Kadra Naukowa • O nas - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

Kadra Naukowa

 • Kadra
 • Eksperci
dr Justyna Cieplik

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego: doktor nauk o Ziemi o specjalności geografia społeczno-ekonomiczna (2009) oraz magister filologii angielskiej (2008). W latach 2009-2019 adiunkt w Katedrze Turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz pracownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, specjalizujący się we współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus (lata 2018-2020).

Od października 2020 adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Pilot wycieczek, autorka i współautorka prac naukowych z dziedziny transportu kolejowego, dostępności komunikacyjnej, społeczno-ekonomicznych aspektów turystyki, turystyki kulturowej.

Dr Marta Drozdowska

Doktor Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Absolwentka Edgware College w Londynie oraz Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA. Prorektor w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Wykładowca i prelegentka w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki, nowoczesnych technologii z kilkunastoletnim stażem. Uczestniczka staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentka na uczelniach i konferencjach w ponad 20 krajach. Współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Naooka oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki. Koordynatorka i kierownik projektów naukowo badawczych, w tym kilku w zespołach międzynarodowych, laureatka Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART 2017.   

dr inż. Jakub Długosz

Uzyskał stopień naukowy w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Mechaniczno–Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymał w zakresie specjalności informatyka matematyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Ukończył liceum w klasie o profilu informatycznym. Prowadzi zajęcia ze studentami od 2005 roku (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”, a od października 2019 roku w WSH). Brał udział w projektach naukowo-badawczych NCBiR oraz Funduszu Węgla i Stali. Jest również programistą aplikacji internetowych full-stack.

dr Agnieszka Faron

Absolwentka studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Handlowej. Autorka i współautorka wielu publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach, współautorka monografii. Posiada praktyczne doświadczenie w pracy w dziale marketingu. Jej obszar badawczy, obok szeroko pojętego zarządzania organizacjami, to przedsiębiorczość.

dr Roman Fulneczek

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych Działu I i Działu II. Dotyczy to również marketingu usług finansowych, w tym usług ubezpieczeniowych. Obserwator i analityk relacji szkolnictwa wyższego z biznesem. Sędzia Sądu Polubownego przy Rzeczniku Finansowym.

Doświadczenia zawodowe:

Zatrudnienie, zdobywanie wiedzy praktycznej i doświadczeń w zakładach ubezpieczeniowych w latach 1974-2005. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (1993 – 1996), Prezes Zarządu: Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych PETRUS S.A. (1997-1998), Prezes Zarządu DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (1998-1999), Vice Przewodniczący Rady BIG BANK GDAŃSKI S.A. (1994 – 1997), Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (2000 - 2005). Laureat odznaki za zasługi dla ubezpieczeń nadany przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2002 r.

Dorota Gębaczyk

Ukończone uczelnie wyższe: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Studium Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii, Universite de Nice - Sophia Antipolis (Francja) Institute Sociologie-Ethnologie, Indiana University Purdue University Indianapolis (USA) School of Liberal Arts, Department of Communication Studies, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych, Socjologia, Specjalizacja: Komunikacja społeczna i badanie rynku. Doświadczenie zawodowe: Asystent w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Kierownik Projektu „Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji zawodowej studentów”, Trener biznesu i certyfikowany project manager, Badacz, ekspert,rekruter, autorka narzędzi badawczych. Zainteresowania naukowe: socjologia w organizacji, socjologia kultury, komunikacja interpersonalna i międzykulturowa.

Dr Izabela Gruszka

Ukończyła studia na kierunku Geografia, w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymując, w 2003 roku, tytuł zawodowy  magistra geografii, o specjalności geografia regionalna i turystyki. W 2013 roku otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od października 2018 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Katedry Turystyki i Rekreacji. Dodatkowo prowadzi zajęcia na kursach pilota wycieczek, jest także członkiem komisji egzaminacyjnej Dolnośląskiej Izby Turystyki. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych, popularnonaukowych oraz dokumentów strategicznych z zakresu turystyki i hotelarstwa, pełniła także rolę eksperta w programie Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.

Anna Głowa

Magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską (2007). Ukończyła także Podyplomowe studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (2017). W Wyższej Szkole Handlowej pracuje jako lektor i koordynator Letnich Kursów Języka Polskiego oraz tych w trakcie roku akademickiego. Stale współpracuje z jedną z największych wrocławskich szkół językowych, prowadząc kursy grupowe na różnych poziomach zaawansowania, jak i szereg indywidualnych. Prowadziła m.in. kursy indywidualne dla pracowników dyplomatycznych USA oraz pracowników Parlamentu Europejskiego.

Paulina Hejdukowska

absolwentka uczelni Budapest Business School oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja. Swoją prace magisterską pisała o rozwoju turystyki gastronomicznej w Budapeszcie, gdzie była na wymianie studenckiej. Pilot wycieczek, animatorka zabaw dziecięcych, instruktorka gier rekreacyjnych. Uczestniczyła w wielu wymianach międzynarodowych, takich jak Erasmus czy Stypendium Wyszehradzkie. Pracowała w Stanach Zjednoczonych z osobami niepełnosprawnymi, przemyśle gastronomicznym na Węgrzech w restauracji fine dining promującej kuchnię lokalną, badała kulturę romską w Rumunii podczas wolontariatu. Obecnie studiuje International Human Resources na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz zajmuje się tworzeniem strategii marketingowej jednej z nowo otwartych wrocławskich firm. Prywatnie miłośniczka podróży niskobudżetowych poza utartym szlakiem, Bliskiego Wschodu, teatru alternatywnego oraz filmów dokumentalnych.

Dr Barbara Kobzarska-Bar

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, mgr filologii germańskiej. Główne obszary działalności dydaktycznej: komunikacja interpersonalna, treningi menedżerskie. Zainteresowania badawcze: personal branding oraz kompetencje miękkie.

Dr inż Zbigniew Kulas

stopień doktora uzyskał w 2002 roku na Wydziale Informatyki i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w dyscyplinie ekonomia, specjalność finanse. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej. Doświadczenie zawodowe dra Zbigniewa Kulasa jest typowo związane z naukami technicznymi: Główny Energetyk  - ZPJ "Nowar" W Nowej Rudzie , Dyrektor Zakładu Ceramiki Budowlanej,  Główny Inżynier Przedsiębiorstwa.

Dr hab. Teresa Kupczyk

Profesor Nadzwyczajny w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Obroniła doktorat i uzyskała stopień doktora habilitowanego z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ukończyła Washington Professional Development Program w 2010 r. oraz School of Professional & Extended Studies w 2012 r. na American University w Waszyngtonie w USA. Wieloletni praktyk w zarządzaniu przedsiębiorstwem na najwyższych stanowiskach kierowniczych, w zarządzaniu edukacją i zarządzaniu projektami. Wykładowca akademicki i naukowiec. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Obszary zainteresowań badawczych: m. in. związki kompetencji menedżerskich z wynikami finansowymi przedsiębiorstw, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie zasobami ludzkimi, kobiety w zarządzaniu i równość płci, przywództwo oraz zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.

Dr Małgorzata Leśniak-Johann

ukończone uczelnie wyższe: Uniwersytet Wrocławski- Wydział Nauk Przyrodniczych, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii oraz American University Washington D.C, USA - The School of Professional & Extended Studies Doświadczenie zawodowe: adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, Prezes stowarzyszenia edukacyjnego „Naooka”, współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w rozwój regionu Dolnego Śląska. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu geografii politycznej i gospodarczej, geografii turyzmu. Zainteresowania naukowe: konkurencyjność regionów, zrównoważony rozwój, turystyki, rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo-cennych, czynniki rozwoju, społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, geografia polityczna i gospodarcza, produkty turystyczne Dolnego Śląska.

Dorota Martowicz

Absolwentka: Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskie; Akademii Finansów w Warszawie. 

Od 2002 roku zdobywa doświadczenie w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą B2C i B2B na rynku ubezpieczeniowym. Doświadczona manager, specjalizująca się w budowaniu zespołów i zarządzaniu zespołami sprzedaży oraz rozproszonymi strukturami sprzedaży. Uczestniczyła w licznych projektach marketingowo-sprzedażowych oraz dotyczących procesów back office. Obecnie Dyrektor Oddziału TU Inter Polska S.A.w Gdańsku.

Dr Marek Miedziński

ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie później przez kilka lat prowadził zajęcia dydaktyczne. Pracuje zawodowo jako nauczyciel akademicki, ucząc studentów grafiki komputerowej, typografii oraz tworzenia stron internetowych. Przez cały czas powadzi zajęcia z filozofii wschodniej i zachodniej, etyki, bioetyki i etyki biznesu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako grafik komputerowy, projektant wzorów przemysłowych i fotograf produktów.

Edyta Niemyjska

Wykształcenie: Studia magisterskie, Wydział Prawa i Administracji, specjalizacja: Administracja rządowa i samorządowa, magister. Studia licencjackie, kierunek Administracja, tytuł: licencjat.  Studia podyplomowe: kierunek: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Studia podyplomowe: kierunek:  Audyt i Kontrola Wewnętrzna w administracji i gospodarce. Doświadczenie zawodowe: Dyrektor Biura Projektów w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Główny specjalista ds. obsługi projektów i monitorowania w Departamencie Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Koordynator projektów innowacyjnych w ramach Priorytetu III POKL w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Ekspert ds. oceny/opinii wniosków o dofinansowanie w ramach:  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. PM Projekt Manager Biura Projektów Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Właściciel firmy konsultingowej w zakresie pisania i realizacji projektów. Trener i doradca w:  Ośrodku Rozwoju Edukacji, Wydawnictwie MAC S.A., oraz na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” prowadzenie seminariów, warsztatów i doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy z UE oraz prawidłowej realizacji projektów. Współautor publikacji  pt. „Europejski Fundusz Społeczny dla Edukacji”.

Dr Tetyana Pasko

adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu Rachunkowości i Finansów. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Nowoczesne Zarządzanie” w WSH. Występowała jako prelegent na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu Rachunkowości, Finansów i Ekonomii. Jej badania naukowe koncentrują się na dwóch głównych nurtach: rachunkowości finansowej oraz rachunkowości podatkowej.

Kamila Pihur

Magister psychologii, Doradca Zawodowy, certyfikowany trener, coach, oraz certyfikowany trener oraz facylitator meotdy Design Thinking. Od 10 lat współpracuję ze środowiskiem biznesu oraz sektorem NGO realizując projekty doradztwa zawodowego, trenerskie, edukacyjne oraz coachingowe.

dr Józef Puchalski

Jest absolwentem WSOWZ we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Pracuje zawodowo od 1980 roku, od 1990 jako nauczyciel akademicki, m.in. w: WSOWL,  WSH we Wrocławiu i MWSLIT. Promotor ponad 200 prac dyplomowych. Obszary badawcze: metody i techniki zarządzania, struktury organizacyjne, zarządzanie kryzysowe, innowacyjność kształcenia.

Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec

Magister matematyki, specjalność zastosowania matematyki, Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk ekonomicznych  za rozprawę doktorską „Aproksymacja i prognozowanie procesów losowych” AE  Wrocław, doktor habilitowany nauk ekonomicznych  w oparciu o monografię  „Modele aproksymacyjne w ekonomii”, AE Wrocław, tytuł profesora nauk  ekonomicznych, stanowisko profesora zwyczajnego. Autorka kilkunastu monografii  z zakresu ubezpieczeń i instytucji finansowych  oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Profesor tytularny nauk ekonomicznych, były kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, promotor 15 rozpraw doktorskich i kilkuset prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Wykładowca na studiach doktoranckich i podyplomowych. Zainteresowania naukowe: rynki finansowe, funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce i w UE,  system bankowy, finanse przedsiębiorstw, zabezpieczenie emerytalne, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach i ubezpieczenia. Doświadczenie zawodowe: Członek senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1990 - 2002), prodziekan wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1990 - 1996), dziekan  wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1996 - 2002), kierownik Katedry Ubezpieczeń  UE  Wrocław (15.02.2006 - 30.09.2018), kierownik i opiekun naukowy Studium Podyplomowego „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej” (1994 - 1996), opiekun naukowy Studiów Podyplomowych : „Ubezpieczenia gospodarcze”,  „Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem”,  „ Doradca finansowy”,  „Ubezpieczenia i doradztwo finansowe” (2005 - 2011), członek rady nadzorczej PZU SA (1998 - 2000), członek rady nadzorczej  spółki giełdowej Europejskie Centrum Odszkodowań (2010 - 2016), członek Rady Programowej czasopisma  „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (2006 - 2016), członek  Rady Naukowej  czasopisma  „Rozprawy ubezpieczeniowe” (2008 - 2016), członek Rady Programowej serii „Ubezpieczenia” w wydawnictwie Poltext (2009), roku członek  Jury  Konkursu na najlepsze prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie  organizowanego przez  Rzecznika Ubezpieczonych (2009 - 2017). Członek  Komitetu Statystyki i Ekonometrii  PAN  w latach 2003-2008, Członek Komitetu Nauk o Finansach  PAN  w latach  2008-2010.  Zainteresowania naukowe: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenia na życie. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym. Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń. Finanse ubezpieczeń. Metody aktuarialne. Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa.

Dr Zygmunt Sawicki

doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz studiów doktoranckich w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu oraz nauczyciel i koordynator sportu w Szkole Mistrzostwa Sportowego (Eliteschule des Sports) Niemieckiego Związku Olimpijskiego w Oberstdorfie. Autor ponad 70 publikacji naukowych, w tym 5 monografii opublikowanych w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Wykładowca i prelegent w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki, rekreacji, wychowania fizycznego i sportu. Uczestnik zagranicznych staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegent na konferencjach naukowych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Republice Czeskiej, Słowacji i Ukrainie. Kierownik Międzynarodowego Zespołu Naukowo-Badawczego w Niemczech i członek International Society for the Social Science of Sport.

Dr Dariusz Socha

doktor n. społ., absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej korporacji energetycznej, gdzie m. in. pracował jako szkoleniowiec. Następnie był managerem, a także dyrektorem w branży hotelowej na Dolnym Śląsku. Wykładowca akademicki i trener biznesu. Występował jako prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, autor artykułów w publikacjach naukowych. Naukowo interesuje się zagadnieniami komunikacji, andragogiki oraz bhp w organizacji pracy. Obecnie jest adiunktem w WSH we Wrocławiu  oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Interesariuszy.

dr Aneta Szymańska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Kensington College of Business w Londynie (program Business Administration patronowany przez Association of Business Executives), Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologii Angielskiej – specjalizacja: tłumaczenia) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Magisterskie Studia Menedżerskie – program Executive MBA).

Po ukończeniu studiów pracowała w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, a następnie w Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Następnie objęła stanowisko Rzecznika Prasowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za działania promocyjne i PR uczelni. Pracowała również jako Dyrektor Nowosądeckiego Centrum Języków Europejskich oraz Project Manager w firmie Mainseek. Obecnie jako Adiunkt w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu, public relations i prezentacji biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA, a także pełni funkcję Dyrektora Programu MBA.

 Uczestniczyła w licznych szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, na wielu z nich wygłaszając referaty. Jest autorką 40 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i public relations, a także kilku projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Napisała książkę pt. „Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej” oraz jest współautorką monografii pt. „Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju”.

Odbywała zagraniczne wizyty studyjne lub wykłady gościnne, m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Grecji i na Cyprze, a także brała udział jako prelegent (także przewodniczący sesji) w wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w Republice Południowej Afryki, Hongkongu, Japonii, Dubaju, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Łotwie i Holandii. Podczas tej ostatniej zdobyła BEST PAPER AWARD.

Dominika Turlej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  Milton Keynes College oraz The Open University w Wielkiej Brytanii.

Pracuje zawodowo jako lektor języka angielskiego. 

dr inż. Jędrzej Ułasiewicz

Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w specjalności Systemy Cybernetyki Technicznej. W tej też Uczelni obronił też pracę doktorską. Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie prowadził liczne wykłady, laboratoria z dziedziny Informatyki. Promotor wielu prac magisterskich i  inżynierskich. W latach 1989-90 wykładowca w Uniwersytecie w Mosulu (Irak). Od roku 2020 adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Jego dziedzina zainteresowań to programowanie systemowe i współbieżne (systemy Linux, QNX), systemy czasu rzeczywistego, systemy rozproszone, systemy wbudowane, IoT. Autor książki, licznych prac naukowych i raportów dla przemysłu. Przez ponad 20 lat współpracował z Hutą Miedzi Cedynia w Orsku (KGHM), dla której wspólnie z innymi opracował komputerowy system kontroli jakości - Ekspert. Za ten system w roku 2015, kierowany przez niego zespół, otrzymał Nagrodę I stopnia NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”.

Dr inż. Halina Węgrzyn

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz Université du Littoral Côte d’Opale w Dunkierce. Uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pełniła funkcje Prodziekana d.s. Rozwoju, Pełnomocnika Rektora oraz Dziekana (od 2013 – nadal) w uczelniach niepublicznych.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu: zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego. Ponadto doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w firmie konsultingowej (2012-2016). Uczestniczyła w projektach dotyczących opracowywania strategii i planów rozwoju dla firm z mśp. Ekspert w zakresie wyceny przedsiębiorstwa w firmie z branży telekomunikacyjnej (2008-2012).

Mariusz Żebrowski

Ukończone uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Uniwersytet Warszawski, filia w Białymstoku. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Doświadczenie zawodowe: Prezes Klubu Sportowego Gwardia we Wrocławiu. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Komendant Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec. Wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Zambrowie. Zainteresowania naukowe: integracja środowisk społeczno-zawodowych poprzez organizowanie i uczestnictwo w sportowych grach zespołowych, piłka nożna, siatkowa i koszykowa.

Maciej Mańkowski

Konsultant LMCG, projektuje i wdraża systemy zarządzania służące podnoszeniu efektywności organizacji. Specjalizuje się w transformacjach firm dotyczących Lean Management oraz nowych technologii. Ekspert w zakresie metod i narzędzi LEAN: TWI, Standaryzacja, Wizualizacja, System Sugestii Pracowniczych, Problem Solving, KPI deployment, Hoshin Kanri. Dodatkowo realizuje wdrożenia z zakresu Project Management,  dotyczące budowania funkcji PMO w organizacji jak i nadzoru nad portfelem projektów.

Posiada wieloletnie  doświadczenie menedżerskie w obszarze budowania strategii biznesowej organizacji, PMO, Lean Management, Analizy Biznesowej, Audytu Wewnętrznego w usługach. Magister  Ekonomii Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Lean Six-Sigma, Lean Management, Project Management  Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Wykładowca na podyplomowych studiach MBA Process Management  organizowanych przez WSH w Wrocławiu.

Srebrny finalista IPMA Polish Project Excellence Award 2017 (projekty organizacyjno – informatyczne) dla projektu System Sugestii Pracowniczych w GK KRUK.

PH.D. Arshad Ahmad

Associate Vice President, Teaching & Learning. Director, McMaster Institute for Innovation & Excellence in Teaching & Learning. 3M National Teaching Fellow. President, Society for Teaching & Learning in Higher Education. Vice-President, International Consortium of Educational Developers

Dr. Ahmad earned his MBA & Ph.D. at McGill University and is presently the AVP, Teaching and Learning at McMaster University. He is also the Director of the McMaster Institute for Innovation & Excellence in Teaching & Learning (MIIETL).

Dr. Ahmad has won several student-based and university-wide awards from both Concordia and McGill Universities, as well as the Professor of the Year award from the International Bled School of Management. In 1992, Dr. Ahmad was nationally recognized for leadership in teaching with a lifetime 3M Teaching Fellowship.

