Władze i struktura • O nas - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

Władze i struktura

Rektor WSH dr Roman Fulneczek

Rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym jej pracowników i studentów. 

Doświadczenia zawodowe:

Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (1993 – 1996), Prezes Zarządu: Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych PETRUS S.A. (1997-1998), Prezes Zarządu DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (1998-1999), Vice Przewodniczący Rady BIG BANK GDAŃSKI S.A. (1994 – 1997), Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (2000 - 2005). Laureat odznaki za zasługi dla ubezpieczeń nadanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2002 r.

pokój 3/10
tel/fax.+48 71 333 11 12
e-mail roman.fulneczek@handlowa.eu

sesja roman fulneczek 2
Prorektor WSH dr Marta Drozdowska

Prorektor w Wyższej Szkole Handlowej jest zastępcą Rektora w Uczelni. Pełni on funkcje administracyjno-reprezentacyjne, bezpośrednio kierując projektami unijnymi, dotacjami oraz współpracą jednostki z zagranicą.

Doświadczenia zawodowe:

Doktor Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Absolwentka Edgware College w Londynie oraz Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA. Prorektor w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wcześniej koordynator projektów EU oraz studiów międzynarodowych, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej ds. Badań Naukowych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Autorka i współautorka ponad czterdziestu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Wykładowca i prelegentka w na uczelniach wyższych i konferencjach w kilkudziesięciu krajach.

pokój 3/9
tel. +48 71 333 11 16
e-mail marta.drozdowska@handlowa.eu

 

sesja marta drozdowska
Dziekan Wydziału Ekonomiczno – Menedżerskiego dr inż. Halina Węgrzyn

Dziekan stoi na czele podstawowej jednostki organizacyjnej WSH, jaką jest Wydział Ekonomiczno – Menedżerski.

Doświadczenia zawodowe:

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz Université du Littoral Côte d’Opale w Dunkierce. Uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pełniła funkcje Prodziekana d.s. Rozwoju, Pełnomocnika Rektora oraz Dziekana (od 2013 – nadal) w uczelniach niepublicznych. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu: zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego. Ponadto doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w firmie konsultingowej (2012-2016). Uczestniczyła w projektach dotyczących opracowywania strategii i planów rozwoju dla firm z mśp. Ekspert w zakresie wyceny przedsiębiorstwa w firmie z branży telekomunikacyjnej (2008-2012).

pokój 2/12
tel.+48 71 333 11 30
e-mail halina.wegrzyn@handlowa.eu

 

sejsa halina wegrzyn
Prodziekan ds. Studenckich dr Agnieszka Faron

Prodziekan ds studenckich pełni rolę rzecznika studentów. Wspiera studentów w sprawach związanych z życiem studenckim, współpracuje z Samorządem Studenckim oraz innymi organizacjami studenckimi. Nadzoruje sprawy związane z praktykami studenckimi oraz dyscyplinarne. 

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. W 2010 roku na Politechnice Wrocławskiej uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracowała w biznesie jako specjalista ds. marketingu. W uczelni pełniła funkcję Kierownika Katedry Zarządzania oraz specjalisty w Biurze Karier. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji, w tym monografii, w języku polskim i angielskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na obszarze przedsiębiorczości i zarządzania organizacjami. 

pokój 2/5
tel. +48 71 333 11 46 
e-mail: agnieszka.faron@handlowa.eu

Sprawdź terminy konsultacji 

sesja agnieszka faron