MBA w Administracji Publicznej - PL • Studia MBA - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • ZJAZDY MBA
 • REKRUTACJA
 • WYKŁADOWCY

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 240 godzin
Język wykładowy: polski

Studia MBA w Administracji Publicznej w WSH uzyskały standard jakości Klasa Standardowa w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020 oraz uzyskały certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”.

Aktualny świat potrzebuje mądrych liderów, odważnych decydentów, otwartych przywódców, którzy z rozwagą zadbają o jakość publicznych spraw. Potrzebuje tych, którzy swój czas, zapał, zaangażowanie i wiedzę będą chcieli włożyć w zmienianie świata, tak aby podnieść standard życia.

Aby sprostać tym ambitnym wyzwaniom, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oferuje 2-semestralne studia MBA dla administracji publicznej w języku polskim. Przygotowany przez nas kierunek jest unikalny na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu oraz jednym z pierwszych w Polsce, który korzysta z elitarnej wiedzy w tym zakresie. Bierze pod uwagę najlepsze doświadczenia najlepszych ośrodków o randze światowej, które specjalizują się w kształceniu menedżerów. 

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

Cel:

Celem studiów MBA w Administracji Publicznej jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych w sferze publicznej.  

W trakcie kształcenia szczególny nacisk położony jest na praktykowanie rozwiązań związanych z najnowszymi trendami i wyzwaniami w zarządzaniu publicznym, w tym partnerstwem i współpracą w wymiarze sektorowym i horyzontalnym oraz myśleniem projektowym i sieciowym. 

Podczas 240 h praktycznie zorientowanych zajęć studenci zapoznają się z głównymi trendami w zarządzaniu, w tym szczególnie w zarządzaniu publicznym. W elastyczny sposób będą mieli możliwość wyboru zajęć specjalizacyjnych z zakresu przywództwa, ekonomii i finansów oraz współzarządzania. Dodatkowo pozyskaną wiedzę będą mogli skonfrontować w praktyce dzięki wizytom studyjnym (lokalnym i zagranicznym), jak i spotkaniom z mistrzami zarządzania publicznego. Prowadzącymi zajęcia są praktycy zarządzania publicznego, doświadczeni menedżerowie reprezentujący sektor publiczny, prywatny, pozarządowy i naukowy. 

Studia podyplomowe MBA w Administracji Publicznej kierowane są do osób zatrudnionych w jednostkach sfery publicznej lub współpracujących z administracją publiczną, które: 

 • pełnią funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją; 
 • przygotowują się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze; 
 • planują doskonalić kompetencje zarządcze oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą bieżących i przyszłych trendów w zarządzaniu publicznym; 
 • stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość. 

Korzyści:

 • pozyskanie know-how do dalszej skutecznej działalności zawodowej, przydatnego w codziennym rozwiązywaniu problemów i w podejmowaniu decyzji
 • spotkanie z mistrzami zarządzania publicznego
 • rozwiązywanie praktycznych studiów przypadków, wizyty studyjne, zajęcia terenowe
 • elastyczny program dostosowany do indywidualnego profilu i potrzeb
 • praca dyplomowa w formule projektu zaliczeniowego o charakterze implementacyjnym
 • wykorzystanie wieloletnich doświadczeń  Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu kierunku MBA dla administracji publicznej
 • Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu.
Regulamin studiów podyplomowych

PDF

Słuchacze będą mieli możliwość wyboru zajęć specjalizacyjnych z zakresu przywództwa, ekonomii i finansów oraz współzarządzania w elastyczny sposób. Dodatkowo pozyskaną wiedzę będą mogli skonfrontować w praktyce dzięki licznym wizytom studyjnym (lokalnym i zagranicznym), jak i spotkaniom z mistrzami zarządzania publicznego. Wykładowcami na kierunku są praktycy zarządzania publicznego, doświadczeni menedżerowie reprezentujący sektor publiczny, prywatny, pozarządowy i naukowy. 