Dr. Ahmad was elected President of the National Society for Teaching & Learning in Higher Education (STLHE) in Canada, which has over 60 institutional and up to 1,000 faculty members. He has also coordinated Canada’s only national teaching and educational leadership awards program – the 3M National Teaching Fellowships for the past 10 years http://www.stlhe.ca/awards/3m-national-teaching-fellowships/.

In 2012, Dr. Ahmad was elected Vice-President of the International Consortium of Educational Developers (ICED) http://icedonline.net/ . Consisting of 23 member organizations worldwide, ICED aims to improve good educational practices in higher education.

dr Agnieszka Aleksiejczuk

Opiekun kierunku: Projektowanie Wnętrz

dr Agnieszka Aleksiejczuk jest absolwentką kierunków Architektura Wnętrz oraz Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł doktora w dyscyplinie sztuk projektowych. Pracę scenografa teatralnego (od 2013 r.) łączy z pracą dydaktyczną (od 2015 r.). Jako architekt wnętrz najchętniej zajmuje się projektowaniem obiektów mieszkalnych. W roku 2018 została nagrodzona Złotą Maską za scenografię do spektaklu „Zagubiony Chłopiec” zrealizowanego w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Uczestniczka wystaw krajowych i zagranicznych prezentujących autorski dorobek artystyczny. W obrębie jej zainteresowań znajduje się malarstwo oraz psychologia koloru.

DR PIOTR AMBROZOWICZ

Vice-President of the Management Board Work Service SA Group

Specialization: financial management, international finance

Graduate of the Wroclaw University of Technology’s faculty of Marketing and Management. Awarded a Doctorate in Economics from the Wroclaw University of Economics.

Mr Ambrozowicz brings astute financial management skills earned at Fagor Mastercook, a leading home appliance manufacturer and Skanska (leading construction company). At Fagor he was Member of the Board and Vice President of Finance as well as the Director of Controlling Fagor Group. He was responsible for implementing the Polish subsidiary’s financial, processes in line with the group’s international standard in controlling, bookkeeping and reporting.

Sebastian Bączyński

Konsultant LMCG, Team Manager – Supplier Quality Management, zajmuje stanowisko Managera Działu SQM w firmie Mando.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu TQM na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie absolwent studiów MBA na WSH oraz stypendium AOTS w Japonii;

Certyfikowany SIX sima Black Belt. Jest odpowiedzialny za realizację  procesu  zarządzania dostawcami od nominacji do zapewnienia jakości dostaw w seryjnej produkcji. Przeprowadza audyt potencjału, realizuje proces nominacyjny nowych dostawców, monitoruje przebieg procesu APQP; odpowiedzialny za ciągle doskonalenie procesów dostawców i rozwiązywanie problemów jakościowych dostarczanych
komponentów. Przeprowadza audyty VDA 6.3.

Specjalizuje się w obszarze poszukiwania i rozwoju nowych dostawców w branży motoryzacyjnej; ekspert z obszaru zapewnienia jakości dostaw. Prowadzi wewnętrzne treningi z zakresu procesu PPAP, APQP, Problem solving, zapewnienia jakości dostaw w trakcie uruchomienie projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: Faurecia, NSK Stearing Systems. Uczestniczył w tworzeniu nowych fabryk – transfer produkcji z Japonii do Polski. Był odpowiedzialny za uruchomienie łańcucha dostaw dla nowo powstającej firmy Mando. Magister z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem.  

Janina Bąk

Królowa Statystyki

 

Komendant komedii w Janinadaily.com. Demon prezentacji. Wirtuoz statystyki. Umie liczyć, opowiadać i opowiadać o liczeniu. W jej historiach zasób słów jest tak bogaty, że mógłby samodzielnie spłacić cały dług publiczny Grecji. Posiada następujące osiągnięcia życiowe:

 1. Pisze bloga o swojej pracy na uczelni, mężu z politechniki i wiecznie nieudanych dietach, a ponad 60 tysięcy ludzi chce to czytać
 2. Nagranie z wykładu o statystyce, który wygłosiła na TEDx Koszalin, ma ponad 50 000 wyświetleń i było przez moment popularniejsze niż wideo Zenka Martyniuka
 3. Występowała w Polsce, Berlinie i w Oxfordzie, i wszędzie strasznie śmiano się z jej żartów o odchyleniu standardowym.

Lubi uczyć ludzi, że z analizą danych można i należy się zaprzyjaźnić.

 

Prowadziła wykłady na Trinity College w Dublinie oraz gościnnie na Politechnice w Berlinie, Uniwersytecie w Oxfordzie oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Trzykrotnie była wybierana najlepszą prelegentką na konferencji I love Marketing& Social Media. Autorka bestsellera o statystyce pt. „Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla.”

 

Małgorzata Bednarek-Rybicka

Konsultant Zarządzający LMCG, Six Sigma Black Belt realizujący doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Problem Solvng, KPI deployment, Hoshin Kanri, Gemba Kanri (Shopfloor Management) i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. Pełniła funkcję Continous Improvement Managera oraz certyfikowanego Audytora BOS w Bombardier Transportation

Realizowała projekty dla: Bombardier Transportation, MPWiK Wrocław, ABB, Lowara Vogel Polska, JTI Polska, Baumit , Pentair Polska, Stone Master SA, Aryzta, Plastic Omnium,  SE Bordnetze Polska, Energetyka, Wielton, MALOW, NIVEA Beiersdorf  Polska, Beiersdorf Austria, Organique, KRIS, DANONE Polska, Phoenix Contact, KIEL Polska, Wuppermann Polska, Kaufland, Santander Consumer Bank, BRAAS Monier, EJ Danpol, Vetoquinol Biowet, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, Paged Meble, Neapco Europe, Anpharm, Dr Irena Eris, NSK Steering Systems, ZNTK Oława, Instytut Mechaniki, AKTIW,  Leader Logistics, NOWAK - Systemy obróbki betonu, Indesit-Whirlpool, Kompozyty, SWM Poland, Polska Izba Mleka, Metsa Poland, Impel Business Solutions,

Wykładowca na studiach podyplomowych: „Akademia Kaizen” na Politechnice Warszawskiej,  SGH w Warszawie, WSIZ w Rzeszowie, PWSZ w Wałbrzychu oraz I edycji MBA Lean Management

Jako konsultant od ponad siedmiu lat zajmuje się wspieraniem organizacji w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy bezpośrednio przy procesie.

Luca Bertocci

Luca is a Partner and Regional Director at Garrison Group. He has experience in over 20 countries with several companies, both multinational and local ones (Carlsberg, Efes-SAB Miller, Unicer, Danone, Carrefour, IKEA, VISA, the Norwegian Olympic Committee, Bayer, Sanofi Aventis, etc.).

Entrepreneurial by nature, he co-funded PostPro, a cutting-edge startup with the objective of democratizing the access to advertising to everybody in the world.

In addition to his consulting work, Luca is a Visiting Professor of Global Marketing and Advertising (MBA level) at Economic University of Krakow and at University of Business in Wrocław (Executive MBA). He also taught as a guest lecturer at the Budapest University of Economic Sciences, at the LUISS School of Business (Rome), at the American University of Armenia, at the Maastricht School of Management (Bucharest) and led a Tuck School of Business Seminar (Dartmouth – USA Ivy League) in Istanbul in collaboration with Soyak Real Estate.

Prior to Garrison Group Luca worked for Pirelli (Milan) as a Global Demand Planner and at the Milan Chamber of Commerce (Shanghai) as a consultant for companies looking for new business opportunities in the Chinese market.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/lucabertocci

Agnieszka Bełz

COO / Partner
JobMe S.A

Zawodowo Ekspert Rekrutacji z 15-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w doborach personalnych, dopasowaniu brakujących talentów do organizacji. HR-owiec z powołania. Pasjonuje się naturą człowieka, kocha pracę z ludźmi. Buduje zespoły oparte na zrozumieniu i zaufaniu.
Dzisiaj, jako współzałożyciel, odważnie zmienia świat rekrutacji, budując rozwiązania HR Tech, w tym społeczność - rekruterów, firm rekrutacyjnych i pracodawców zrzeszonych wokół kolaboracyjnej platformy jobllegro.com. Ambasador projektu edukacyjnego okrzyknięty przez widzów jako HR Stand up osadzony w realiach ekosystemu rekrutacyjnego. Jako prelegent porusza tematy związane z komunikacją, trendami na rynku pracy, zarządzaniem zasobami ludzkim, zarządzaniem karierą.

Anita Białek

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym m.in.w branży medialnej (dziennikarz, telewizyjny i radiowy, producent telewizyjny). Pełniła funkcje dyrektora generalnego i redaktora naczelnego TVP Wrocław, dyrektora biura komunikacji i marketingu w spółce energetycznej.

Pracowała na samodzielnych stanowiskach doradców do spraw komunikacji i PR. Brała udział we wdrożeniach strategii biznesowych i komunikacji. Wielokrotnie pełniła funkcję rzecznika prasowego (np. Wratislavia Cantans).

Anna Bielicka

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2 specjalizacje: Psychologia zarządzania oraz Psychologia kliniczna, certyfikowany coach ICC (International Coaching Community), mentor LHH (Lee Hecht Harrison), absolwentka szkół terapii Gestalt, systemowej oraz poznawczo-behawioralnej. Jako wieloletni Kierownik ds. Szkoleń i Zarządzania Talentami w WABCO Polska Sp.z o.o . odpowiedzialna była za całokształt działań rozwojowych - zarówno w zakresie kompetencji technicznych, procesowych jak i miękkich, w tym rozwój kompetencji liderskich. Odpowiadała za proces zarządzania talentami i programy rozwojowe dedykowane osobom o szczególnym potencjale - liderskim lub eksperckim. Lider globalnych projektów szkoleniowych i HR Business Partner dedykowany kadrze dyrektorskiej. Obecnie coach i mentor wspierający klientów indywidualnych i korporacyjnych w procesach rozwoju.

Monika Bielka-Vescovi

Dyplomowany trener przygotowujący kandydatów do londyńskiego egzaminu wiedzy o winie WSET, poziom 1-3.

Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Collegium Medicum oraz na studiach podyplomowych w Collegium Civitas w Warszawie, a także w Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle. Dyrektorka i założycielka Szkoły Sommelierów w Krakowie, prezes honorowa i założycielka Stowarzyszenia Kobiety i Wino, od 2014 Ambasador Stowarzyszenia Sommelierów Europejskich w Polsce.

Juror w międzynarodowych konkursach winiarskich i alkoholi mocnych. Współautorka książek „Wstęp do Enologii", „Winorośl i Wino część II". Absolwentka WSET Diploma, Weinakademiker oraz akademik Instytutu Masters of Wine Stage 2.

dr Henning Blarr

Dr. Henning Blarr has in-depth experience in working with executives and students as a consultant, educator, and trainer mainly in the areas of communication and leadership, human resource- and organizational management, as well as corporate and business strategy.

Dr. Blarr studied Business Administration with focus on Organization- and International Management at the University of Erlangen-Nuremberg, where he received his M.Sc. degree in 2007. Until 2011, he worked as a Research Associate at HHL Leipzig Graduate School of Management at the Chair of Strategic Management and Organization, where he received his PhD. During his studies he spent exchange terms in Paris, France (ENPC – Paris Tech) and London, UK (LSE – London School of Economics). He worked as visiting professor at the Lanzhou University - School of Management, in Lanzhou (China), VSE – University of Economics in Prague (Czech Republic), ENPC –Paris Tech (France) and HHL Executive (Germany).

Ewa Bocheńska

Specjalista ds. marketingu. Wykładowca

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w agencjach reklamowych, realizując kampanie reklamowe w mediach, zajmując się pozyskiwaniem klientów. Pracowała na stanowiskach: dyrektor działu mediów, strategy planner, media planner. Od ponad 10 lat wykłada marketing, planowanie mediów i podstawy przedsiębiorczości.

Andrzej Bogusz

Ekspert specjalizujący się w profesjonalizacji zarządzania przedsiębiorstwami poprzez wdrażanie realnych strategii, wdrażanie architektury i zarządzania procesowego oraz optymalizację procesów biznesowych, zarządzanie projektami, zarządzanie przez cele, optymalizację działań kadry zarządzającej.

Wdraża systemy zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania.

Ponadto zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym, analizami wymagań biznesowych dla rozwiązań IT oraz zarządzaniem projektami informatycznymi.

Manager, konsultant i trener. Właściciel firmy AB CONSULT, ma ponad 25-letni staż w biznesie. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach managerskich (do dyrektora departamentu i prezesa oddziału włącznie)

i specjalistycznych (w tym jako process/project/product manager) w korporacjach finansowych, w branży IT i w konsultingu, zawsze łącząc cross-funkcjonalnie różne obszary.

Zrealizował przeszło 50 projektów analitycznych, doradczych i wdrożeniowych dla firm z branż: bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, spożywczej, FMCG, kruszyw, produkcyjnej, informatycznej, sieci sprzedaży, konsultingowej, logistycznej, motoryzacyjnej, przetwórstwa i innych.

Doktor fizyki teoretycznej. Certyfikaty: PRINCE2 Practitioner, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania ISO 9001, Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania ISO 9001, Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

Donata Borkowska

Partner Zarządzający SI Solution are Inside. Trener, certyfikowany coach ICC, Konsultant.

Od 20 lat pracuje w biznesie i dla biznesu. Wspiera organizacje         w budowaniu dojrzałego przywództwa.

Prowadziła zajęcia na studiach MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu z tematu "Toyota Kata przywództwo i coaching         w kulturze lean"

Jako trener specjalizuje się  w szkoleniach z zakresu kierowania ludźmi, zarządzania przez cele, motywowania, ooachingu, zarządzania zmian. Jako coach pracuje z menedżerami nad rozwojem ich kompetencji menedżerskich i osobistych predyspozycji przydatnych w efektywnym realizowaniu zadań.

Realizował/a projekty dla: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o, ING Bank Śląski, Europejski Fundusz Leasingowy, BZWBK Leasing, Kruk S.A, Volswagen Bank, Santander Consumer Bank, Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. S.k, BP Polska, Makro Cash and Carry Polska, Selgros, Neonet, Volkswagen,Group Polska Sp , Agrainvest Sp.zo.o, Elektrobudowa SA, Osadkowski S.A, Eltech Centrala Techniczna, Toya S.A, SEAT, PSE Południe, Fortum Heat Polska ,Enion, Spółka Energetyczna JASTRZĘBIE SA, Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Vattenfall Distribution Poland SA, Elektrobudowa, Południowy Koncern Węglowy, Sanha Polska, Wrigley Polska, Michelin Polska, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Polska, Lincoln Electric Bester S.A,, Volswagen Poznań Sp.zo.o, Nivea Polska, FAURECIA Fotele Samochodowe, US Pharmacia Sp. z o.o,Fanar Fabryka Narzędzi S.A

Zrealizowała około 4 500 dni warsztatów.

Jako wolontariusz, wspiera pacjentów z diagnozą a finansowego. choroby nowotworowej i ich rodziny w procesie zdrowienia. Uczy ich zasad zdrowego życia i radzenia sobie ze stresem w chorobie. Skończyła psychoonkologię, Ceniona za profesjonalizm, uśmiech, spójność i szacunek do człowieka. Siłę i radość czerpie z kontaktów z ludźmi, biegania, zdrowego stylu życia.

Katarzyna Borońska

Doktor nauk ścisłych - Uniwersytet Diderot w Paryżu. Magister fizyki komputerowej - Uniwersytet Wrocławski. Certyfikowany Scrum Master - certyfikat Scrum.org

Wieloletnie doświadczenie w sektorze IT jako programista, specjalista kontroli jakości i koordynator pracy zespołu. Wykładowca na Uniwersytecie Paris-Sud (Orsay). Autor publikacji naukowych w dziedzinie fizyki obliczeniowej. Obecnie Scrum Master i administrator systemu Jira w firmie IBM.

Małgorzata Borowska

Konsultant LMCG specjalizujący się w zarządzaniu procesowym, pasjonatka rozwoju organizacji poprzez kształtowanie postaw pracowniczych i rozwijanie kompetencji managerskich.

Propaguje zasady szczupłego zarządzania wspierane ideami wellbeingu.

Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w biznesie. Zarządzała obszarami produkcji, logistyki, administracji i wsparcia sprzedaży w tym w szczególności procesami  zakupowymi, obiegiem korespondencji, obsługą nieruchomości, obsługą Klienta itp. Pełniła również rolę dyrektora ds. customer experience odpowiedzialnego za badanie poziomu satysfakcji Klienta i realizację działań
w kierunku poprawy kluczowych wskaźników. Współzałożyciel Wellbeing Institute.

Technik poligraf i absolwentka studiów magisterskich „Marketing i Zarządzanie”

Ukończyła studia podyplomowe: „Logistyka w biznesie”, „Zarządzanie jakością w nowoczesnej gospodarce”, „Six Sigma optymalizacja procesów”. Certyfikowany Project Manager P2P, Green Belt Six Sigma. Dyplomowany Coach oraz certyfikowany konsultant MTQ 48. Wykładowca studiów podyplomowych WSB Wrocław oraz PWSZ Wałbrzych, realizowała projekty szkoleniowe i optymalizujące procesy dla takich firm jak Aktiw Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Sp. z o.o., Polska Izba Mleka, Impel Business Solutions Sp. z o.o., NSK  Streering Systems Sp. z o.o., Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., KSM Poland Sp. z o.o

Mówi o sobie: Lubię działać z wizją końca, podzielam opinię Anthony Robbinsa, że  „w życiu wielu ludzi wie, co robić, ale mało ludzi robi to, co wie… Nie wystarczy tylko wiedzieć! Musisz podjąć działanie!"

M.SC. Christian Brands

HHL-Leipzig Graduate School of Management, Germany

Specialization: strategic management, international management.

Christian Brands graduated from HHL where he received his M.Sc. degree majoring in Strategy and Finance. In 2008, he spent a term abroad at the Helsinki School of Economics, Finland. Before joining HHL he graduated in International Management and French at the University of Bath School of Management, United Kingdom and gained work experience in the German retail and consulting industry.

MGR INŻ. MONIKA BRAUN

Specjalistka w obszarze Quality Assurance oraz Quality Control. Certyfikowany Asystent i Audytor Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001). Od przeszło 10 lat zaangażowana w zapewnianie i kontrolę jakości w projektach komercyjnych dla liderów branży telekomunikacyjnej, bankowej i logistycznej, zarówno w Polsce, Europie jak i w Ameryce Południowej.

W codziennej pracy wspiera organizacje w dostarczaniu Klientom produktów najwyższej jakości. Prelegentka na największych polskich konferencjach poświęconych jakości oraz opiekun merytoryczny Akademii Jakości. Aktywny Trener szkolący Testerów oraz Test managerów.

DIPL.-KFM. Markus Brendel

HHL-Leipzig Graduate School of Management, Germany
Specialization: financial management, financial accounting, financial econometrics, capital market

Markus Brendel is working as a Research Associate at the Chair of Financial Management at HHL – Leipzig Graduate School of Management (Germany). After graduation from J.W. Goethe University in Frankfurt (Germany), he gained pertinent professional experience with Ernst & Young, working in the arena of Corporate Restructuring. Back to academia, he first focused on Labor and Migration Ehaconomics which brought him to the Economics department of the University College London. Combining practical and academic work experience and interests, Markus joined HHL - one of the leading Business Schools in Germany - in September 2011. His research is focused on various applications of Financial Econometrics.

DR GRZEGORZ BRONA

Były Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Współzałożyciel firmy Creotech.

