MBA w Ochronie Zdrowia - PL • Studia MBA - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • ZJAZDY
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: weekendowy 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 240 godzin 
Język wykładowy: polski 

 

MBA w Ochronie Zdrowia to kierunek dedykowany dla przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia, a także osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia. 

Celem studiów MBA w OCHRONIE ZDROWIA jest podnoszenie i doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych osób związanych z podmiotami leczniczymi i innymi jednostkami działającymi w ochronie zdrowia. Szyty na miarę program pozwala na szczegółowe uwzględnienie specyfiki branży, która podlega dynamicznym zmianom. Nacisk położony został na analizę problemów zarządczych z różnych stron ze względu na potrzeby zróżnicowanej grupy interesariuszy pracujących w różnych obszarach tego sektora. Atutem programu jest poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia oraz przygotowanie do zarządzania podmiotami leczniczymi na różnych szczeblach hierarchii tych organizacji. 

 

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

Główne korzyści 

W szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje m.in. do: 

Współczesnego zarządzania i projektowania struktur organizacyjnych 

Stosowania się do ustawodawstwa w systemie ochronie zdrowia 

Prowadzenia placówki zdrowotnej w systemie finansów publicznych 

Organizacji pracy placówki w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 

Organizacji ochrony zdrowia 

Prowadzenia marketingu usług i produktów zdrowotnych z elementami PR 

- Skutecznego wdrożenia zasad zarządzania jakością w ochronie zdrowia 

Prowadzenia skutecznych negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem w praktyce menedżerskiej 

Skutecznej organizacji i metody obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia 

Tworzenia strategii i biznesplanów dla jednostek ochrony zdrowia 

Zarządzania zmianami i restrukturyzacją w jednostkach ochrony zdrowia. 

 

Studia podyplomowe MBA w Ochronie Zdrowia skierowane są do: 

 • osób pełniących funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej  
 • osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia. 
 • osób planujących doskonalić kompetencje zarządcze w zakresie ochrony zdrowia, 
 • osób, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość. 
Regulamin studiów podyplomowych

PDF

Słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu: 

 • zarządzania organizacjami w praktyce 
 • zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia 
 • zarządzania jakością w ochronie zdrowia 
 • rozwiązywania problemów, konfliktów i podejmowania decyzji 
 • podnoszenia kompetencji organizacji 
 • zarządzania finansami 
 • zarządzania relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego prawa pracy 
 • ochrony zdrowia w polityce spójności UE 2021-2027 
SEMESTR I
 1. Zarządzanie organizacjami w praktyce – [10h] 
 2. Spotkania z liderami zarządzania podmiotami w ochronie zdrowia – [6h] 
 3. Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia – [10h] 
 4. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia – [10h] 
 5. Innowacyjne modele organizacji ochrony zdrowia – [10h] 
 6. Zarządzanie marketingowe i PR w ochronie zdrowia – [10h] 
 7. Podstawy prawne ochrony zdrowia w Polsce i na świecie – [8h] 
 8. Warunki wykonywania działalności leczniczej w różnych formach organizacyjno-prawnych – [8h] 
 9. Zarządzanie podmiotem w ochronie zdrowia w praktyce: od perspektywy mikro do makro – [8h] 
 10. Kontrola i nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą – [8h] 
 11. Kadry w ochronie zdrowia – [8h] 
 12. Odpowiedzialność w ochronie zdrowia – [8h] 
 13. Zdrowie publiczne - istota i specyfika – [8h] 
 14. Kontraktowanie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – [8h] 
SEMESTR II
 1. Zmiana modelu ochrony zdrowia w Polsce w kontekście europeizacji – [8h] 
 2. Komunikowanie społeczne w ochronie zdrowia i relacje z mediami w praktyce –  [8h] 
 3. Spotkania z liderami zarządzania podmiotami w ochronie zdrowia II – [6h] 
 4. Ład i zarządzanie relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego – [10h] 
 5. Rola, zadania i kompetencje samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia –  [8h] 
 6. Ochrona zdrowia w polityce spójności UE 2021-2027 –  [6h] 
 7. Rachunkowość i finanse w podmiotach ochrony zdrowia –  [16h] 
 8. Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe –  [10h] 
 9. Kreowanie marki osobistej lidera w ochronie zdrowia –  [8h] 
 10. Nowe technologie w ochronie zdrowia –  [10h] 
 11. Trening liderskiwarsztaty Design Thinking –  [10h] 
 12. Przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w praktyce –  [12h] 
 13. Idea samorządności w ochronie zdrowia –  [6h] 
 14. Dyplomowanie –  [2h] 

Złóż dokumenty aplikacyjne już dziś i skorzystaj ze specjalnej zniżki na czesne:

Do 30.06 – 1000 PLN

01.07- 15.09 – 500 PLN

 

PODSTAWOWA KWOTA CZESNEGO 

OPŁATA WPISOWA 

2 RATY 

4 RATY 

6 RAT 

17 700 PLN 

300 PLN 

9 350 PLN 

4 800 PLN 

3 285 PLN 

  


 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto: 
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu 
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000 

Kolejna edycja rozpocznie się w październiku 2021. 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. 

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową, skanem lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

Wymagane dokumenty: 

 • Podanie o przyjęcie na studia 
 • 1 zdjęcie w formie papierowej (35x45 mm) 
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia 
 • Suplement lub wyciąg z indeksu - dla kończących studia przed 2005 r. 
 • Podpisana umowa o naukę wraz z załącznikiem - 2 egz. 
 • Dowód wniesienia opłaty bezzwrotnej wpisowej (300 PLN) Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław nr konta: 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata 
Początek rekrutacji: rekrutacja trwa! 
Koniec rekrutacji: 30 września 2021 
  
KONTAKT:  
Anna Sikucińska 
Koordynator Studiów MBA 
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 1/3 
+48 71 333 11 91 
[email protected] 
  
Raisa Chudek 
Specjalista ds. Studiów MBA
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 1/3 
+48 71 333 11 81 
[email protected] 
+48 71 333 11 91