 

 

Formalnym warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku, udokumentowane przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym szczególnie związanego z zarządzaniem lub podejmowaniem decyzji.

Słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu:

 • zarządzania organizacjami w praktyce
 • zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia
 • zarządzania jakością w ochronie zdrowia
 • rozwiązywania problemów, konfliktów i podejmowania decyzji
 • podnoszenia kompetencji organizacji
 • zarządzania finansami
 • zarządzania relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego prawa pracy
 • ochrony zdrowia w polityce spójności UE 2021-2027

Razem: 240 godzin

SEMESTR I
 1. Zarządzanie organizacjami w praktyce – [10h]
 2. Spotkania z liderami zarządzania podmiotami w ochronie zdrowia – [6h]
 3. Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia – [10h]
 4. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia – [10h]
 5. Innowacyjne modele organizacji ochrony zdrowia – [10h]
 6. Zarządzanie marketingowe i PR w ochronie zdrowia – [10h]
 7. Podstawy prawne ochrony zdrowia w Polsce i na świecie – [8h]
 8. Warunki wykonywania działalności leczniczej w różnych formach organizacyjno-prawnych – [8h]
 9. Zarządzanie podmiotem w ochronie zdrowia w praktyce: od perspektywy mikro do makro – [8h]
 10. Kontrola i nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą – [8h]
 11. Kadry w ochronie zdrowia – [8h]
 12. Odpowiedzialność w ochronie zdrowia – [8h]
 13. Zdrowie publiczne - istota i specyfika – [8h]
 14. Kontraktowanie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – [8h]
SEMESTR II
 1. Zmiana modelu ochrony zdrowia w Polsce w kontekście europeizacji – [8h]
 2. Komunikowanie społeczne w ochronie zdrowia i relacje z mediami w praktyce – [8h]
 3. Spotkania z liderami zarządzania podmiotami w ochronie zdrowia II – [6h]
 4. Ład i zarządzanie relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego – [10h]
 5. Rola, zadania i kompetencje samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia – [8h]
 6. Ochrona zdrowia w polityce spójności UE 2021-2027 – [6h]
 7. Rachunkowość i finanse w podmiotach ochrony zdrowia – [16h]
 8. Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe – [10h]
 9. Kreowanie marki osobistej lidera w ochronie zdrowia – [8h]
 10. Nowe technologie w ochronie zdrowia – [10h]
 11. Trening liderski: warsztaty Design Thinking – [10h]
 12. Przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w praktyce – [12h]
 13. Idea samorządności w ochronie zdrowia – [6h]
 14. Dyplomowanie – [2h]
Opłata wpisowa Podstawowe czesne 2 raty 4 raty 6 rat
300 PLN 17 700 PLN 9350 PLN 4800 PLN 3285 PLN

 

 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

SEMESTR I

1. 24-25.10.2020
2. 14-15.11.2020
3. 28-29.11.2020
4.  12-13.12.2020
5. 09-10.01.2021
6. 06-07.02.2021

SEMESTR II

7. 06-07.03.2021
8. 20-21.03.2021
9. 10-11.04.2021
10. 24-25.04.2021
11. 15-16.05.2021
12. 29-30.05.2021

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35x45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł
  Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
  04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
  w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata
REKRUTACJA WCIĄŻ TRWA!

 

 

KONTAKT: 

sesja anna sikucinska

Anna Sikucińska
Koordynator Programu MBA
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
pokój: 1/3

 

+48 71 333 11 91