ST. BRYG. MGR INŻ. Bogusław Brud

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Od trzydziestu jeden lat strażak w służbie czynnej, aktualnie, przez siedem lat, na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy. Obecnie zastępca komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Kamil Brzeziński

CTO w firmie logistycznej Mashkor. Właściciel studia gier Bold Pixel. Od wielu lat tworzył i zarządzał popularnymi aplikacjami mobilnymi na polskim rynku. Wcześniej pracował dla takich firm jak Microsoft, Edipresse, Agora, Grupa Allegro czy GG Network, w których wprowadzał na rynek pierwsze aplikacje mobilne (Gadu-Gadu, Allegro, Ceneo, Sport.pl LIVE, Gazeta.pl LIVE, Plotek itp.) często wyprzedzające trendy. Prelegent wielu konferencji poświęconych tematyce mobile i IT. Certyfikowany Scrum Master i Product Owner kochający zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania.

Pierluigi Bucci

Pierluigi Bucci is the Head of EU Customer Success at Fanplayr, one of the fastest growing start-ups in the Silicon Valley, with the mission to  make behavioral data actionable in real time.

He loves to understand the nuances about customers behaviors and in particular to convert potential users to loyal customers and to raise their profitability through the right amount of real time actions (customized per each category of users). His attention to details and expertise in the field made him a perfect candidate to not only supervise all European campaigns, but also to directly manage key accounts in Europe with a direct communication with relative key C-level executives. 

His key areas of expertise include: customers segmentation, smart and targeted conversions, campaigns management, design and set up of online marketing strategies, e-commerce, account management.

Previously to Fanplayr, Pierluigi was Customer Insights and CRM at Sky and a Statistical Marketing Consultant at Nunatac.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pierluigibucci

Borys Błaszczyk

Firma: TAURON Dystrybucja S.A.
Stanowisko: Head of PMO & Change management
Przedmiot: Analiza korzyści RPA

 

Borys Błaszczyk ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w środowisku startup’owym i korporacyjnym, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Z TAURON Dystrybucja S.A. jest związany zawodowo od 2017 roku, gdzie obecnie pełni funkcję Szefa Biura Zarządzania Projektami i Reorganizacji. Odpowiedzialny za zarządzanie portfelem projektów, utrzymanie i rozwój modelu zarządzania procesowego, inicjowanie projektów optymalizacyjnych poprawiających efektywność organizacji, koordynację procesów zarządzania zmianą oraz realizację strategii Spółki.

W latach 2015 - 2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Lunching.pl. Wcześniej zarządzał Biurem Komunikacji i Rozwoju w Krakowskim Biurze Festiwalowym / ICE Kraków Congress Center. Borys Błaszczyk jest absolwentem wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Aktualnie jest studentem XXV edycji programu Executive MBA realizowanym w Krakowskiej Szkole Biznesu.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/borys-b%C5%82aszczyk-47859386/

Łukasz Chwiszczuk

Czarodziej od reklamy w Google z ponad 10-letnim doświadczeniem.

Na swoim koncie ma zrealizowane projekty dla takich marek jak: Ford, Volvo, mBank, meritumBank, PZU, BZ WBK, Bosch i wielu wielu innych. Certyfikowany trener Google Adwords. Prelegent na I Love Marketing,  Mail my day, SEMcamp, Akademii Google Partners i semKRK.

Marcin Cibor

Opiekun kierunku: Grafika komputerowa w Architekturze Wnętrz

Marcin Cibor, absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku architektura wnętrz. Doktorant i dydaktyk na macierzystej uczelni. Aktualnie tworzy i prowadzi swoją autorską pracownię projektową Cibor Design

Równolegle prowadzi swoją ścieżkę artystyczną realizując się w malarstwie, grafice komputerowej i syntezując ze sobą różne dziedziny artystyczne. Głównie projektuje powierzchnie mieszkalne oraz użytkowe. Projektował m.in wystawę Kids Design Space na Międzynarodowym Festiwalu Designu we Wrocławiu oraz Gdynia Design Days. Jego projekty mebli ukazały się w czasopiśmie Home Decoration Magazine w Chinach. Choć design pochłania całe jego życie to znalazł czas na odkrycie tej pasji w Tobie.

MARCIN CIBOR

Absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku architektura wnętrz. Doktorant i dydaktyk na macierzystej uczelni. Aktualnie tworzy i prowadzi swoją autorską pracownię projektową Cibor Design.

Równolegle prowadzi swoją ścieżkę artystyczną realizując się w malarstwie, grafice komputerowej i syntezując ze sobą różne dziedziny artystyczne. Głównie projektuje powierzchnie mieszkalne oraz użytkowe. Projektował m.in wystawę Kids Design Space na Międzynarodowym Festiwalu Designu we Wrocławiu oraz Gdynia Design Days. Jego projekty mebli ukazały się w czasopiśmie Home Decoration Magazine w Chinach. Choć design pochłania całe jego życie to znalazł czas na odkrycie tej pasji w Tobie.

Aneta Ciesielska

Manager zespołu, który w 2017 roku został uznany za Najlepszy Zespół Marketingowy

w Polsce w prestiżowym konkursie Mediarun. Online Marketing Manager w Credit Suisse. Za Customer Experience odpowiadała w firmie Pixers – jednym z najszybciej rozwijających się sklepów e-commerce działających globalnie. Odpowiadała za strategię, wdrożenia i odpowiednią komunikację we wszystkich punktach styku z klientem.

Dąży do automatyzacji i personalizacji jak największej ilości treści skierowanej do użytkownika. Spójność, polityka user friendly oraz zintegrowane działanie specjalistów wewnątrz organizacji bierze sobie za cel najważniejszy.

Tomasz Cymerman

e-Commerce Expert, Sales &Omnichannel Strategist, Head of Business Development in Fast White Cat

Absolwent dwóch Wrocławskich uczelni - Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obsłudze klienta oraz sprzedaży, a od przeszło 7 lat związany jest z branżą e-Commerce.

Na co dzień wspiera firmy w budowaniu oraz wdrażaniu efektywnych strategii e-Commerce, Omnichannel. Realizował projekty dla takich firm jak Apteka Gemini, Kaczmarek Electric, MALL, AD Polska, Międzynardowe Targii Poznańskie. Ekspert w zakresie handlu internetowego Polskiej Izby Gospodarki Elektronicznej.

Krzysztof Czystołowski

Programista z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, magister inżynier informatyki ze specjalizacją bazodanową. Tworzył między innymi kompleksowe systemy dla niemieckiego sektora publicznego. Obecnie Full Stack Developer w IBM Security, pracujący w ekosystemach Java i JavaScript, mocno zaangażowany w prace DevOps. Miłośnik rozwiązań chmurowych, mikroserwisów i podejścia MVP. Prywatnie wielbiciel podróży, podwodnych ekspedycji i wszelakich aktywności sportowych.

Anna Dąbrowska

Firma: IBM BTO BCS
Stanowisko: Senior Automation Consultant
Przedmiot: Analiza procesu pod kątem możliwości RPA 

Anna Dąbrowska jest związana z firmą IBM od 2008 roku, w której zdobyła bogate doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Pełniła zdywersyfikowane role, uprzednio jako Manager Operacyjny dla krajów DACH / IT / ES / PT. Na obecnym stanowisku Starszego konsultanta ds. Automatyzacji odpowiada za komunikację z klientami mającą na celu rozpoznanie potencjału danej organizacji do automatyzacji wybierając rozwiązania automatyzacyjne spośród narzędzi RPA, rozwiązań poznawczych (Cognitive) oraz usług sieciowych. Do jej obowiązków należą również pomoc w tworzeniu struktury automatyzacji, projektowanie najlepiej pasujących rozwiązań z zakresu automatyki, wdrażanie najlepszych praktyk i bieżące wsparcie projektów automatyzacji w zakresie analizy procesów, testowania rozwiązania oraz przekazania zautomatyzowanego procesu na produkcję. Ponadto Anna zdobyła wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie metodyki Agile & Scrum, które pomaga wdrażać firmom w celu zarządzania projektami automatyzacji.

Anna Dąbrowska ukończyła studia z zakresu Kontrolingu i Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (praca magisterska z komunikacji międzynarodowej) oraz w Wyższej Szkole Europejskiej w dziedzinie lingiwstyki stosowanej (licencjat). Anna jest poliglotką, włada 11 językami obcymi.

 Linked In: https://www.linkedin.com/in/anna-dabrowska-39985211a/

Prof. dr Tobias Dauth

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach. Junior Professor in International Management.

Tobias Dauth is the Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Junior Professor in International Management at HHL Leipzig Graduate School of Management. The Professorship was founded in 2013 and focuses on maintaining and expanding German-Polish scientific relations. In current research projects he investigates the role and the impact of international top managers in the internationalization processes of firms. A second major research area comprises the internationalization of German and Polish small and medium sized firms. Tobias Dauth also fosters regional and international partnerships. He collaborates with the Leipzig-based Fraunhofer MOEZ (Center for Central and Eastern Europe) to establish a network and cooperation between the stakeholders of the Central and Eastern European growth markets. His teaching activities aim at providing students with state of the art knowledge in international management. To do so, he combines theoretical perspectives with critical thinking and real-life case studies. Ultimately, his courses shall prepare students to effectively deal with the challenges arising from firms’ international activities.

Paweł Dębek

Jest psychologiem zdrowia, socjologiem organizacji i zarządzania - ukończył renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii, psychologicznego treningu grupowego, coachingu i systemowych ustawień organizacyjnych. Jest trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i certyfikowanym coachem International Coaching Community.

Przeprowadził ponad 5000 godzin warsztatów, treningów i sesji indywidualnych, pracując z ludźmi od ponad 15 lat. Współtworzył i kierował w latach 2001-2016 wieloma organizacjami o charakterze think tankowym, szkoleniowym i federacyjnym.

Doradzał w takich instytucjach jak Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Był członkiem rządowych zespołów eksperckich. Jest autorem wielu artykułów, analiz i raportów strategicznych.

Pomaga indywidualnie jako psychoterapeuta i coach. Prowadzi autorskie warsztaty i treningi. Pracuje z organizacjami i zespołami.

MGR INŻ. DANIEL DEC

Absolwent Makrokierunku o specjalności Informatyka na wydziale AEI Politechniki Śląskiej którą zakończył pracą magisterską w temacie automatyzacji testów. Ponad 10 lat doświadczenia komercyjnego w rolach testera, menadżera testów, lidera technicznego, Head of QA oraz konsultanta. Przez długie lata pracujący w projektach różnej skali i domenie w Future Processing, następnie konsultant ING Bank Śląski.

Obecnie odpowiada za obszary automatycaji i wydajności w skali globalnej. Współpomysłodawca i założyciel Quality Excites oraz lokalnej grupy Quality Meetup. Współuczestnik rozwijania komputera pokładowego misji PW-SAT2. Czynnie bierze udział w licznych konferencjach i warsztatach. Wyznawca szerszego spojrzenia na jakość i faktycznego jej zapewniania, również w nurcie LEAN (LEANQA.PL). Prowadzi bloga decunadaje.pl. Współautor programu nauczania na specjalności testowania oprogramowania Uniwersytetu Śląskiego.

Michał Demski

Od 2007 roku nauczyciel matematyki i opiekun koła programowania. Od 2014 roku trener programowania w projekcie Mistrzowie Kodowania i Cyfrowy Dialog (kilkaset godzin szkoleń dla nauczycieli). Współautor scenariuszy lekcji programowania, prelegent ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli.

mgr Barbara Demuth-Garbień

Opiekun Studiów Podyplomowych Elitarna Szkoła Stewardes Linii Lotniczych

Absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej, specjalność Turystyka Międzynarodowa oraz Wydziału Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Pasjonatka podróży, członek załogi pokładowej. Globtroterka, kobieta, która samotnie przemierzyła Azję i Australię, brała udział w wielu wyprawach, m.in. do Nowej Kaledonii.

Certyfikowany rekruter i selekcjoner pracowników. Związana zawodowo z lotnictwem od kilkunastu lat. W 2007 roku ukończyła szkolenia zezwalające na wykonywanie zawodu stewardessy potwierdzone certyfikatem. Od 2010 roku szefowa pokładu, w gestii której leży nadzorowanie załogi i zapewnienie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas lotu. Od ośmiu lat trener pokładowy. Prowadzi rutynowe kontrole personelu lotniczego, wykonuje loty treningowe dla nowych członków załogi. Zajmuje się także prowadzeniem procesów rekrutacyjnych dla linii lotniczych.

Bogate doświadczenie zawodowe oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne są gwarancją wysokiego poziomu prowadzonych zajęć.

Podróże po całym świecie i wynikające z nich obycie, obserwacje, także te wynikające z rezydowania w Singapurze, stanowić będą inspirację dla niejednego Słuchacza do odkrywania bogactw, jakie niesie ze sobą kontakt z innymy ludźmi, poznawanie odmiennych kultur i tradycji.

dr Adam Drab

Institute of Management and Marketing, Jan Długosz University of Częstochowa, Poland; Institute of Marketing and Trade, VSB – Technical University Ostrava, Czech Republic

Dr. Drab is an example of a blend of academic experience with simultaneous involvement in business life. He represents Barons Financial Services S.A., UK-Swiss investment bankers, in Central Europe. He served at numerous boards of Polish and foreign companies. He is a Chairman of The Supervisory Board of Indeco S.A., producer of taylor-made modern furniture systems. Dr. Drab spent his childhood in India, as a result he treats India as a second fatherland and loves Indology. He also lived in Egypt, Lebanon, Zambia, Brazil and UK (Scotland). His hobbies are Indology (history and culture of India), epistolography, ancient history, traveling, marathon swimming

MGR INŻ. DARIUSZ DREZNO

Opiekun kierunku Tester oprogramowania

Manager z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu międzynarodowymi zespołami testów funkcjonalnych i wydajnościowych, dokumentacji technicznej oraz szkoleń.Telekomunikacja, systemy wbudowane, zarządzanie produkcją, to tylko niektóre obszary, w których brał odpowiedzialność za jakość software’u, dokumentacji i szkoleń technicznych. W swojej karierze zrekrutował, zatrudnił i wykształcił dziesiątki testerów, których obecnie spotyka w różnych firmach i na konferencjach – jako managerów testów, doświadczonych testerów lub prelegentów. Pracował w firmach Comarch, Nokia, Motorola, Apriso, Sabre. Aktualnie niezależny konsultant i trener z zakresu zapewnienia jakości, testowania i komunikacji technicznej.

 

Krzysztof Drozdowski

Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie Six Sigma, 5S, zarządzanie zmianą, rozwój liderów produkcyjnych oraz budowanie procesów biurowych (eskalowanie problemów, przepływ informacji    i dokumentów) i produkcyjnych (reorganizacja stanowisk roboczych i eliminacja transportów), wizualizacja danych  z SAP. Ekspert w zakresie czasu taktu, FIFO, systemu pull w produkcji małoseryjnej, rozwiązywania problemów (np. wg arkusza A3).

Six Sigma Black Belt oraz certyfikowany Audytor BOS w Bombardier Transportation. Magister  Ekonomii Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Pełnił funkcję Międzynarodowego Audytora Bombardier Operating System oraz Kierownika Planowania Produkcji. Wykładowca UE we Wrocławiu na podyplomowych studiach Zarządzania Produkcją oraz na podyplomowych studiach Lean Management  organizowanych przez PWSZ w Wałbrzychu.

Aktualnie realizuje projekty szkoleniowe i doradcze dla takich firm jak: WATS Sp. z o.o., Whirlpool Corporation, IMPEL Business Solutions Sp. z o.o., Kompozyty Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Sp. z o.o., Inventronics Sp. z o.o., KARMAR SA, DAKOMA, FANAR

Pasja: taniec towarzyski, kontakty z ludźmi;      Motto: Kochaj grzesznika, nienawidź grzechu

Tomasz Duda

Employer Branding Account Manager, Job’n’Joy 

W ramach agencji kreatywnego Employer Brandingu Job’n’Joy działa jako Account Manager, gdzie koordynował m.in. realizacje kampanii i działań EB dla takich klientów jak British American Tobacco, Atos Global Delivery Center Polska czy Tchibo. Współtworzył projekt, który otrzymał wyróżnienie za najlepszy film wizerunkowy 2019 (Nagroda Employer Branding Excellence Award), realizowany dla Atos.

 

Wcześniej, w firmie HR – BIGRAM jako dyrektor programowy międzynarodowej organizacji Enactus w Polsce (budowanie start-upów społecznych), zrekrutował ponad dwa tysiące studentów, których rozwijał i wspierał w działaniu, łącząc z wybranymi pracodawcami. Konstruował programy ambasadorskie na uczelniach, konkursy grantowe, organizował eventy rekrutacyjne i konferencje dla takich firm jak m.in. Grupa Saint-Gobain, PKO Bank Polski, Grupa Eurocash, TESCO Polska, LOTTE Wedel.

Dr n. med. Ahmed Elsaftawy

Opiekun naukowy kierunku

Dr n. med. Ahmed Elsaftawy jest założycielem Dolnośląskiego Centrum Chiroplastica. Chirurg z wieloletnim doświadczeniem. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 2000r. Specjalizację z chirurgii ogólnej ukończył w 2008r. Pracę doktorską obronił w 2009r. Jest dodatkowo jednym z kilkunastu chirurgów w Polsce posiadających europejską specjalizację z chirurgii ręki.

Jest czynnym chirurgiem serwisu replantacyjnego dla całego kraju. Główną jego pasją, obok chirurgii ręki, jest chirurgia estetyczna oraz rekonstrukcyjna. Od wielu lat jest pasjonatem medycyny estetycznej. Spopularyzował w Polsce zabieg powiększania penisa. Jest uznanym szkoleniowcem w zakresie medycyny estetycznej oraz chirurgii kosmetycznej.

Jako jeden z niewielu w kraju prowadzi centrum szkoleniowe z chirurgii kosmetycznej dla lekarzy specjalności zabiegowych. Dodatkowe szkolenia dla lekarzy w zakresie medycyny estetycznej prowadzi od wielu lat. Doświadczenia zawodowe zdobywał zarówno w kraju jak i za granicą. Kursy szkoleniowe odbywał m.in. we Francji, Włoszech, Grecji, Irlandii czy na Słowenii.

Malwina Faliszewska

Deloitte

 

Odpowiada za wdrażanie strategii Diversity&Inclusion w Deloitte Central Europe oraz koordynowanie sieci kobiet Women@Deloitte. Ponad 12letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w GE, Banku BHP, EDF Polska, głównie w obszarze HR. Pracując w dziale szkoleń i rozwoju odpowiadała za budowanie i wrażanie programów rozwojowych, zapewnienie szkoleń dla pracowników, proces rocznej oceny pracowniczej i stawiania celów.

 

Pomysłodawczyni wielu inicjatyw, m.in. programów promujących zdrowy styl życia, oraz działań w obszarze Diversity&Inclusion. Prowadziła sieci kobiet organizując konferencje i wydarzenia poświęcone budowaniu kariery zawodowej przez kobiety.

 

Autorka książki „Sięgaj po więcej”, mówczyni TEDxWarsawWomen. Pisze bloga oraz prowadzi warsztaty. Jest absolwentką stosunków międzynarodowych na SGH oraz kolegium języka francuskiego UW, podyplomowych studiów trenerów grupowych w Laboratorium Psychoedukacji SWPS oraz certyfikowanym coachem CoachWise.

Gabriele Favarò

Gabriele Favarò is the Vice President of Global Operations at Fanplayr, one of the fastest growing start-ups in Silicon Valley, with the mission to make behavioral data actionable in real time.

He strongly believes that the best solutions are data-driven and throughout his career he leveraged quantitative insights to help businesses improve and optimize their performances to ultimately drive up their profitability.

His key areas of expertise include: General Management, Business Strategy & Planning, Start-ups, Product Development, Customer Success, Digital Marketing, e-Commerce, Behavioral and Predictive Analytics, Supply Chain Management, Project Management, Demand Analysis and Forecasting, Process Modelling and Improvement, IT, BI.