W ramach programu oferujemy elastyczność, energię i dynamiczne podejście

Moduły obowiązkowe 1 i 2:

 • Koncepcje zarządzania organizacją
 • Koncepcje zarządzania publicznego

Moduły rozwoju osobistego 3 i 4 : 

 • przywództwo
 • zarządzanie spółkami finansowanymi ze środków publicznych
 • współzarządzanie sektorem publicznym

Moduły rozwoju zawodowego 5 i 6:

 • kompetencyjny, w tym wystąpienia publiczne, skuteczna komunikacja  i seminarium dyplomowe
 • warsztatowy, w tym wyjazd studyjny, spotkania z liderami zarządzania publicznego
PLAN STUDIÓW
 • Zarządzanie organizacjami w praktyce - 12 godzin 
 • Budowanie zespołów i przywództwo - 16 godzin 
 • Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe - 16 godzin 
 • Kreowanie marki osobistej lidera w sektorze publicznym - 20 godzin 
 • Koncepcje zarządzania publicznego - 4 godziny 
 • Współzarządzanie jako koncepcja zarządzania publicznego - 8 godzin 
 • Europejskie standardy i instrumenty współzarządzania - 16 godzin 
 • Współzarządzanie w praktyce rozwoju lokalnego - 6 godzin 
 • Innowacyjność w zarządzaniu publicznym w Polsce po roku 2004 - 6 godzin 
 • Pozyskiwanie funduszy na rozwój lokalny po roku 2020 - 6 godzin 
 • Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego - 10 godzin 
 • Spotkania z liderami - 6 godzin 
 • Spółki z udziałem podmiotów publicznych jako spółki prawa handlowego - 12 godzin 
 • Jakość i odpowiedzialność w zarządzaniu publicznym - 12 godzin 
 • Corporate governance w zarządzaniu publicznym - 6 godzin 
 • Współzarządzanie w wymiarze terytorialnym - 12 godzin 
 • Ewaluacja w zarządzaniu publicznym - 12 godzin 
 • Design Thinking w zarządzaniu innowacjami społecznymi - 10 godzin 
 • Rachunkowość i finanse w spółkach z udziałem podmiotów publicznych - 24 godziny 
 • Wizyta studyjna - 20 godzin 
 • Dyplomowanie - 6 godzin 

Razem: 240 godzin 

Złóż dokumenty aplikacyjne już dziś i skorzystaj ze specjalnej zniżki na czesne:

Do 30.06 – 1000 PLN

01.07- 15.09 – 500 PLN

 

Opłata wpisowa Podstawowe czesne 2 raty 4 raty 6 rat
300 PLN 17 700 PLN 9 350 PLN 4 800 PLN 3 285 PLN

 

 


Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

pdf

Kolejna, VIII już edycja rozpocznie się w październiku 2021. 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. 

 

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35x45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł
  Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
  04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
  w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata
Początek rekrutacji: rekrutacja trwa! 
Koniec rekrutacji: 30 września 2021 
 
KONTAKT:  
Anna Sikucińska 
Koordynator Studiów MBA 
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 1/3 
+48 71 333 11 91 
[email protected] 
 
Raisa Chudek 
Specjalista ds. Studiów MBA
ul. Ostrowskiego 22 
53-238 Wrocław 
pokój: 1/3 
+48 71 333 11 81 
 
+48 71 333 11 91
DR OLIWIA TARASEWICZ-GRYT

Doktor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w obszarze komunikacji, public relations oraz wystąpień publicznych. Nauczyciel akademicki, trenerka, dziennikarka. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Public Relations. Jej naukowe zainteresowania to retoryka, public relations, społeczna odpowiedzialność biznesu, komunikowanie masowe i interpersonalne, media tradycyjne oraz cyfrowe.

Współzałożycielka i od 2012 roku wiceprezes fundacji WrOpenUp, realizującej międzysektorowy projekt edukacyjny, kształcący wrocławskich uczniów i nauczycieli w obszarze kompetencji międzykulturowej. Projekt jest oparty na wolontariacie kompetencyjnym pracowników globalnych korporacji i jest realizowany przy wsparciu Urzędu Miasta we Wrocławiu. Jest koordynatorką, współautorką materiałów dydaktycznych tworzonych w ramach projektu oraz trenerem.

Jako trener pracuje głównie z nauczycielami i młodzieżą, rozwijając ich umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi (TIK) w dydaktyce oraz kompetencje komunikacyjne. Szkoli w zakresie wystąpień publicznych Jest edukatorką w projekcie MEN „Cyfrowobezpieczni”.

Jako dziennikarka zajmuje się tematyką medyczną, stale współpracuje z czasopismem „Porozmawiajmy o Zdrowiu”, partnerem medialnym Federacji „Porozumienie Zielonogórskie”. Od 2014 roku jest stałą współpracowniczką miesięcznika „Służba Zdrowia”, autorką tekstów poświęconych wizerunkowi oraz systemowi ochrony zdrowia.