Previously to Fanplayr, Gabriele had been a Project Manager at Sky (pay tv part of 21st Century Fox) and PPG (global leader in the coatings industry)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gabrielefavaro

Paweł Florkiewicz

Firma: Techland 
Stanowisko: Marketing Project Manager
Przedmiot: Marketing sprzedaży usług

 

Paweł Florkiewicz ma 13 lat doświadczenia w obszarze marketingu oraz public relations, które zdobył w sektorze finansowym oraz produkcji gier wideo. Ma podparte sukcesami doświadczenie w budowaniu oraz wdrażaniu strategii marketingowych oraz programów w obszarze komunikacji korporacyjnej. Specjalista w zakresie zarządzania zmianą oraz komunikacją kryzysową, w tym fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Doświadczony w międzynarodowym środowisku pracy. 

Obecnie związany z Techlandem – jednym z najbardziej uznanych na świecie studiów produkujących gry AAA. Jako Marketing Project Manager nadzoruje prace zespołu kreatywnego oraz zarządza projektami marketingowymi dla marek Techlandu. 

Wcześniej przez 12 pracował w sektorze bankowym, w tym osiem lat na stanowisku Rzecznika Prasowego i trzy lata na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Marketingu i Reklamy Santander Consumer Banku. Był współodpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej oraz odpowiadał za relacje z mediami, komunikację korporacyjną oraz wewnętrzną, media społecznościowe oraz CSR.  

Uczestniczył w licznych kursach z obszaru marketingu, komunikacji oraz zarządzania, w tym specjalnej edycji Akademii Strategicznego Przywództwa prowadzonej przez ICAN Institute. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (dyplom magistra politologii) oraz Szkoły Głównej Handlowej (podyplomowe studia Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej).  

Linked In: https://www.linkedin.com/in/pawel-florkiewicz-b728b13a/

Michał Furmankiewicz

Michał praktycznie jedyne co robi, to zabawy w chmurę. Lubi nowe technologie i stara się je wykorzystać w realnym biznesie. Chmurę postrzega jako narzędzie, które może pomóc w transformacji firmy. W wolnym czasie występuje na konferencjach, meetupach lub pisze na blogu http://architektwchmurze.pl. Kiedy czasu jest naprawdę dużo, zakłada słuchawki i pisze kod. Tylko dla siebie i dla zabawy :)

Damian Gaworski

Konsultant LMCG specjalizujący się w zakresie budowania organizacji opartych na zasadach Lean Management.  Praktyk Lean IT (Lean Office) oraz systemowego podejścia do ciągłego doskonalenia. Ekspert metod zwinnych (Kanban, Scrum) w połączeniu z Lean. Realizuje wdrożenia oraz szkolenia z zakresu: Problem Solving, Visual Management, Mapowanie Procesów, zarządzanie transformacją ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy biurowej.

Manager z 10 letnim doświadczeniem liderskim w globalnych korporacjach (Siemens, Gigaset, Volvo). Pasjonat Lean Management oraz metod zwinnych (certyfikat SCRUM Product Owner). Absolwent podyplomowej Szkoły Project Managera (Octigo) oraz Coachingu Managerskiego (Moderator).

W ciągu 5 lat realizował z sukcesem projekty wdrożeniowe w Volvo IT transformując globalne zespoły o łącznej wielkości około 1000 osób, jako jeden z coachów, a później liderów programu obejmującego całą organizację (~5000 osób) na 4 kontynentach we współpracy z McKinsey & Company. W ramach realizacji projektów przeprowadził setki szkoleń oraz warsztatów, a także kształcił kadrę wewnętrznych konsultantów. Uzyskane krótkoterminowe oszczędności z prowadzonych projeków średnio przewyższały 20% i znacząco przyczyniły sie do długofalowej poprawy wskaźników businesowych.

W chwili obecnej zajmuje się rozwojem i utrzymaniem kultury ciągłego doskonalenia, szkoleniem liderów oraz coachingiem kadry managerskiej dla jednostki businesowej w ramach Volvo IT w celu osiągania kolejnych poziomów dojrzałości organizacji lean.

Ulubiony cytat: „Zacznij od potrzeb” Taiichi Ohno

Ewa Gomułka

Partner w Active Strategy, trener. Specjalizuje się w inteligencji emocjonalnej oraz budowaniu zaufania, otwartej komunikacji i zrozumienia w zespołach. Jest autorem programu rozwojowego metodą „Porozumienie Bez Przemocy” (NVC) dla firm IT oraz treningu Inteligencji Emocjonalnej i zarządzania konfliktem. Pracuje z przedsiębiorcami, menedżerami i zespołami. Współpracowała m.in z: Canon, Intive, RST, Siemens, Sii, SRG Global, Tarczyński, Techland, Whirlpool.

MGR ADRIAN GONCIARZ

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność fizyka jądrowa. Tester z zawodu i zamiłowania. Pracował, m.in. w firmach: Appdate Development, Oracle, DREDAR. Współorganizator krakowskich spotkań testerów KraQA – najbardziej popularnej i najwyżej ocenianej, lokalnej inicjatywy testerskiej w Polsce.

Pierwsze szlify zdobywał w pracy dla start-up’ów takich, jak Spinlister i Appetize, gdzie przez kilka lat pracował nad aplikacjami mobilnymi oraz internetowymi. Obecnie Test Manager w firmie DREDAR, gdzie odpowiada m.in. za jakość aplikacji wspierających ogólnopolską sieć paczkomatów. Pasjonat testowania i samorozwoju, entuzjasta umiejętności miękkich oraz Ruby On Rails. Drużynowy mistrz Polski w testowaniu oprogramowania w zawodach TestingCup 2016.

Grzegorz Górski

Manager General Affairs i Legal Compliance Officer w Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.

Odpowiedzialny za Corporate Planning, Corporate i Legal Affairs, External Relations i Public Affairs oraz Administrację i Facilities Management fabryk Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

Dodatkowo w fabryce w Wałbrzychu odpowiada Administrację, Serwisy pracownicze oraz Facilities Management.

W Toyocie od 2004 roku.

Od 2008 roku  certyfikowany trener Toyota Hoshin Kanri.

Jego pasją jest skitouring, skialpinizm, trekking, wspinaczka, oraz żeglarstwo.

prof. dr hab. Dariusz Grzybowicz

Od 1995r. prowadzi badania nad przestrzenią wirtualną jako alternatywnym polem dla rozwoju projektowania architektury wnętrz. Liczne realizacje scenografii wirtualnej dla TV, filmu i teatru oraz liczne realizacje wnętrz prywatnych
i publicznych.

W prowadzonych przez siebie badaniach zakłada iż w takich dziedzinach jak: kino, telewizja, reklama, Internet, dyski multimedialne rzeczywistość wirtualna przestaje pełnić rolę pomocniczą, służebną względem przestrzeni realnej, a staje się autonomiczną, dynamiczną formą ekspresji. Praca projektowa zwłaszcza z zakresu scenografii wirtualnej, reklamy i prezentacji autorskich pozwoliła mi uzyskać szereg doświadczeń zarówno natury praktyczno - technologicznej jak i teoretycznej, związanej z aplikacją wiedzy z zakresu tradycyjnie pojmowanej architektury wnętrz do komputerowo budowanych projektów wirtualnych. Wnikliwa obserwacja występujących w powyższych dziedzinach tendencji skłaniają do refleksji nad relacjami pomiędzy "tradycyjną" wiedzą z zakresu architektury wnętrz a nowymi możliwościami realizacyjnymi w tej dziedzinie.

Celem realizowanej dydaktyki jest przeniesienie kwalifikacji właściwych projektantowi wnętrz (takich jak wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, umiejętność dokonywania analizy i syntezy) do najnowszych dziedzin działalności twórczej tak aby jako artysta świadomie i kreatywnie poruszał się w świecie najnowszych technologii przy realizacji określonego zakresu zadań projektowych.    

Magdalena Gurak

Menedżer HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych i polskich firmach z branży: energetycznej - Tauron Obsługa Klienta, transportowej – Arriva Polska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu, motoryzacyjnej - fabryka autobusów Volvo, finansowej – Krajowe Centrum Wierzytelności „Ultimo”. Przez 6 lat była prezesem regionu dolnośląskiego Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie HR Manager w Centrum Dystrybucyjnym H&M w Grodzisku Mazowieckim.

W zależności od cyklu życia organizacji tworzyła funkcję HR od podstaw lub adaptowała standardy korporacyjne do lokalnych potrzeb.  Z pełnym przekonaniem wprowadzała kulturę partnerstwa biznesowego HR w organizacji. Współtworzyła i wdrażała wiele procesów i polityk HR – od opisów i wycen stanowisk (wg różnych metodologii), poprzez ocenę pracowniczą i kierowniczą,  efektywne programy rozwojowe, badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników. 

Odpowiadała za wdrażanie strategii personalnych oraz procesy restrukturyzacji będące wsparciem zmian kultury organizacyjnej, także w organizacjach o wysokim poziomie uzwiązkowienia.  Prowadziła negocjacje ze stroną społeczną w trakcie sporów zbiorowych, zmian systemów wynagradzania i zatrudniania. Zarządzała zespołami HR-owymi do 50 osób.

Absolwentka studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych prawa pracy na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadziła działalność dydaktyczną dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej, Collegium da Vinci, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

DIPL.-KFRR. Anja Hagedorn

– HHL-Leipzig Graduate School of Management, Germany
Specialization: entrepreneurship, innovation management

Ms. Hagedorn studied Business Administration at the University of Leipzig with the specialties Banking, Insurance and International Economic Relations. Before she started working for HHL- Leipzig Graduate School of Management, she was an assistant to a corporate account officer at Commerzbank AG. She also wrote her diploma thesis in cooperation with the Commerzbank with the topic: “Entwicklung einer Systematik zur Beurteilung der Zukunftsfähigkeit von Agrarbetrieben für die Commerzbank”, where she investigated the innovativeness of agricultural corporations and the sustainability of these innovations. She joined the Stiftungsfonds Deutsche Bank Chair of Innovation Management and Entrepreneurship at HHL in August 2011 as a full time associate for the cooperative-project SMILE- Self Management Initiative Leipzig, which helps academic members to build up their business. Ms. Hagedorn is also working on her PhD at the Chair in the field of Innovation Management and Entrepreneurship

BARBARA HALSKA

Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014.

Współautorka podręczniki do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk. Współautorka podstawy programowej z informatyki. Ekspertka ORE i MEN. Współautorka e-podręcznik Wstęp do programowania w projekcie Apki.org. Koordynatorka projektu Po technikum w pracę, Profesja bez granic. Promotorka prac, które zdobywają międzynarodowe sukcesy, m.in.: we Francji, Brukseli, Seulu, Malezji, Londynie, Tajwanie, Kanadzie, Tajlandii, Czechach. Trenerka Mistrzów Kodowania.

Od 2016 Microsoft Innovative Educator Expert, od 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Prezes Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli.

W roku szkolnym 2018/2019 realizuje wspólnie z Fundacją Orange projekt WOMEN'S DIGITAL CENTERS INFMISS poprzez organizację zajęć z druku 3D, programowania, spawania światłowodów dla uczennic Zespołu Szkół nr 6. Członkini Rady Programowej projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Współautorka platformy do nauki programowania Apki.org.

Zainteresowana wdrażaniem nowych technologii w edukacji w tym sztucznej inteligencji.

M.SC. Heiko Heinrichs

HHL Leipzig Graduate School of Management, Germany
Specialization: mergers & acquisitions, corporate finance, corporate valuation, private equity.

Heiko Hinrichs is a Research Associate at HHL’s Chair of Financial Management and a management consultant with The Boston Consulting Group (BCG). His research focuses on buy-and-build strategies in private equity. At BCG, he worked on a variety of topics (e.g. mergers & acquisitions, post merger integration, operations) in different industries (e.g. consumer and industrial goods, banking, public sector). Before joining BCG, Heiko gained professional experience at an incubator for internet startups in Southeast Asia as well as with Bain, Lazard, KPMG, and Commerzbank. Heiko holds a Master of Science in management from HHL and spent an exchange semester at National Taiwan University in Taipei.

Andrzej Hejduk

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki) i Szkoły Głównej Handlowej. Od 15 lat konsultant i doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz organizacjami non profit. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania projektami, zarządzania przez cele (BalanceScorecard), systemów zarządzania zasobami ludzkimi (wynagradzanie, systemy kompetencyjne, organizacyjne), systemów zarządzania procesowego. Ponadto trener, szkoleniowiec, a od 8 lat coach rozwoju osobistego (ICC), coach społeczny i rodzinny, superwizor i coach pracujący metodą grupową Action Learning Vianavigo.

Ekspert w dziedzinie rozwijania i doskonalenia osobowości w zakresie stylów zarządzania, zarządzania projektami, coachingu menadżerskiego, zarządzania przez cele. Opracowywał i wdrażał systemy zarządzania, systemy motywacji dla wszystkich szczebli i działów całych przedsiębiorstw, ocen pracy i postaw pracowników, planowania przychodów i kosztów (budżetowania). W swojej działalności zarządczej, wdrożeniowej i projektowej wykorzystuje metody Lean Management oraz Six Sigma adaptowane do optymalizacji i zwiększania efektywności oraz skuteczności procesów zarządzania obiektami handlowymi, sprzedażą, usługami w organizacjach medycznych, opiekuńczych, terapeutycznych.

Prowadzi i rozwija w obszarach kompetencyjnych, motywacyjnych grupy, sekcje, zespoły różnych specjalności, poziomów zarządzania oraz wieku pracując z motywacją, oporem, obawami, emocjami i napięciami blokującymi komunikację, współpracę, gotowość do wdrażania zmian i rozwoju.

andrzej hejduk

A graduate of the Warsaw University of Technology (Faculty of Electronics) and the Warsaw School of Economics. For 15 years, a consultant and advisor in the field of business and non-profit organization management. He specializes in the development and implementation of project management systems, management by goals (BalanceScorecard), human resources management systems (remuneration, competence and organizational systems), and process management systems. In addition, a trainer and personal development coach (ICC), social and family coach, supervisor and coach working with the Action Learning Vianavigo group method.

An expert in the field of personality development and improvement in the field of management styles, project management, managerial coaching, and management by objectives. He developed and implemented management systems, motivation systems for all levels and departments of entire enterprises, assessments of work and attitudes of employees, planning income and costs (budgeting). In his management, implementation and project activities, he uses Lean Management and Six Sigma methods adapted to optimize and increase the efficiency and effectiveness of commercial facilities management, sales, services in medical, caring and therapeutic organizations.

He leads and develops in the areas of competence, motivational groups, sections, teams of various specialties, management levels and age, working with motivation, resistance, fears, emotions and tensions blocking communication, cooperation, readiness to implement changes and development.

M. SC. Erik Hille

Erik Hille, M. Sc., Research Associate – HHL Leipzig Graduate School of Management, Germany
Specialization: macroeconomics, international trade, environmental, energy and climate policy

Erik Hille is working as a Research Associate at the Chair of Marcoeconomics at HHL Leipzig Graduate School of Management (Germany) since November 2011. At HHL his research is focused on international trade and climate policy. Before joining HHL, Mr. Hille worked in the energy sector for VNG Verbundnetz Gas AG where he was responsible for the strategic business development and the support of the managers of the international affiliates and the biogas daughter company. He is a graduate of HHL’s Master of Science in Management Program. During his studies he gained further experience abroad in the USA, Vietnam, China, and Korea.

dr Sebastian Hoffmann

– HHL-Leipzig Graduate School of Management, Germany
Specialization: accounting

Dr. Sebastian Hoffmann is an Assistant Professor of Accounting and Auditing at HHL Leipzig Graduate School of Management. His research focuses on Accounting Standard Setting, Accounting Regulation, Critical Accounting Research and Accounting History, is regularly presented at international conferences and was honored with HHL’s Research Award for three years in a row. Dr. Hoffmann is successfully teaching accounting classes in international M.Sc. and MBA programs since 2008.

Monika Jancewicz

Od 2014 roku współpracuje z Uczelniami Wyższymi jako praktyk biznesowy. Wykłada na studiach podyplomowych, prowadzi grupy kompetencyjne i projektowe oraz szkolenia biznesowe z zakresu Lean Six Sigma, Agile Project Management, SCRUM, Team Building oraz technik miękkich.

Od roku 2011 związana jest z firmą IBM Poland, gdzie pracowała jako Project Manager, potem jako certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt odpowiedzialna była za prowadzenie licznych projektów usprawnieniowych oraz zarządzaniem działem związanym z wdrażaniem Lean.

W 2014 roku objęła stanowisko Managera działu zarządzania projektami. W ramach swoich obowiązków zarządzała 30 osobowym zespołem, sprawowała nadzór nad prowadzonymi projektami oraz odpowiedzialna była za utrzymaniem standardów i jakości w firmie. 

 

Michał Jankowski

Architekt, lider zespołu, programista, miłośnik chmury... Związany z branżą IT od ponad 12 lat. W tym czasie był odpowiedzialny, że wytwarzanie i dostarczanie rozwiązań dla największych światowych firm. Obecnie Development Team Leader Technical Architect w firmie Objectivity Bespoke Software Specialists, gdzie aktywnie promuje nowoczesne rozwiązania chmurowe oraz praktyki low-code. Prowadzi szkolenia i warsztaty techniczne skoncentrowane na rozwiązaniach Microsoft Azure. Prywatnie podróżnik oraz fotograf. W wolnym czasie autor bloga www.jankowskimichal.pl.

Paweł Jarosz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego gdzie uzyskał tytuł magistra w specjalizacji "Usługi IT". Podczas tychże studiów pracował już jako specjalista IT w strategicznej dla Polski spółce skarbu państwa działającej na rynku gazu. Po kilku latach przeniósł się do branży bankowej by w drugim największym szwajcarskim banku zarządzać infrastrukturą serwerów pocztowych i powiązanych systemów na region EMEA. Po niecałych 3 latach zmienił swojego głównego pracodawcę na firmę produkującą oprogramowanie gdzie obecnie pełni rolę jednego z liderów działu IT Operations i IT System Architect. Jest wielkim miłośnikiem automatyki, były założyciel grupy "Polish PowerShell Group". Uważa że prawdziwie wielkie projekty biorą się z serca a nie z głowy.

MGR MACIEJ JASKULSKI

Z wykształcenia nauczyciel, z zamiłowania i zawodowo tester aplikacji mobilnych. Zaczynał od aplikacji desktopowych i webowych, szybko przerzucając się i poświęcając w całości aplikacjom na wszystkie typy urządzeń mobilnych począwszy od telefonów przez tablety po smatwatche. Na swoim stanowisku odpowiedzialny za testowanie end to end aplikacji natywnych na platformy iOS, Android, Flutterowych oraz mobile web.

Lead zespołu rekrutacji w Droids on Roids, czołowym polskim software house tworzącym rozwiązania na platformy mobilne. Współorganizator i prowadzący meetupu LogCat - jedynego w Polsce meetupu poświęconego wyłącznie testowaniu mobilnemu. Swoją wiedzą stara się dzielić jako prelegent oraz autor blogpostów na blogu firmowym Droids on Roids.

Dominik Jaskulski

Firma: Office Samurai
Stanowisko: Automation Manager
Przedmiot: Wdrożenie RPA w organizacji

 

Dominik Jaskulski pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menedżer dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Obecnie rozwija firmę Office Samurai, która wspiera klientów korporacyjnych w usprawnianiu i automatyzacji procesów. Absolwent ekonomii, finansów, lean management data mining oraz IT business management. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/dominikjaskulski/ 

 

Łukasz Jaworski

Z branżą digital marketingu związany od 2009 roku. Członek zarządu agencji marketingowej LTB oraz manager e-marketingu. Na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie marketingu internetowego, promocją firm na rynku norweskim oraz tworzeniem strategii widoczności marek w internecie.

Udziela się w branży e-marketingu, będąc prelegentem na konferencjach i dzieląc się wiedzą w mediach branżowych. Zwolennik podejścia holistycznego w działaniach marketingowych.

DARIUSZ JĘDRYCZEK

Systemami IT oraz organizacją, zarówno projektów, jak i struktur pracy IT zajmuje się zawodowo ponad 20 lat. Wieloletni manager zespołów IT. Pracownik administracji samorządowej, operatorów telekomunikacyjnych.

Wielokrotnie inicjował projekty innowacyjne i wnoszące do organizacji nowe wartości technologiczne i organizacyjne. Certyfikowany Project Manager, ITIL.

Maciej Jędrzejczyk

Blockchain Technical Leader, IBM Blockchain iLab
Maciej is focused on developing cross-industry solutions based on Distributed Ledger Technology in CEE region. He has an in-depth expertise in conceptualising, designing, architecting, prototyping, scaling and providing a roadmap for DLT-based solutions. Maciej has been working mainly with the clients from the public sector, financial services, capital markets and telecommunications on their vision and strategy on blockchain, technology and digitisation. Maciej also leads the effort in building a critical mass of support by evangelising general adoption of innovative technologies on public forums, to regulatory bodies, on academic and technology conferences, trade shows, standards groups, media, developer meetups, at universities etc. Maciej represented IBM in a Stream for Blockchain/DLT and Digital Currencies, an initiative led by Polish Ministry of Digital Affairs. He is also a member of Blockchain Working Groups at Polish Financial Supervisory Commission and Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications.

RAFAŁ JEZIOR

Od 20 lat w branży IT jako inżynier, architekt i lider zespołów specjalizujący się szeroko pojętej infrastrukturze IT, z doświadczeniem zarówno w firmach komercyjnych, jak też administracji publicznej.

Uczestniczył we wdrożeniach chmury prywatnej oraz analizach technicznych i kosztowych oferowanych na rynku rozwiązań z technologii cloud computing.

Monika Józefowicz

Trener biznesu, doradca personalny, Coach ACC International Coach Federation. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla menadżerów, kadry zarządzającej w obszarach związanych z rozwojem takich kompetencji jak: zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, oraz zarządzanie czasem. Dla agentów ubezpieczeniowych, maklerów nieruchomości oraz pracowników działów sprzedaży i obsługi Klienta w zakresie umiejętności handlowych, negocjacji, technik sprzedaży i profesjonalnej obsługi Klienta.

Wspiera również rozwój osobisty specjalistów z różnych branż poprzez pracę nad umiejętnościami interpersonalnymi niezbędnymi do efektywnego wykorzystywania obowiązków zawodowych taki jak: komunikacja w kontakcie z klientem, komunikacja wewnętrzna, praca w zespole, autoprezentacja etc. Ukończyła Stosunki Międzynarodowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz Politologię na Uniwersytecie Szczecińskim, Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku Zarządzanie Sprzedażą w praktyce, Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Katedry Efektywności Innowacji na kierunku Zarządzanie Projektami Europejskimi.

Wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości. Mediator gospodarczy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie i Sądzie Okręgowym w Warszawie. Karierę w sprzedaży rozpoczynała w 1998 r. w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz S.A. jako Agent Ubezpieczeniowy, następnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Generali S.A.

Od września 2004 roku pracowała jako Menedżer do spraw sprzedaży ubezpieczeń grupowych w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Nordea S.A., gdzie była odpowiedzialna za sprzedaż i negocjacje oraz pozyskiwanie Klientów w 16 oddziałach w całej Polsce i zarządzała 240 – osobową grupą doradców ubezpieczeniowych.

MGR INŻ. MARIOLA JURASZEK-MORAWSKA

Organizator przemysłu, absolwentka Politechniki Śląskiej w Katowicach w zakresie organizacji i zarządzania przemysłem. Ukończyła studia podyplomowe

z zarządzania oświatą, informatyki w szkole oraz kurs kwalifikacyjny do sprawowania nadzoru pedagogicznego. Nauczyciel dyplomowany z I stopniem specjalizacji i 31 -letnim stażem pracy pedagogicznej.
Od 14 lat wizytator, następnie starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach. Jest członkiem korpusu służby cywilnej.
Ukończyła szereg form doskonalenia w zakresie prawa oświatowego, postępowania administracyjnego, dopuszczania programów nauczania, monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych, analizy wyników nauczania i egzaminów zewnętrznych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, bieżących zmian w oświacie oraz wiele innych.
Od 2009 roku jest ewaluatorem szkół i placówek oświatowych, prowadzącym w nich ewaluacje zewnętrzne. Ponadto, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia konferencji, wystąpień publicznych, pracy z grupą.
Prowadziła szereg warsztatów m. in. dotyczących poradnictwa zawodowego, kształcenia zawodowego i ustawicznego. Prowadziła również zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych zarządzania oświatą. Od 12 lat związana z postępowaniami dyscyplinarnymi dla nauczycieli, najpierw przez dwie kadencje jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim, a obecnie Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

Błażej Jurewicz

CEO AoV

 

Od 10 lat podnosi efektywność procesu decyzyjnego organizacji i buduje strategie w oparciu o kapitał ludzki. Odpowiada na pytanie "jak trwale podnosić efektywność i rentowność biznesu?” Pracował dla start-up`ów, Gazel Biznesu, Diamentów Forbes. Pracuje dla liderów w skali Polski i Europy. Biznesowy sparingpartner dla kadry zarządzającej.

Współautor rozwiązań HR Tech wyróżnionych za innowacyjność m.in.podczas European Startup Days. Wykładowca MBA oraz studiów podyplomowych, juroror konkursów Enactus Poland, finalista polskiej edycji Global Management Challenge, autor publikacji nt. zarządzania, założyciel IFIC Polska.

 

Marcin Kaczmarek

Jestem Architektem rozwiązań i infrastruktury IT, Prelegentem, Szkoleniowcem, z ponad 8 letnim doświadczeniem w pracy z korporacjami. Od kilku lat pomagam organizacjom w wykorzystywaniu technologii Cloud Computing w codziennej działalności.

Piotr Kaczmarek

Firma: PIRXON SA
Stanowisko: Development Director 
Przedmiot: Wprowadzenie do RPA

Piotr Kaczmarek jest dyrektorem ds. rozwoju w spółce PIRXON, która od 16 lat z powodzeniem wprowadza rozwiązania IT w polskich i zagranicznych firmach, a także w administracji publicznej. Odpowiada za rozwój biznesu i współpracę z klientami. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu doskonale identyfikuje obszary działalności i procesy, które mogą zostać usprawnione oraz wygenerować oszczędności poprzez wdrożenie różnorodnych rozwiązań informatycznych. Ukończył studia na wydziale Informatyki, Telekomunikacji i Elektroniki Politechniki Gdańskiej, natomiast umiejętności biznesowe zdobywał na wydziale Zarządzania i Ekonomii. Piotr Kaczmarek jest współzałożycielem kluczowego w województwie pomorskim klastra ICT, który obecnie skupia około 100 firm z sektora ICT.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/piotrkaczmarek/

dr inż. Robert Kamiński

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego (w tym controllingu strategicznego), podnoszenia efektywności organizacji, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz stosowania współczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania.

Posiada duże doświadczenie z zakresu konsultingu w przemyśle maszynowym, branży wydobywczej, informatycznej, motoryzacyjnej, chemicznej, wydawniczej i energetycznej. Realizował (jako zewnętrzny konsultant) projekty z zakresu problematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz podnoszenia efektywności. W szczególności dotyczyły one:

 • formułowania i wdrożenia strategii przedsiębiorstwa (m.in. prace nad strategiami rozwoju, konkurencyjnymi i funkcjonalnymi),
 • mapowania i przeprojektowania procesów biznesowych z punktu widzenia realizacji sformułowanej strategii oraz podnoszenia sprawności i efektywności organizacji,
 • tworzenia i zmian struktury organizacyjnej,
 • wyznaczania wskaźników efektywności, w tym wskaźników ilustrujących realizację zadań strategicznych (m.in. prace nad systemem wskaźników efektywności - KPI),
 • analizy i zmian kultury organizacyjnej,
 • sporządzania planów zarządzania zmianą oraz przeprowadzania zmian organizacyjnych,
 • wdrażania systemów zarządzania projektami.

Prowadzi liczne szkolenia w kraju i za granicą. Jest m.in. profesorem wizytującym na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie oraz wykładowcą Polsko–Amerykańskiej Szkoły Biznesu będącej wspólną inicjatywą Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University.

Krzysztof Karaszewski

Firma: HSBC 
Stanowisko: Automation Solution Lead
Przedmiot: Testowanie BOTa oraz przekazanie BOTa na produkcję

 

Krzysztof Karaszewski ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Był zaangażowany lub bezpośrednio odpowiedzialny za wdrożenia systemów IT wspierających wydajność i produktywność w kilku miedzynarodowych firmach. Jako Product Manager koordynował pracę zespołu budujacego rozwiązania IT wspierające ponad 80 000 użytkowników biznesowych w ponad 20 krajach.

Od 2016 praktyk i trener rozwiązań RPA. Przeszkolił i przygotował do pracy z RPA ponad 400 specjalistów i managerów z całego świata. Certyfikowany trener i deweloper narzędzi UiPath. Obecnie pracuje na stanowisku Automation Solution Lead w HSBC gdzie jest odpowiedzialny za implementację takich technologii jak RPA, IA oraz SI w regionie EMEA oraz ASP. 

Absolwent Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim i studiów podyplomowych IT na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/k-karaszewski/

KAROLINA KARWOWSKA

Doradca biznesowy i ekspertka z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu, budowaniu zaangażowania i projektowaniu pozytywnego doświadczenia pracownika. 

 

Autorka kursoBOOKa Super Liderka, praktycznego poradnika dla liderek. W 2013 roku znalazła się na 12 miejscu w gronie 100 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce według rankingu Pulsu Biznesu, a w 2015 Firma, którą zarządzała przez 14 lat zdobyła tytuł Great Place to Work, czyli najlepszego miejsca pracy w Polsce. 

Prowadzi szkolenia i prezentacje, pisze bloga oraz publikuję artykuły m.in na łamach Harvard Business Review Polska, HR Business Partner, Wiedza i Praktyka oraz magazynu Brief.

Michał Kasprzyk

Podcaster, Mówca, Trener, Partner w Earborne Media

 

Przemówienia sprawiły, że życie wywróciło mu się do góry nogami i dzięki temu ma teraz cel w życiu, pracę i żonę. Chce opowiadać historie, które dają wartość odbiorcom oraz pomagać innym tworzyć takie historie. Najnowsze medium, które mu na to pozwala i którym się ekscytuje, to podcasty.

Przed publicznością czuje się jak ryba w wodzie, więc pomaga wygłaszać lepsze przemówienia ludziom, którzy chcą skuteczniej przekazywać swoją wiedzę lub inspirować innych.

 

Mówca na wydarzeniach takich jak I Love Marketing, InfoShare, InternetBeta, TEDxKatowice. Organizator TEDxWroclaw. Podcaster w Do Początku. Partner w Earborne Media – pierwszym w Polsce podcastowym studiu produkcyjnym skupiającym się na podcastach narracyjnych. Założyciel Biura Mówców Spice, które pomaga w kontakcie ze świetnymi prelegentami.

Łukasz Kałużny

Ekspert i pasjonat chmury publicznej oraz szeroko pojętej nowoczesnej architektury w IT. Od 2008 r. zdobywa doświadczenie w międzynarodowych przedsiębiorstwach z różnych sektorów biznesu (m.in. bankowość, FMCG, telekomunikacja, ubezpieczenia). Od 2012 roku wyróżniony tytułem Microsoft Most Valuable Professional w kategoriach: Microsoft Azure oraz Hyper-V. Autor bloga:kaluzny.io, aktywnie wspiera społeczność specjalistów IT w zakresie technologii Microsoft. Posiadacz sporej liczby certyfikatów IT.

Jacek Kinecki

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Przelewy24, ekspert Izby Gospodarki Elektronicznej

Z branżą e-commerce i IT związany od lat. Do jego obowiązków należy monitoring rynku, rozwój oferty serwisu Przelewy24, inicjowanie, koordynowanie i nadzór nad prowadzonymi projektami, a przede wszystkim pozyskiwanie i budowanie relacji z kluczowymi Klientami oraz Partnerami serwisu. W codziennej pracy wizję Klienta zamienia w pełnowartościowy produkt.

Prelegent podczas licznych imprez branżowych oraz szkoleń. W trakcie swojej kariery zawodowej współpracował z wieloma kluczowymi Partnerami, był odpowiedzialny za nadzorowanie wdrożeń rozbudowanych projektów w zakresie dedykowanych rozwiązań płatniczych. Ukończył UAM w Poznaniu na kierunku komunikacji społecznej.

MGR Sylwia Klaczyńska-Rejdych

Opiekun kierunku BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, które ukończyła z wyróżnieniem. Posiada także uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Działalność edukacyjną rozpoczęła od prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi sprzętu. Obecnie, jako główny specjalista ds. BHP oraz współtwórca firmy SJ, świadczącej usługi dla pracodawców w zakresie obsługi prawnej, BHP, kadr, płac, ppoż. i ochrony środowiska, często prowadzi szkolenia w tej tematyce. Jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte podczas szkoleń dla wielu różnych grup pracowniczych, m. in. w Górażdże Cement S.A., prowadzi swoje zajęcia w sposób interaktywny, przystępny i ciekawy. Jest współautorką skryptu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Agnieszka Klasa

Opiekun kierunku Finanse i rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych

Wykładowca kursów specjalistycznych z rachunkowości i finansów publicznych, wieloletni pracownik jednostek finansów publicznych, audytor i główny księgowy.

Była Konsul RP w Czarnogórze, założycielka i dyrektor wykonawczy organizacji pozarządowej w Czarnogórze. Prowadziła nadzór nad implementacją projektów przygranicznych ze środków przedakcesyjnych UE w Czarnogórze. Współpracuje z chorwacką organizacją non-profit Vlahovic Group (www.vlahovicgroup.com), która zajmuje się analizą stosunków międzyrządowych i  międzynarodowych, służbą cywilną i biznesem.

Agnieszka Anna Klasa

Opiekun kierunku

 

Wykładowca kursów specjalistycznych z rachunkowości i finansów publicznych, doświadczony praktyk sektora finansów publicznych w obszarach: zarządzanie nieruchomościami, systemów zarządzania jakością, audytu, księgowości i zamówień publicznych. Wieloletni pracownik służby cywilnej, dyplomata, autorka publikacji, współzałożycielka i dyrektor wykonawczy organizacji pozarządowej w Czarnogórze. Wdrażała projekty ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej. Współpracowała z chorwacką organizacją non-profit Vlahovic Group, która zajmuje się analizą stosunków międzyrządowych i międzynarodowych, służbą cywilną i biznesem. Obecnie pracownik jednej ze polskich spółek Skarbu Państwa, wspiera i nadzoruje wdrażanie projektów międzynarodowych. Posługuje się w mowie i piśmie językami na poziomie zaawansowanym: angielski, serbski, czarnogórski, rosyjski.

Michał Kluska

Adwokat. Ośmioletnie doświadczenie w sektorze doradztwa prawnego ze szczególnym naciskiem na obszar prawa e-commerce/ochrony danych osobowych. Obszary specjalizacji obejmują ochronę danych osobowych, prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówienia publicznych. Konsultant merytoryczny w ramach procesów legislacyjnych i konsultacji społecznych rozwiązań prawnych z ww. obszarów.

Pracował dla takich klientów, jak: Nasza Klasa, Leroy Merlin, 5.10.15 czy Limango. Stały mediator w sprawach gospodarczych. Prelegent i wykładowca (InternetBeta, SECURE, E-Biznes Festiwal). Autor publikacji prasowych oraz książkowych - "Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 370 najtrudniejszych pytań" oraz komentarza do ustawy o prawach konsumenta, jak również "Vademecum Administratora Bezpieczeństwa Informacji" (C.H. Beck 2016).

Małgorzata Kopeć

Magister Inżynier Nawigacji, jedna z pierwszych absolwentek kierunku Transport Morski na Akademii Morskiej w Gdyni. Karierę na Jachtach Luksusowych rozpoczęła w 2009 roku dochodząc tam do stopnia Starszego Oficera.  Od 2016 roku prowadzi w Polsce Doradztwo Jachtingowe – pierwsze w Polsce szkolenia z podstaw Jachtingu i optymalizacji poszukiwań pracy na Jachtach Luksusowych.

kpt. Tomasz Kopeć
Krystyna Kornas

Trener biznesu oraz umiejętności psychospołecznych, Coach i Team Coach ICF, certyfikowany konsultant MTQ48® w badaniu oraz rozwijaniu odporności psychicznej. Manager z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem, Project Manager IPMA®, licencjonowany doradca zawodowy.

Doświadczenie:

2016 – nadal TRENER BIZNESU ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH, COACH ICF

2017 – 2019 DYREKTOR HANDLOWY – AUTORYZOWANY DEALER MARKI IVECO (wsparcie Zarządu w kreowaniu polityki handlowej i marketingowej firmy, budowanie zespołu i zarządzanie działem sprzedaży i marketingu, negocjowanie zasad współpracy i umów z dostawcami i klientami)

2016 – 2017 KIEROWNIK BIURA ZARZĄDU I DZIAŁU HUMAN RESOURCES POLMOTORS SP. Z O.O. (AUTOMOTIVE) (wsparcie Zarządu w tworzeniu strategii personalnej firmy oraz zarządzanie działem HR, prowadzenie rekrutacji na stanowiska administracyjne i produkcyjne (automotive), przygotowywanie dokumentacji kadrowej oraz negocjowanie zasad współpracy z pracownikami i kontrahentami)

2008 – 2016 DYREKTOR HANDLOWY / DYREKTOR PERSONALNY HAUSSMANN DEVELOPMENTS POLSKA SP. Z O.O. (współtworzenie i realizacja wraz z Zarządem strategii personalnej oraz biznesowej firmy, budowanie współpracy i zarządzanie podległym zespołem ok. 20 pracowników, zarządzanie nieruchomością oraz prowadzenie negocjacji z inwestorami i klientami)

2008 – 2016 KIEROWNIK BIURA I SPRAW PERSONALNYCH (HR – selekcja i rekrutacja pracowników, sporządzanie umów o pracę, prowadzenie akt osobowych, miesięcznych kart pracy, rozliczanie czasu pracy, organizacja szkoleń, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura, zarządzanie kalendarzem spotkań, obiegiem dokumentów i korespondencji, archiwizacja dokumentów, fakturowanie, zarządzanie podległym zespołem, nieruchomością, współpracą z najemcami i dzierżawcami)

2006 – 2008 PODINSPEKTOR W WYDZIALE ROZWOJU I PROMOCJI – URZĄD MIASTA ŻORY

2004 – 2006 DORADCA ZAWODOWY – POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

krystyna kornas

Business coach and psychosocial skills trainer, Coach and Team Coach ICF, certified consultant MTQ48® in the study and development of mental resilience. Manager with many years of international experience, Project Manager IPMA®, licensed professional advisor.

dr Janusz Kosicki

Janusz Kosicki po 15 latach działalności edukacyjno-naukowej w Polsce (doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii biomedycznej Politechniki Warszawskiej), USA (doktor nauk biologicznych z University of Minnesota w Minneapolis) i Japonii (Uniwersytet Kyushu w Fukuoce) kontynuował swoje zainteresowanie oferowaniem urządzeń medycznych renomowanych firm posiadających własny biznes i organizujących sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej poza europejską siedzibą HQ Of Medtronic w Lozannie w Szwajcarii. Następnie przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora generalnego i członka zarządu Medtronic w Polsce, lidera technologii medycznej. Zbudował świetny zespół, który osiągnął pierwsze miejsce na rynku w Polsce w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, kręgosłupa i innych dziedzin działalności, a także numer jeden w sprzedaży w regionie CEEGI. Ostatnie kilka lat poświęcił nauczaniu studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na studiach MBA (w języku angielskim i polskim) i Zarządzaniu, kursach przywództwa, negocjacjach, przedsiębiorczości, nowoczesnym zarządzaniu i innowacjach. Janusz Kosicki jest właścicielem firmy konsultingowej "Kosicki Consulting", oferującej wsparcie w organizacji i zarządzaniu biznesem.