Wioletta Susmanek

Menadżer administracji samorządowej oraz perspektywy finansowej 2014-2020 RPO WD. Doradca sektora samorządowego (Starostwo Powiatu Wrocławskiego), biznesowego (Zarząd Tauron Dystrybucja SA) oraz pozarządowego (Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego).

Orędowniczka społecznego i instytucjonalnego zarządzania i współdecydowania we wspólnocie samorządowejszczebla wojewódzkiego jak i gminnego.

Jako Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2016, gdzie wdrażała i zarządzała systemem dystrybucji przez województwo środków unijnych (ok. 9 mld zł) organizowała proces zarządczy, wdrożeniowy i komunikacyjny pomiędzy pięcioma Instytucjami Pośredniczącymi (DWUP, DIP, ZITAW, ZIT OFW, ZITJG, ) a Instytucją Zarządzającą RPO WD. Odpowiadała za organizację Komitetu Monitorującego, współpracę z Instytucją Audytową, Instytucją Certyfikującą, ministerstwami (MIR RP, MF RP) oraz przedstawicielami KE.

Jako Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD, wcześniej Dyrektor Wydziału Współpracy z NGO (2007 – 2014,) odpowiadała za zarządzanie, współpracę, nadzór nad kilkoma instytucjami kultury, edukacji i projektami unijnymi od inwestycyjnych po społeczne, międzynarodowe i partnerskie.

Pełniła rolę doradcy Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego (2013 -2014) i przewodniczyła Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Dolnośląskim (kadencji 2010-2014.) Autorka i realizatorka wielu projektów społecznych, samorządowych i partnerskich pragnąca podzielić się swoim doświadczeniem

DR Przemysław Wołczek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (studia podyplomowe).

Obecnie adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz właściciel firmy Instytut Doradztwa Strategicznego REVOLUTION. Zajmuje się problematyką opracowywania i wdrażania strategii, koncepcją Corporate Social Responsibility oraz rozwojem osobistym. Jest certyfikowanym Trenerem Biznesu oraz Tutorem. Przeprowadza analizy strategiczne, opracowuje strategie, prowadzi szkolenia i warsztaty.

Realizował projekty dla wielu firm, organizacji i jednostek samorządu terytorialnego, m.in. dla Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o., inMedia Polska Sp. z o.o., Strzegomskich Zakładów Wyrobów Papierowych UNIPAPSp. z o. o., Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Uczestnik wielu prestiżowych projektów badawczych.

Paweł Dębek

Jest psychologiem zdrowia, socjologiem organizacji i zarządzania - ukończył renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii, psychologicznego treningu grupowego, coachingu i systemowych ustawień organizacyjnych. Jest trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i certyfikowanym coachem International Coaching Community.

Przeprowadził ponad 5000 godzin warsztatów, treningów i sesji indywidualnych, pracując z ludźmi od ponad 15 lat. Współtworzył i kierował w latach 2001-2016 wieloma organizacjami o charakterze think tankowym, szkoleniowym i federacyjnym.

Doradzał w takich instytucjach jak Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Był członkiem rządowych zespołów eksperckich. Jest autorem wielu artykułów, analiz i raportów strategicznych.

Pomaga indywidualnie jako psychoterapeuta i coach. Prowadzi autorskie warsztaty i treningi. Pracuje z organizacjami i zespołami.

Rainer Stratmann

Z wykształcenia prawnik, do 31.03.2013 zawodowo związany z samorządem, gdzie od 1978 pełnił zarządcze funkcje kierownicze, awansując do sekretarza powiatu Unna.

Wśród obszarów zadań kompetencyjnych podejmowanych przez niego wymienić należy m.in. nadzór nad polityką mieszkaniową i ochroną zabytków, a także polityką finansową w zakresie nadzoru nad kasami oszczędnościowymi.

W powiecie Unna jego działania obejmowały komunikację publiczną, politykę edukacyjną i środowiskową, porządku publicznego, służb sanitarnych i opieki zdrowotnej. Odpowiadał za politykę finansową, personalną i organizacyjną wraz z przetwarzaniem w urzędzie starostwa powiatowego.

Sprawował ponadto nadzór służbami podatkowymi, świadczeniami centralnymi i centralą przetwarzania danych, wraz z urzędem ds. kultury.

Poza ambitnymi projektami zawodowymi (pierwszy udany niemiecki projekt w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego czy udział w niemieckiej edycji Europejskiej Stolicy Kultury Zagłębie Ruhry 2010), pełnił wiele funkcji społecznych, np. w Deutscher Städtetag czy Polsko-Niemieckiej Radzie Młodzieży.