 

MGR INŻ. PIOTR KOSIŃSKI

Z wykształcenia bazodanowiec, zawodowo programista z 10-letnim doświadczeniem, obecnie manager IT, który wciąż jest „blisko kodu“. Wcześniej tworzył serwisy dla znanych marek (frontend + backend) oraz programował systemy dla e-commerce.

Jako certyfikowany Scrum Master i Scrum Developerwierzy w zwinne wytwarzanie oprogramowania, którego jest wielkim fanem. Wyznaje zasadę, że „najlepszy sposób nauki, to praktyka“. Chętnie dzieli się wiedzą, jako trener programowania - zarówno komercyjnie jak i społecznie.

Dorota Kowalewska

Dyrektor Regionu BIGRAM

 

Zarządza oddziałem regionalnym wiodącej polskiej firmy doradztwa personalnego BIGRAM. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.  W procesach rekrutacyjnych specjalizuje się w stanowiskach z obszaru produkcji oraz sprzedaży, działów administracji i HR, stanowisk specjalistycznych, menedżerskich, członków zarządu.

Wspiera marki w realizacji projektów zwiększających zaangażowanie pracowników, w komunikacji wewnętrznej, rozwiązuje wyzwania zmniejszające rotację w organizacjach. Cyklicznie organizuje szkolenia dla rekruterów z wywiadu kompetencyjnego. Opracowywała i wdrażała motywacyjne systemy premiowe, proces ocen pracowniczych oaz plany rozwoju. Posiada doświadczenie w realizacji programów typu outplacement.

JĘDRZEJ KOWALEWSKI

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, realizator szeregu projektów badawczych. W latach 2013-2014 asystent naukowy w niemieckim Instytucie Fraunhofera IWS w Dreźnie – czołowej europejskiej placówce zajmującej się innowacyjnymi technologiami laserowymi i technikami skaningu optycznego.

Założyciel i Prezes zarządu firmy Scanway, skupiającej się na technologiach satelitarnych dla przemysłu kosmicznego, jak i produkcyjnego. Firmy, która dostarczyła szereg rozwiązań technologii obrazowania z dużej odległości, jest również jest pierwszą wrocławską, prywatną firmą, której aparatura znalazła się w przestrzeni kosmicznej.

Prowadzi i nadzoruje projekty mentorskie i szkoleniowe dla projektów studenckich z całej Polski, które zakładają umieszczenie własnych instrumentów badawczych w kosmosie lub stratosferze.

Zastępca Kierownika Badań i Rozwoju w projekcie satelity ScanSAT, służącego do obserwacji planety z orbity. Projekt finansowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, inwestycji funduszu inwestycyjnego Polskiej Grupy Energetycznej oraz Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Współtwórca projektu DREAM, sprawdzającego technologie wydobywcze w warunkach przestrzeni kosmicznej. Był to pierwszy wrocławski naukowo-komercyjny projekt, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej w marcu 2017 roku. Projekt realizowany we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.

Były członek zespołu FREDE2015, którego celem było zbadanie procesu rozpadów freonów w stratosferze. Eksperyment został wyniesiony balonem stratosferycznym na krawędź kosmosu. Projekt realizowany we współpracy z Europejską Akademią Kosmiczną.

MGR INŻ. ZBIGNIEW KOŁODYŃSKI

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat pracuje w urzędzie sprawującym państwowy nadzór na przestrzeganiem prawa pracy, w tym BHP. Jest wieloletnim wykładowcą z zakresu tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi także różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i BHP. Ukończył kursy dla wykładowców w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych organizowane przez Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Teresa Krawczyk

Wieloletni praktyk administracji skarbowej, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, Naczelnik Urzędu Skarbowego, autorka pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Wieloletni wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Teresa Krawczyk

Wieloletni praktyk administracji skarbowej, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, Naczelnik Urzędu Skarbowego, autorka pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Wieloletni wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

dr Natalia Krej

University of Wroclaw, Department of Law, Administration and Economy, Specialization: civil law, commercial law

Doctor of law science, PhD dissertation defended on 28th of November 2011r., the title of doctoral dissertation “ European Stock Company in registration procedure”, under the leadership of prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ in the Institute of Civil Law, Department of Civil Procedure at University of Wroclaw, from 2010 radca prawny associated in OIRP in Wroclaw, from 2002 a chairman of the supervisory board in ZTS TRAWOS Sp. z o.o., from 2006 in charge of legal services as a lawyer in the commercial companies from mining sector – the market of company KGHM S.A. and other connected companies, own law office from 2006, providing the legal services for foreign companies in China, including setting up and running the representative office of one the polish companies, the knowledge and experience of the Chinese market, an author of the books and articles

JAKUB KRÓL

Programista z pasji i z zawodu. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród, w tym wielu medali na Światowych Targach w Brukseli, Paryżu, Seulu, Moskwie, laureat Olimpiady Innowacji. Kilkukrotny Młody Lider Śląskich Innowacji Technicznych. Od ponad 10 lat programista, od ponad 3 wykładowca i trener programowania, głównie z zakresu rozwiązań webowych: JavaScript, TypeScript, Node.js, Mobile Web, React, WordPress.

Dawid Krzeszowski

Praktykujący menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa w spółce akcyjnej. Bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień związanych z rachunkowością finansową. 11-nie letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem Księgowości i Controllingu. Przez 19 lat nauczyciel akademicki na studiach dziennych, zaocznych oraz podyplomowych m.in. przedmiotów: „Rachunkowość finansowa”, „Business Plan”, „Analiza finansowa”, „Planowanie finansowe”, „Rachunek przepływów pieniężnych”, „Sprawozdawczość finansowa”.

MGR INŻ. PIOTR KRZOSA

Ekspert w dziedzinie wytwarzania oprogramowania oraz zapewnienia jakości oprogramowania. Wieloletni programista wykorzystujący wiedzę i doświadczenie przy testowaniu automatycznym. Trener szkoleń z zakresu testowania automatycznego, testowania jednostkowego z wykorzystaniem bibliotek xUnitowych oraz narzędzi open source.

Od wielu lat w branży testowania oprogramowania przy dużych projektach bankowych oraz własnych projektach związanych z aplikacjami internetowymi, oprogramowaniem na urządzenia mobilne, aplikacjami desktopowymi oraz szeroko pojętą rozrywką multimedialną, związaną z tworzeniem gier komputerowych.

 

ALDONA KUCNER

Ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i MBA w Thames Valley University. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Dziennikarstwa oraz Komunikacji Społecznej i PR. Wiele specjalistycznych kursów w kraju i zagranicą. Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania Thames Valley University/Matrik.

Kilka tysięcy godzin doradztwa i ponad trzy tysiące godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu marketingu, Innowacji i przedsiębiorczości. W tym:

Szkolenia i doradztwo grupowe i indywidualne dla uczestników dziewięciu edycji konkursu "Start-up. Pomysł na biznes oparty o innowacje i wyniki prac naukowych" organizowanych przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

Realizacja projektu „Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego” a w nim wykłady i doradztwo z zakresu studiów wykonalności i marketingu technologii.

Doradztwo dla innowacyjnych start-upów zlokalizowanych w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Opracowanie marketingowego audytu technologicznego dla 3 firm planujących ekspansję na rynki zagraniczne (zleceniodawca: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej)

Opracowanie Business Review dla 3 firm planujących ekspansję na rynki zagraniczne (zleceniodawca: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej)

Przeprowadzenie moderacji 7 spotkań grup ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska wraz z opracowaniem raportów dotyczących perspektyw rozwoju branż (zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)

Pomoc we wprowadzeniu na rynek ok. 300 start-upów technologicznych.

Codzienne wsparcie marketingowe wielu dolnośląskich przedsiębiorstw w zakresie od strategii marketingowej, po działania promocyjne, budowanie marki i wsparcie sprzedaży.

Autor książki „Przeklęte drobiazgi” wyd. Q-Aldo Publishing oraz „Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą” wyd. Politechnika Wrocławska

Autor publikacji „Business Technology Roadmaps” wraz z metodologią Smart

Labs – wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Prowadzi blog: kursnainnowacje.pl

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

Aleksander Kulesz

Od 2017 roku w Team Prevent Poland sp. z o.o. pełni funkcję konsultanta i licencjowanego trenera, posiadającego uprawnienia VDA QMC w zakresie VDA 6.3, VDA 2, VDA MLA, VDA 6.5 oraz Core Tools. Posiada także uprawnienia Auditora Systemu Zarządzania Jakością w zakresie normy IATF 16949.

Współpracował  z grupą VW w firmie Proseat w zakresie zarządzania dostawcami poprzez przeprowadzenie analizy potencjału, audytów proces oraz zatwierdzania komponentów do produkcji.

W firmie Galwano-Technika (obecnie Electropoli) jako kierownik jakości i pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarzadzania jakości i środowiska zajmował się koordynacją współpracy z klientami, tworzeniem i aktualizacją dokumentacji systemowej oraz prowadzeniem jednego z oddziałów produkcji w zakresie kontroli wyrobów gotowych do klienta.    

Posiada  kilkuletnie doświadczenie w zakresie produkcji wyrobów pochodzących z gumy, tworzywa sztucznego, procesów tłoczenia na zimno jak i obróbki odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego.

Monika Kurek

Nauczyciel akademicki z szesnastoletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym, m.in. w renomowanej wrocławskiej Uczelni i Wyższej Uczelni Medycznej w Opolu. Twórca zespołów IT, m.in. w firmach Huuuge Games oraz Falcon V Systems we Wrocławiu. Coach, mentor prowadzący aktywne procesy Life Coachingu i Business Coachingu z Klientami indywidualnymi i grupowymi. Aktywna uczestniczka konferencji i wydarzeń branżowych.

Specjalistka HR z wieloletnim doświadczeniem. Osoba z szerokim zakresem umiejętności nabytych w międzynarodowych firmach połączonych z umiejętnościami zarządzania projektami HR i administracyjnymi. Skutecznie prowadząca wewnętrzne i zewnętrzne procesy rekrutacyjne. Dzięki doświadczeniu i odpowiednim kwalifikacjom umiejętnie kieruje zespołami ludzi, motywuje pracowników, kształtuje dobrą atmosferę w pracy oraz uczy stosownego zachowania się w określonych sytuacjach. Niewątpliwie Jej dużym atutem jest umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i doskonała komunikatywność.

MGR SYLWIA KŁACZYŃSKA-REJDYCH

Opiekun kierunku BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, które ukończyła z wyróżnieniem. Posiada także uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Działalność edukacyjną rozpoczęła od prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi sprzętu. Obecnie, jako główny specjalista ds. BHP oraz współtwórca firmy SJ, świadczącej usługi dla pracodawców w zakresie obsługi prawnej, BHP, kadr, płac, ppoż. i ochrony środowiska, często prowadzi szkolenia w tej tematyce. Jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte podczas szkoleń dla wielu różnych grup pracowniczych, m. in. w Górażdże Cement S.A., prowadzi swoje zajęcia w sposób interaktywny, przystępny i ciekawy. Jest współautorką skryptu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy”.

ANNA LEDWOŃ-BLACHA

Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas, co-founder i główny organizator CRASH Mondays.

 

Autorka w takich magazynach jak Event Management Polska, Social Media Manager, NowyMarketing, Marketer+, Nowa Sprzedaż czy Social Press. Szkoleniowiec - głównie w zakresie mediów społecznościowych i customer experience. Były trener w agencji Socjomania, gdzie szkoliła z mediów społecznościowych. Współautorka dwóch kursów e-learningowych: Posiada międzynarodowy certyfikat DIMAQ PROFESSIONAL potwierdzający wiedzę i doświadczenie z zakresu digital marketingu.

 

Wykładowca studiów podyplomowych na Akademii Górniczo - Hutniczej. Pracowała z takimi klientami, jak: Eurobank, Pandora, Venezia, Capgemini, Prima Moda, InPost, Pracuj.pl czy Lufthansa Global Services. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Technologii informacyjnych w marketingu na Wyższa Szkoła Europejska oraz studia magisterskie z zakresu zarządzania i marketingu na Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Zafascynowana człowiekiem i jego emocjami. Zgłębia temat customer experience oraz nowych mediów. 

M.SC. Łukasz Liebersbach

Wroclaw Centre for Technology Transfer, Wroclaw University of Technology

Innovation and internationalization consultant. Active promoter of Design Thinking methodology for product and service innovation. Leads workshops and implements Design Thinking in various organizations. Coordinator of the „Design for business” seminar at the Wroclove Design Festival. Design auditor in the Lower Silesia Industrial Design Network. Graduate of the „Top 500 Innovators” scholarship at Stanford University.

GRZEGORZ LITYŃSKI

Opiekun kierunku z zakresu Fotografii Podróżniczej z Elementami Fotografii Reportażowej

Specjalista do spraw dokumentacji wizualnej, wykładowca z zakresu fotografii z kilkunastoletnią praktyką. Posiada również doświadczenie menedżerskie i dyrektorskie w branży badawczo-rozwojowej przemysłu farmaceutycznego. Twórca szeregu reportaży i projektów, m.in. we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego, zachodnich NGO, na zlecenie, których w latach 2008-2014 fotografował skutki wojny domowej na Sri Lance. W latach 2011-2016 intensywnie współpracował z Konsulatem Honorowym Republiki Włoskiej we Wrocławiu, Instytutem Kultury Włoskiej w Krakowie oraz Ambasadą Republiki Włoskiej w Warszawie. Obecnie współpracuje m.in. ze Służbą Więzienną Okręgu Śląskiego oraz Opolskiego, fotografuje pracę skazanych w zakładach karnych. Regularnie prowadzi szkolenia rzeczników prasowych Służby Więziennej z zakresu fotografii dokumentalnej.

Założyciel Szkoły Fotografowania dla Podróżników (2005), w ramach której organizował wyjazdy grup m.in. do Czarnogóry, Czech, Hiszpanii, Maroka, Niemiec, Włoch, Tunezji.

Z aparatem w ręce zwiedził ponad 75 krajów. Juror konkursów fotograficznych, autor szeregu wystaw, m.in.: indywidualnej wystawy w Narodowym Centrum Kultury (2014), wystawy plenerowej w ramach Europejskiej Stolicy Kultury (2016), wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim, której otwarcia dokonał Prezydent RP. Laureat prestiżowego 

konkursu BZWBK Press Foto 2014 w kategorii „Życie codzienne”. W 2015 roku nagrodzony przez Prezydenta RP za „Szerzenie polskości na krańcach świata”. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca z zakresu fotografii, prowadził zajęcia m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Twórca i kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Fotografii Podróżniczej, Reportażowej i Dokumentalnej Wyższej Szkoły Technicznej (WST) w Katowicach. Autor licznych publikacji, w tym podręcznika dla studentów „Przewodnik dla entuzjastów fotografii podróżniczej. Część I - Światło”, Wyd. WST, Katowice 2018.

Richard Lucas

Entrepreneur with technology companies in Poland, the UK, USA, and Asia

 

Richard is an entrepreneur with technology companies in Poland, the UK, USA, and Asia, employing around 600 people. Some are market leaders in their local  markets, one is in the rankings of top 100 companies globally in its sector. He has been a CEO three times, and is on the supervisory board of several companies.

He taught at KTP Business School in the early 1990s and currently teaches Entrepreneurship at the Tischner European University at the University of Economics MBA program in Krakow. He read Economics at Cambridge University, writing his dissertation on “Why Black Markets are Pervasive  in Communist Economies?” His book “An introduction to Market Economics for Poland” was published by PSB in 1992, and he podcasts about innovation and entrepreneurship at Projectkazimierz.com/podcasts.

He is active in promoting entrepreneurship. He is an Ambassador and financially supports OMGKRK -  the government supported foundation that leads the Startup Community in Krakow, Poland, and has been on the Honorary Committee for Global Entrepreneurship Week in Poland.  He founded CAMentreprenuers, a worldwide initiative to promote enterprise among Cambridge University (UK) Alumni, Students and others,

Krakow Enterprise Mondays, to bring together Students and Alumni of universities in Krakow. Open Coffee Krakow, the longest running pro enterprise meetup in town.

He is the founder and leader of TEDxKazimierz, under licence from TED.com, and has been active in TEDx and TED events since 2009.

He is a frequent key-note speaker and panel host talking mainly about innovation, entrepreneurship. management  and leadership.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/richardhlucas/

Marta Maciejewska

Wspiera organizacje w rozwoju lean thinking poprzez doradztwo i wdrożenia narzędzi i metod takich jak Hoshin Kanri – kaskadowanie celów, Hansei, Gemba Walk, praca standaryzowana managera w oparciu o rutyny managerskie, audyty lean, standaryzacja, wizualizacja, TWI, problem solving i inne z zakresu LEAN.

Jest certyfikowanym Change Managerem według metodologii PROSCI.

Na co dzień pracuje w sektorze usług, w branży finansowej, gdzie wspiera managerów i ich zespoły w realizacji celów strategicznych, dzięki zastosowaniu metod i narzędzi lean. Wspiera w tworzeniu i realizacji programów transformacji lean, prowadzi liczne warsztaty i szkolenia.

Wcześniej zawodowo związana ze sprzedażą, pracowała jako Produkt Manager w firmie produkcyjnej i Trade Marketing Manager w dużej sieci retail, odpowiedzialna za wprowadzanie linii produktowych na rynek, budowanie strategii produktowej w różnych kanałach sprzedaży, koordynowanie wdrożeń produktów współpracując z działami logistyki, produkcji i sprzedaży.

Absolwentka studiów MBA na Politechnice Wrocławskiej.

JERZY MADUZIA

Opiekun Studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą z elementami stosowania innowacyjnych technologii IT.

Nauczyciel chemii oraz zawodowych przedmiotów analitycznych.

Do 2019 roku, przez okres dwunastu lat Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Nagrodzony ogólnopolskim tytułem Superdyrektor Szkoły 2017 roku. Promotor wielu prac nagradzanych w Światowych Konkursach Innowacyjności, m.in.: w Belgii, Francji, Szwajcarii, Rosji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Malezji, Tajlandii, Korei Południowej, na Tajwanie. 
W 2013 roku wyróżniony Orderem Wynalazczości Edison Inventor Order of Merit w II Światowym Konkursie Korea Invention News w Seulu. Wielokrotnie nagradzany za wybitne osiągnięcia i działalność, m.in. przez Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W 2017 roku otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Pełnił funkcję członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej. Prelegent podczas Ogólnopolskich Konferencji dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Juror w Światowym Konkursie Innowacyjności iCAN w Kanadzie.

W 2018 roku znalazł się na ogłoszonej przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, liście stu osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce. Szkoła, którą prowadził mogła poszczycić się licznymi sukcesami międzynarodowymi w zakresie innowacyjności (Brazylia, Chiny, Korea Południowa, Niemcy, Rumunia, Chorwacja, Belgia, Francja, Tajwan, Kanada, Malezja, Szwajcaria), realizacją kilku projektów unijnych i transgranicznych, licznymi tytułami laureatów i finalistów olimpiad.

Mgr Czesław Maj

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium podyplomowego z zakresu prawa pracy; ukończył także szereg kursów z zakresu metodyki nauczania, jakie były organizowane przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Od 1996 roku zajmuje się zawodowo problematyką prawa pracy, jak również zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez organa nadzoru nad warunkami pracy. Od kilkunastu lat, jako wykładowca prowadzi zajęcia z zagadnień związanych z prawną ochroną pracy. Posiadana wiedza oraz bogate doświadczenia dają gwarancję wysokiej jakości prowadzonych zajęć.

Adrianna Matusik

ADRIANNA MATUSIK

Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych i inne zaawansowane z zakresu LEAN

Realizowała projekty dla: NSK Steering  Systems Europe (Polska), Indesit (Whirlpool Corporation), Polska Izba Mleka, Metsa Group, Gardinia, Warsztaty dla młodzieży: „Skuteczny Planer – jak efektywnie wdrażać innowacyjne produkty na rynek”, „Kreator – jak skutecznie prowadzić działalność biznesową”

W ciągu 20 lat pracy zawodowej pełniła funkcję operatora, brygadzisty, mistrza produkcji i facilitatora w dziale APS (Lean Management), certyfikowany auditor wewnętrzny VDA 6.3, IATF 14001 i 16949, wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania produkcją, logistyką i jakością

Jako konsultant zajmuje się wspieraniem organizacji
w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy z ludźmi i bezpośrednio przy procesie.

Paulina Mazur

Opiekun i twórca programu Employer Branding Experience

Konsultantka HR, propagatorka odpowiedzialnego employer brandingu. Doradza pracodawcom w obszarze komunikacji i budowania zaangażowania kandydatów oraz pracowników różnych pokoleń. Mówczyni TEDxWarsawWoman, prelegentka na konferencjach I love Marketing, Linkedin Local, Sales Angels.

 

Przez 15 lat zdobywała doświadczenie w branży HR, w firmie doradztwa personalnego BIGRAM, gdzie przeszła drogę od praktykantki do członka zarządu. Rozwinęła w Polsce dwa międzynarodowe programy łączące pracodawców ze studentami (Enactus i GMC), obsługiwała takie marki jak: Grupa PZU, PwC, Bank Zachodni WBK, AXA, AVON, KGHM, Grupa Saint - Gobain. Inicjatorka badania Motywacje Młodych, autorka raportów Motywacje Menedżerów, Wyzwania rekrutacji, redaktorka licznych publikacji poświęconych obszarowi HR i komunikacji. Prowadzi bloga na https://paulinamazur.com/

DR JOLANTA MAŁECKA

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemiczny. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej z zakresu Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Wdrażała system zarządzania jakością (ISO/TS 16949) oraz środowiskiem (ISO 14001) i bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001) w WABCO Polska. Odpowiada za utrzymanie systemu zarządzania jakością dla Grupy WABCO. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za tworzenie raportów materiałowych (WABCO IMDS). Jest aktywny audytorem wewnętrznym systemów zarządzania oraz procesu (VDA 6,3). Prowadzi szkolenia wewnętrzne z zakresu jakości.

M.SC. Wioletta Małota

– Owner of Training and HR Consulting Company AVANTI, Warsaw
Specialization: leadership, knowledge management in organisation, development of managers skills by coaching and mentoring, 

Master of Economics, Candidate for PHD at Akademia Leona Koźmińskiego in Warsaw

Certified international Executive Coach ( Institute of Leadership and Management certification – at one of the most prestigious Institute in the field of Leadership), certified international Trainer of business skills -certified as Trainer and Coach in Leadership Emotional Intelligence and Business Communication

Mentor of C-level managers, Member of Association for Coaching in UK (MAC), Academic lecturer, experienced Sales and Marketing Manager in international organizations, speaker at international conferences

Manager and program tutor of Postgraduate Studies „Coaching in business” and „Human resources management” at WSH in Wroclaw

Graduated from Szkoła Główna Handlowa in Warsaw, Department of Foreign Trade, with Master Degree, graduated from Postgraduate Study in Marketing and Management at Akademia Leona Koźmińskiego in Warsaw, Postgraduate studies in cross culture at Warsaw University

dr Philip Meissner

– Philipps-Universität Marburg, Germany Specialization: strategic management, strategic planning, decision making, problem solving & communication

Dr. Philip Meissner works as an Assistent Professor at the Chair of Strategic and International Management at Philipps-Universität Marburg, where he focusses on research and teaching in the areas of strategic planning and decision making. His research has been published in reknown academic and practice oriented journals such as Harvard Business manager. Dr. Meissner completed his Ph.D at HHL where he helped build the Center for Scenario Planning, a joint innitiative of HHL and Roland Berger Strategy Consultants. Before, he received his MBA from HHL with highest distincitions and gained work experience in the German Banking and Media Industry.

Rudradeb Mitra 

Al Engineer and tech Entrepreneur; Founder of Omdena (his 7th startup); Author of a book, 10 research papers on AI, and over 50  articles on AI, growing sales globally, growth hacking, startups; Speaker at over 90 events from 29 countries and Mentor of Founders Institute, Google for Startups, Impact Hub, WeWork Labs, Start Global, Geek Girls Carrot.

 After graduating from the University of Cambridge, he entered the startup world and built six tech startups (one with multi-million dollars in profits) in 4 countries. The startups were B2B, B2C as well as B2B2C and were in various sectors like travel-tech, sales-tech, insurance tech, security, product platform.

 In the last two years, he is busy with sharing his knowledge and experiences. He is a lead mentor of Google for Startups, Founders Institute, and Reactor X. In the past, he was also a mentor of MIT Enterprise, Impact Hub, Start Global, and WeWork Labs. He has also been invited to speak in over 90 events from 29 countries.

He is an avid writer and wrote over 70 articles on topics like growth-hacking, sales, startups, Machine Learning/AI, future of jobs. Recently he also wrote his first book titled “Creating Value With Artificial Intelligence".

He is now building his 7th startup, which is a bottom-up collaborative platform for education and innovation. Since its start in May 2019, over 900 changemakers from 80 countries collaborated through the platform to solve interesting problems.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/mitrar/

MGR KATARZYNA MORAWSKA

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Członek Rady Programowej Konferencji Testing Cup, organizator spotkań i warsztatów dla początkujących testerów, aktywna uczestniczka podczas wielu konferencji poświęconych testowaniu oprogramowania. Wymieniona, w 2018 roku, na międzynarodowej liście 125 Testerów oprogramowania, wartych obserwowania (Agile Testing Days, 125 Awesome Testers You Should Keep Your Eye on Always). Obecnie kierownik testów w branży medycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach liderskich i menedżerskich, w różnych branżach, jak również doświadczenie w pracy, jako tester oprogramowania. Będąc kierownikiem testów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, nabyła doświadczenie w złożonych, międzynarodowych projektach, zarzadzając testami po stronie IT i po stronie użytkowników aplikacji. Jest mentorem początkujących testerów, test managerów, prowadzi audyty dla projektów IT z zakresu testów, wykłady, warsztaty, szkolenia.

 

Jarosław Motylewski

Firma: DXC Technology
Stanowisko: RPA Project Manager
Przedmiot: Przygotowanie procesu do RPA

 

Jarosław Motylewski łączy swoje doświadczenia zdobyte w środowisku akademickim z tymi uzyskanymi w pracy biznesowej. W 2012 rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie w Antwerpii biorąc udział w projekcie realizowanym przez Laboratorium Neurobiologii Teoretycznej i Neuroinżynierii. Po powrocie do Polski w 2015 roku związał się z Nordea Bank, gdzie pierwotnie był odpowiedzialny za optymalizację procesów. W 2017 roku dołączył do Robotic Centre of Excellence jako analityk RPA, którego zadaniem była bliska współpraca z interesariuszami oraz przygotowanie procesów do automatyzacji. Następnie objął stanowisko kierownika Execution Team’u odpowiedzialnego za nadzór nad wdrażaniem robotów oraz zarządzanie portfelem projektów. Od 2019 roku związany z DXC Technology, pełni rolę kierownika projektów RPA dla automatyzacji procesów klientów zewnętrznych.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/jaros%C5%82aw-motylewski-553033186/

prof. Tomasz Mroczkowski

Kogod School of Business, American University Washington DC, USA
Specialization: innovation management, international management

Dr Tomasz Mroczkowski has studied and written about innovation, the management of change, and economic transition for most of his career. He is the author of over 100 works including articles in such journals as California Management Review, Academy of Management Executive, Journal of Product Innovation Management, and others. He combines interests in business history with a fascination about how to think strategically about the future.

Based at the Kogod School of Business, American University Washington DC, where he serves as Professor in the International Business Department, he has also lectured on innovation in emerging economies at universities in France, Japan, India, and Poland. He has conducted executive development seminars for leading American and European companies and has served as advisor to central and local governments on economic development strategy and technology cluster formation. He serves on Editorial boards of several journals including the Journal of Global business Advancement in South Asia, The Journal of East-West Business, and Worldview – a publication of Scientific American. He is a recipient of a number of grants from private and public foundations.

WALDEMAR MULAS

Kierownik ds. 6-sigma w WABCO Polska Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacja i Zarządzanie, o specjalności Zarządzanie Produkcją w przemyśle maszynowym . W ramach programu studiów zdobył podstawową wiedzę z zakresu lean (koncepcje JIT, TPS), którą wykorzystał w pracy w TRW, w Częstochowie.
W latach 2000 - 2008, pracował w TRW Częstochowa, gdzie zajmował się działaniami ulepszającymi procesy produkcyjne, które przynosiły zakładowi wymierne korzyści w postaci oszczędności. Od 2008 roku pracuje w WABCO Polska Sp. z o.o., na stanowisku Kierownika ds. 6 Sigma. W głównej mierze wspiera wszystkie działania z zakresu 6S.
Od 2014 roku jest certyfikowanym przez Six Sigma Academy & Company Master Black Beltem.

dr Andrei Neboian

WHU - Otto Beisheim School of Management, Germany

Specialization: Operations Research

Dr. Andrei Neboian is the owner of Headlight Analytics e.U., specializing in consulting and developing decision support tools in operations management. Over the years, he consulted a number of large multinational corporations in various industries including logistics, industrial hardware, and metals manufacturing.

He received his doctoral degree in Operations Research (OR) from the WHU – Otto Beisheim School of Management in Germany, which he completed in cooperation with the INSEAD Business School and the French postal operator La Poste France. At the WHU, we was a regular speaker at MBA, MSc and BSc courses in logistics, sustainable business models and operations management. He also received additional training in OR from the Kellogg School of Management in the USA. Before joining WHU, Dr. Neboian served as a consultant for The Boston Consulting Group where he worked with international clients from different industries including banking, private equity, construction materials, telecommunications and power distribution in Europe and Middle East. Andrei Neboian has an engineering background with a MSc. in Electrical Engineering and Automation from the Vienna University of Technology.

In 2012, Andrei Neboian was awarded with the 2nd prize at the renowned George B. Dantzig Dissertation Award. In 2011, he was selected finalist for the Daniel Wagner Prize for Excellence in Operations Research Practice at the Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) in the United States. He also publishes in well-known OR journals of INFORMS.

Anna Niedźwiedzka-Kubieniec

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Od 2004 roku związana z przemysłem motoryzacyjnym gdzie na początku była odpowiedzialna za proces zatwierdzania wyrobów wg. standardu PPAP AIAG oraz reklamacje klientów. W latach 2008-2018 związana była z firmą Nexteer Automotive Poland gdzie pracowała jako Lider Systemu Jakości na Region Europy (Koordynator Systemu Jakości). W ramach swoich obowiązków sprawowała nadzór nad systemem zarządzania jakością i wdrażaniem wymagań branżowych w 4 lokalizacjach: dwóch zakładach produkcyjnych oraz remote locations. Posiada ogromne doświadczenie z zakresu wymagań systemowych w branży motoryzacyjnej.

Związana z Team Prevent Poland sp. z o.o. od 2018 roku. Obecnie pełni funkcję trenera wewnętrznego, auditora, konsultanta i licencjonowanego trenera, posiadając uprawnienia VDA QMC w zakresie VDA 6.1, Core Tools oraz kwalifikowanego auditora IATF.

 

Beniamin Noga

Wieloletni Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o., Dyrektor finansowy w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

Praktyk zarządzania, członek wielu zarządów MŚł, wykładowca na uczelniach wyższych. Autor wielu publikacji naukowych o tematyce MŚP, pieniądzu i zarządzaniu. Współautor podręcznika Makroekonomia oraz książki Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa.

Agata Nowak

Project Manager, Konsultant LMCG, ekspert w zakresie Lean Office and Administration realizujący projekty procesowe, doradztwo oraz szkolenia
w zakresie Lean Management oraz Six Sigma: DMAIC, MSA, standaryzacja, 5S, Visual Management, VSM. Specjalizuje się również w analizie procesów biznesowych oraz szkoleniach związanych z zarządzaniem projektami IT. Trener kompetencji miękkich w obszarze Zarządzania Zmianą.

Realizowała projekty min. dla: Lindorff S.A., Impel Business Solutions sp.
z o.o., Europejski Fundusz Leasingowy S.A, CCC S.A., Hoist Finance, Competence Training & Coaching, Manpower, e-Kancelaria GPF S.A., getBACK S.A., . Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu na kierunku: Lean Management i zaawansowane metody zarządzania jakością. Zrealizowała ok. 300 dni warsztatów.

Zajmowane stanowiska, certyfikacje, kursy:

W ciągu 11 lat doświadczenia zawodowego pracowała na stanowiskach takich jak: act. Director of Back Office Department, Dyrektor Departamentu Zarządzania Procesami (Lean Director), Business Proces Analyst, Process Manager, Manager Działu Analiz Biznesowych, Kierownik Operacyjny, Project Manager. Doświadczony
i certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Posiada także Polski Certyfikat BPMN oraz certyfikację  systemów zarządzania jakością ISO, min. Managera Systemu Zarządzania Jakością ISO/TS 16949.


W swoim działaniu kieruje się jednym z przysłów; „Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi” . Miłośniczka tańca kubańskiego.

Przemek Nowak

Architekt pracujący w zawodzie i absolwent Wydziału Architektury PWr. Na co dzień związany z biurem projektowym PracOFFniaProjekty budowlane, wykonawcze, wizualizacje i nietypowe wnętrza to jego codzienność. Z powołania dydaktyk, prowadzi szkolenia z zakresu projektowania wnętrz oraz obsługi oprogramowania wykorzystywanego przez projektantów. W wolnych chwilach realizuje się jako fotograf-portrecista, grafik i designer.

Hiroki Nukui

Obecnie na stanowisku Administration Manager, doktorant na UAMie w Poznaniu, mgr zarządzania. Obszary zainteresowań: ligwistyka, komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w biznesie, międzykulturowy transfer wiedzy.
 

Nieustannie na styku kultur i języków z ponad 25 letnim pobytem poza swoją ojczyzną, Japonią: Studia (Gernanistyka) i praca jako opiekun japońskich studentów w szkole językowej w Niemczech, freelancer w Polsce (m.in. tłumaczenie, autor wielu artykułów o Polsce), od 11 lat pracuje w NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. zo.o, obecnie na stanowisku Administration Manager.

Członek SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) Polska oraz SIETAR Japan. Uważam siebie za 'interface' międzykulturowy. Widzę to, czego nie widzi druga strona, potrafię istnieć równolegle w tych odmiennych światach, wyłuskać ich pozytywne strony i stworzyć synergię.     

O sobie:  Nieustannie na styku kultur i języków z ponad 25 letnim pobytem poza swoją ojczyzną, Japonią: Studia (Gernanistyka) i praca jako opiekun japońskich studentów w szkole językowej w Niemczech,             freelancer w Polsce (m.in. tłumaczenie, autor wielu artykułów o Polsce), od 11 lat pracuje w NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. zo.o, obecnie na stanowisku Administration Manager.

Członek SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) Polska oraz SIETAR Japan. Uważam siebie za 'interface' międzykulturowy. Widzę to, czego nie widzi druga strona, potrafię istnieć równolegle w tych odmiennych światach, wyłuskać ich pozytywne strony i stworzyć synergię.    

MGR SŁAWOMIR OCHREM

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni ratownik medyczny Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz Pogotowia Medicover. Od czternastu lat prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, m.in.: szkoląc Straż Miejską we Wrocławiu, pracowników Volvo Polska Sp. z o.o., PKO BP S.A, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Dolnośląskiej Izby Pielęgniarskiej, Agencji Mienia Wojskowego.

Wykładowca z zakresu pierwszej pomocy w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Współautor e-podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Cyfrowa Szkoła”.

Sebastian Oleksy

Doświadczony konsultant realizujący zarówno projekty szkoleniowe, doradcze i wdrożeniowe w zakresie: mapowania procesów, optymalizacji przepływu materiału, sterowania produkcją, redukcji zapasów, TPM, 5S i sterowanie wizualne, SMED, Kanban, standaryzacja, przepływ jednej sztuki, problem solving, TWI.

Jako trener od 2001 roku dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia, a jako konsultant wspiera realizację projektów optymalizacyjnych w sektorze produkcyjnym i usługowym. Wskutek kilkunastoletnich doświadczeń we współpracy z biznesem mówi językiem wielu branż.

Wyznawca zdrowego rozsądku i dokładności w działaniu. Wie, że przemyślany start toruje drogę do sukcesu, dlatego współpracę z każdą firmą rozpoczyna od wnikliwego poznania jej procesów. Na tej podstawie identyfikuje marnotrawstwa, a opierając się na różnorodnym doświadczeniu trafnie wskazuje działania niezbędne do ich eliminacji. Pomaga firmom w redukowaniu kosztów, podnoszeniu produktywności, efektywności i dążeniu do doskonałości.

Magister Zarządzania Systemami Produkcji. Uczestniczył w rozwijaniu programu Lean Manufacturing przy Politechnice Wrocławskiej

Bartłomiej Osieka

Wieloletni doradca i wykładowca akademicki. Absolwent berlińskiej Hertie School of Governance, nowosądeckiej WSB-NLU oraz ISP PAN. W latach 2006-2011 zarządzał programem Ernst & Young Sprawne Państwo. Uczestniczył w wielu projektach badawczych w ramach zespołów z London School of Economics, Uniwersytetu Emory, Uniwersytetu Oksfordzkiego, European Bank Coordination Initiative oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stypendysta Królestwa Norwegii, DAAD, Hertie Foundation oraz Marie Curie fellowship. Obecnie doradca w Narodowym Banku Polskim. Od 2014 roku prowadzi wykłady z komunikacji, zarządzania oraz przywództwa.

MGR INŻ. DAWID PACIA

Test Automation Manager (a w rzeczywistości 1/3 QA, 1/3 DevOps, 1/3 Lead) odpowiedzialny za dostarczanie jak najwyższej jakości produktów w możliwie najkrótszym czasie. Z wykształcenia specjalista w dziedzinie systemów inteligentnych i ich zastosowania w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Związany z IT od niemal 10 lat, w tym 5+ w testowaniu. Certyfikowany Scrum Master oraz Test Manager. Współzałożyciel regularnego meet-upu w Kijowie "UkrainQA".

Twórca pierwszego testowego środowiska "Internet of Pets". Nierozerwalnie związany ze start-upami i nowoczesnymi technologiami, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym (wdrażając je na własny użytek). Wyróżniony w plebiscycie "Ludzie testowania 2018" na łamach portalu testerzy.pl. Po godzinach aktywny mówca i podróżnik. Ma za sobą prezentacje w ponad 15 krajach na 3 kontynentach.

Artur Pala

Firma: Accenture 
Stanowisko: Associate Manager, Delivery Lead, RPA Architect
Przedmiot: Zarządzanie środowiskiem RPA

 

Artur Pala jest RPA Menedżerem posiadającym rozległe doświadczenie w zarządzaniu projektami RPA oraz we wdrażaniu środowiska RPA w organizacjach. Obecnie jest odpowiedzialny za kompleksowe dostarczanie usług robotyzacji procesów biznesowych dla jednego z klientów Accenture, gdzie wcześniej wdrożył globalne środowisko RPA. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Pracował kilka lat dla Centrów Usług Wspólnych koncentrując się na wdrożeniach RPA w Finansach, Księgowości, Logistyce, Kadrach i wsparciu IT.

Wcześniej  odpowiedzialny za kierowanie projektami RPA dla klienta z branży medycznej oraz zaangażowany we wdrażanie strategii Automatyzacji Procesów Biznesowych w jednym z centrów zajmujących się outsourcingiem procesów finansowo-księgowych.

Artur Pala jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej ze specjalizacją w Analizie Finansowej. Ponadto uzyskał dyplom „ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business”. 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/artur-pala-3b8726a0/

mgr Łukasz Paroń

Ekspert i specjalista z zakresu prawa pracy doświadczony praktyk w stosowaniu przepisów były pracownik działu kadr dużego przedsiębiorstwa budowlanego redaktor naczelny periodyka Kadry i Płace w administracji; autor kilku książek poświęconych prawu pracy oraz kilkudziesięciu artykułów z tej dziedziny; specjalista z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń, pragmatyk pracowniczych, powszechnego stosunku pracy;

JUSTYNA PAWLISZ

Związana z firmą Team Prevent Poland sp. z o.o. od 2017 roku, pełni obecnie funkcję trenera wewnętrznego, konsultanta i licencjonowanego auditora 1szej i 2giej strony posiadającego uprawnienia VDA QMC. W roku 2013 objęła stanowisko Kierownika Jakości Procesu Produkcyjnego TRW Automotive Poland Sp.z o.o., a 3 lata później, jako Kierownik Jakości,  sprawowała nadzór nad jakością procesów produkcyjnych oraz standaryzacją najlepszych praktyk w zarządzanych obszarach,  reklamacjami, działaniami korygującymi oraz kontaktem z klientami OEM.

Od 2008 roku związana z TRW Automotive Poland Sp.z.o.o,  najpierw jako Specjalista Jakości Procesu Produkcyjnego, następnie od 2012 roku, jako Kierownik Procesu w nowo powstałym zakładzie, w Bielsku-Białej. Od 2007 roku  pracowała w firmie Cabind Polska Sp.z.o.o. w Bielsku-Białej, była Asystentką w Dziale Jakości odpowiedzialną za analizę danych statystycznych procesów produkcyjnych, nadzór nad kompletnością dokumentacji produkcyjnej oraz PPAP.

Wojciech Paździor

Właściciel Active Strategy, konsultant. Specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji menedżerskich i rozwoju zawodowym. Klienci zgłaszają się do niego, kiedy chcą dokonać znacznej zmiany - osoby zmiany ścieżki zawodowej, organizacje zmiany struktury, stylu zarządzania zespołami lub atmosfery i kultury organizacyjnej. Pracował z ponad 50 polskimi i międzynarodowymi organizacjami, realizował projekt jako konsultant PwC. Pracował m. in. z: Allegro, EMC, HP, Nasza Klasa, Oracle, Samsung, Siemens, Techland.

Igor Perechuda

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu finansowego. Wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Universidad Alcala de Henares w Hiszpanii czy Heilbronn Hochschule w Niemczech. Prowadzący kursy i warsztaty z zakresu finansów od 2010 roku. Współpracujący jako specjalista oraz doradca z biznesem od 2008 roku m.in. w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej czy w grupie Credit Agricole w Polsce. Prowadzący badania z zakresu wyceny wartości oraz zarządzania dokonaniami przedsiębiorstw komercyjnych, sportowych i społecznych. Współpracujący z polskimi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi takimi jak: Uniwersytet Warszawski, Heilbronn Hochschule, University of Ljubljana, czy Higher School of Economics in Sankt Petersburg.

Magdalena Petryniak

CEO Story Seekers Poland / Sales & Communication Consultant & Trainer

She is a communication expert and an entrepreneur who started two companies from a scratch and created more than 50 projects on a national and international scale. She founded her first business – a PR Agency in 2007 and successfully realized more than 30 PR and lobbing campaigns, including the one enforcing smoking ban in public places in Poland.

Currently, she is a charge of Story Seekers Poland, a consulting and training company based on Mike Bosworth Leadership™ License. Magdalena is a part of Mike’s global team of coaches and consultants who help salespeople and business owners in high tech industries to sell more effectively. She conducted more than a 100 projects and workshops for organizations located in the USA, Singapore, UK, Germany, Czech Republic, Armenia and Poland.

She has an extensive and broad experience in public speaking. She organized and staged more than 50 business conferences as a Director of Special Programs and conferences at Harvard Business Review Poland, she moderated discussion panels in the Economic Forum in Krynica and runs her own interviews series “Hero Stories”

She brings a practical experience to an academic world, caring out lectures and workshops for post-graduate and MBA students at Krakow School of Business UEK, Kozminski University and Hult International Business School in Boston. She has graduated from the University of Economics in Kraków writing a thesis about VC in Poland, the Leadership Programme at Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and the Academy of Innovations at ICAN Institute. She is actively involved in social projects. She believes that "People are influenced to change by people they trust".

For more information check: https://www.linkedin.com/in/magdalenapetryniak/

Jakub Piątkowski

Firma: Lufthansa Global Business Services
Stanowisko: Project Manager / Transformation and Disciplinary Lead
Przedmiot: Zarządzanie projektami RPA

 

Jakub Piątkowski ma ponad 14-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika projektów w międzynarodowym środowisku. Obecnie prowadzi zespół projektowy w Lufthansa Global Business Services, który jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych w obszarach takich jak HR, IT, Logistyka oraz Finanse. Ponadto odpowiada za adaptację wiodących metodyk typu Agile, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem, migracje oraz RPA do aktualnych potrzeb organizacji.

Karierę rozpoczął w 2003 roku w DELL jako trener sprzedaży. Od 2005 roku prowadzi z powodzeniem projekty w obszarach finansowych, IT, zarządzania zasobami ludzkimi oraz w logistyce pracując dla takich firm jak Shell, Wipro, Credit Suisse, Sindbad i Capgemini. W 2014 roku dołączył do Lufthansa Global Business Services gdzie początkowo odpowiadał za migrację w obszarze HR przenosząc 200 stanowisk pracy do nowego centrum usług wspólnych w Krakowie. Po zakończeniu projektu przejął zespół migracyjny i przekształcił w projektowy. 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/jakub-pi%C4%85tkowski-5185b18a/

MGR ŁUKASZ PIETRUCHA

Doświadczony tester, konsultant, analityk i kierownik projektów. Lider i mentor. Certyfikowany ScrumMaster oraz akredytowany trener ISTQB.

Popularyzator oraz pasjonat zapewnienia jakości oprogramowania oraz zwinnego podejścia do wytwarzania. Współzałożyciel oraz organizator WrotQA. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje testowanie na różnych platformach (Desktop, Web, Mobile) oraz pisanie automatycznych skryptów w językach python, JS i Java. Zwolennik testowania sterowanego kontekstem. Uważa, że „to zależy” to najlepsza odpowiedź na każde trudne pytanie ;-).

Elżbieta Poczapska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Dyrektor finansowy z praktyką na stanowiskach członka zarządu i głównej księgowej.

Obecnie pracuje w WABCO Polska - jednej z największych firm motoryzacyjnych na Dolnym Śląsku.

Swoje doświadczenie zdobywała też w branży budowlanej oraz hotelowo-gastronomicznej.

Posiada wiedzę merytoryczną z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, kontroli wewnętrznej, rachunkowości zarządczej oraz oceny projektów inwestycyjnych.

Jednak przede wszystkim to PRAKTYK przekazujący swoje doświadczenie z zakresu zrozumienia biznesu, planowania krótko i długoterminowego, projektów optymalizacyjnych, efektywnej współpracy działów finansowych z kierownictwem, czy szerzej z rożnymi obszarami przedsiębiorstwa.

Doświadczenie pracy w międzynarodowej korporacji, oparta na wieloletniej praktyce umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z rożnymi poziomami organizacji wspierają prowadzenie praktycznych zajęć opartych wyłącznie na autentycznych przykładach z biznesu.

MIKOŁAJ PODGÓRSKI

Członek zarządu Scanway sp. z o.o. Absolwent dwóch kierunków na Politechnice Wrocławskiej: energetyki oraz mechaniki i budowy maszyn. Były prezes największego na Wydziale Energetyki PWr koła naukowego – Flow.

W USA odbył prestiżowy staż z zakresu bezpieczeństwa i symulacji w energetyce jądrowej. W ramach pracy magisterskiej przewodził projektowi FREDE, realizowanemu w ramach programu REXUS/BEXUS Europejskiej Agencji Kosmicznej. Eksperyment, wysłany w stratosferę na pokładzie balonu, miał na celu zbadanie in-situ procesu rozpadu Freonów wskutek promieniowania UV. Kolejnym, naturalnym krokiem w eksploracji kosmosu był udział w eksperymencie rakietowym – projekcie DREAM, który jako pierwszy na świecie zajmował się aspektem obserwacji wizyjnych procesu wiercenia w mikrograwitacji.

Zawodowo od końca studiów związany z energetyką. Pracując jako inżynier automatyk odwiedził większość elektrowni zawodowych oraz elektrociepłowni w Polsce, wdrażając innowacyjne, polskie systemy sterownicze. Kierownik projektów wartych kilka milionów złotych, które bezpośrednio usprawniły działania polskich elektrowni.

Rafał Podsiadło

Firma: PIRXON SA 
Stanowisko: RPA Project Manager 
Przedmiot: Przegląd narzędzi RPA

Rafał Podsiadło od 20 lat związany jest z Gdańskiem, gdzie już podczas studiów rozpoczął pracę jako programista i twórca stron internetowych, a następnie zdobył doświadczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Przez lata jako wdrożeniowiec, potem dyrektor działu, brał udział w ponad trzystu wdrożeniach zakończonych sukcesem oraz przeszkolił ponad 1000 użytkowników w firmach komercyjnych i w sektorze publicznym. Jego domeną jest optymalizacja procesów z wykorzystaniem technologii RPA. Jako menedżer projektów RPA w firmie PIRXON S.A. współpracuje z wieloma wiodącymi firmami polskimi i zagranicznymi. Odpowiada za zarządzanie projektami, analizę i optymalizację procesów oraz tworzenie i utrzymanie cyfrowych pracowników. 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/rafal-podsiadlo/

Maciej Popławski

Ukończył Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu, a następnie w 2005 r. studia doktoranckie – rozprawa doktorska pt. „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska w okresie transformacji systemowej” obroniona w 2006 r. Od 2000 r. związany z wieloma uczelniami na terenie Dolnego Śląska – m. in. Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowa oraz British International School of Cracow. Od 2011 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Oficerskiej im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu w Zakładzie Ekonomii, a następnie w Katedrze Inżynierii Systemów. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Ekonomii i Metod Ilościowych na Wydziale Zarzadzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe dr. M. Popławskiego koncentrują się wokół bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego regionu, wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy regionów oraz ekonomiki i zarządzania w sektorze MŚP. Dr M. Popławski jest autorem 56 recenzowanych publikacji naukowych, w tym 3 monografii, podręcznika akademickiego oraz 2 skryptów akademickich. W latach 2010-2013 odbył staż naukowo-badawczy oraz wykładał w Hochschule Zittau-Görlitz w Niemczech. Od ponad 15 lat prowadzi badania w zakresie kształtowania się poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu życia w ramach projektów naukowo-badawczych finansowanych zarówno z grantów statutowych WSOWL/AWL jak i zewnętrznych (Ministerstwa Oborny Narodowej).

Roman Potocki

Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pełniąc funkcje Inspektora ds. oświaty w urzędzie w Oleśnicy, pracując jako nauczyciel, wykładowca.

Wieloletni radny w radzie powiatu, zastępca wójta gminy Czernica. Aktualnie Starosta Powiatu Wrocławskiego.

BEATA PRASZCZYK

Opiekun kierunku Zarządzanie Jakością w Branży Automotive

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, od 2012 związana jest z Team Prevent Poland Sp. z o.o. , gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora Działu Szkoleń i Doradztwa.

Pracę zawodową rozpoczynała w niemieckim Instytucie Ochrony Środowiska, w obszarze ekotoksykologii. Od 1998 roku pomagała polskim firmom wdrażać System Zarządzania Środowiskowego zgodny z ISO 14001. Związana z przemysłem motoryzacyjnym od 2000 roku, początkowo, jako Inżynier Jakości Dostawców w amerykańskiej firmie RDS, Manager ds. Jakości w niemieckim Invenio, od 2002 roku, jako Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (zgodnego z ISO/TS 16949:2002, ISO 14001, PN-N-18001), a od 2006 roku, jako Dyrektor Działu Infrastruktury i Ciągłego Doskonalenia w korporacji TRW Automotive, w zakładzie w Czechowicach-Dziedzicach.

Od 2009 roku związana jest z jednostką certyfikującą TÜV NORD, posiada uprawnienia auditora wiodącego (ISO 9001, ISO/TS16949 - uprawnienia International Automotive Task Force) oraz trenera z zakresu motoryzacji, doskonalenia procesów i ochrony środowiska. Dodatkowo pełniła funkcję Automotive Managera TUV NORD w rejonie Europy Środkowej

Wojciech Prichacz

CEO w aetka communication center Sp. z o.o. odpowiedzialnej w Grupie Komsa za sprzedaż w kanale e-commerce (B2C, B2B).

Całe życie zawodowe związany zarządzaniem sprzedażą, obsługą klienta, marketingiem ale także niehandlową działalnością przedsiębiorstw (logistyka, księgowość, projekty, zarządzanie zasobami ludzkimi czy obsługa posprzedażna).

 

Doświadczenie zdobywał w takich firmach jak: Media Saturn Holding Sp. z o.o., Komsa Polska Sp. z o.o., Neonet S.A., Netretail Holding (mall.pl).

Aktualnie realizuje się przy tworzeniu startup'owego projektu aetka24.pl, gdzie razem ze swoim zespołem wdraża najnowsze rozwiązania z zakresu e-marketingu, e-logistyki i wszystkich pozostałych e-technologii ułatwiających pozyskanie kalorycznego ruchu, wysokiego wskaźnika konwersji i utrzymania stałej bazy klientów także na platformie ekomsa.pl.

Celina Prinz

Client Service Director, Job’n’Joy

 

Client service director w agencji employer brandingowej Job’n’Joy, w której rozbudowuje portfolio usług, dba o realizację celów strategicznych, rozwija zespół obsługi klienta oraz koordynuje kampanie EB.

 

Pasjonatkakomunikacji reklamowej, employer brandingu oraz CSR. Od dekady związana z branżą reklamową. W grupie Dentsu Aegis Network realizowała kampanie reklamowe dla największych marek klientów grupy (Procter&Gamble, L’Oréal, Reckitt Benckiser, Lego) oraz pełniła rolę CSR/EB Managera. W agencji Asap&Asap Communication zarządzała zespołem client service i współpracowała z takimi markami jak Jeronimo Martins, Roche Diabetes, MediaMarkt. Wcześniej związana z branżą IT (Cisco), turystyką oraz telecom.

 

Doświadczona trenerka z certyfikatem Train the Trainers. W latach 2015-2017 w ramach programu szkoleń wewnętrznych w Dentsu Aegis Network zrealizowała cykl warsztatów z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 

HUBERT PROCHERA

Związany z Team Prevent Poland sp. z o.o. od 2016 roku. Obecnie pełni funkcję trenera wewnętrznego, konsultanta i licencjonowanego trenera, posiadającego uprawnienia VDA QMC w zakresie VDA 6.3, VDA 2, VDA MLA oraz VDA 6.5.
W latach 2012-2016 związany był z firmą Sumika Ceramics Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie pracował, jako Inżynier Procesu, potem Inżynier Jakości. Od 2014 roku objął stanowisko Zastępy Kierownika Jakości i pełnił je do 2016 roku. W ramach swoich  obowiązków sprawował nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością, standardami procesu produkcji oraz nad Laboratorium i rozwojem dostawców.
Związany był również (2008-2012) z firmą Sumika Electronic Materials Poland w Toruniu, gdzie rozpoczynał, jako Asystent Działu Technicznego ds. Procesu Produkcyjnego, następnie jako Asystent Działu Produkcji ds. Procesu Produkcyjnego Laminacji. Od roku 2011 zajmował stanowisko Młodszego Inżyniera Procesu, a później Młodszego Specjalisty Jakości, gdzie prowadził nadzór nad usprawnieniami procesu produkcyjnego, optymalizacjami standardów jakościowych oraz realizowaniem planów racjonalizatorskich

MGR ADAM PUCKO

Konsultant w obszarze Quality Assurance. Pomaga organizacjom w optymalizacji procesów zarządzania jakością i w testowaniu. Absolwent informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Przez wiele lat zdobywał wiedzę w obszarach testowania i zapewniania jakości w różnorodnych projektach, pracując m.in. w takich firmach jak: Comarch, IBM, Motorola, Nokia i Inittec. Wykorzystując swoje doświadczenie rozwijał zespoły testerów oraz współtworzył i wdrażał strategie zapewniania jakości. Zwolennik ciągłego uczenia się i usprawniania.

Mgr inż. Janusz Pławiak

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat zawodowo zajmuje się prawem pracy i BHP, obecnie jako inspektor pracy – specjalista. Posiada także uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. Jest wieloletnim wykładowcą tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in.: w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi także różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i BHP. Interaktywny i przystępny sposób prowadzenia zajęć sprawia, że szkolenia z tego zakresu są ciekawe. Wykorzystuje przy tym swoje bogate doświadczenia zdobyte podczas szkoleń i kursów głównie zamkniętych, dla dużych firm. Prowadził szkolenia dla wielu różnych grup pracowniczych, w takich zakładach jak: ZEC Kogeneracja S.A., ALSTOM Power Sp. z o.o., EnergiaPro S.A. czy Górażdże Cement S.A. Jest współautorem skryptu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy“.

MGR INŻ. SŁAWOMIR RADZYMIŃSKI

Absolwent Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wielki zwolennik automatyzacji testów i wplatania ich w procesy Continuous Integration/Continuous Delivery.

Zainteresowany nowoczesnymi technikami wytwarzania oprogramowania, które dążą do jak najszybszego dostarczania klientom oprogramowania wysokiej jakości. Obecnie pracuje jako Senior Software Engineer in Test w Ocado Technology. Po godzinach pomaga w organizacji krakowskiego meetupu (KraQA) i pisze bloga o testowaniu – http://awesome-testing.com

mgr inż. Sławomir Radzymiński

Absolwent Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wielki zwolennik automatyzacji testów i wplatania ich w procesy Continuous Integration/Continuous Delivery.

Zainteresowany nowoczesnymi technikami wytwarzania oprogramowania, które dążą do jak najszybszego dostarczania klientom oprogramowania wysokiej jakości. Obecnie pracuje jako Senior Software Engineer in Test w Ocado Technology. Po godzinach pomaga w organizacji krakowskiego meetupu (KraQA) i pisze bloga o testowaniu – http://awesome-testing.com

Paweł Raszeja

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, swoją karierę rozpoczął w 1993 roku w Telekomunikacji Polskiej. 

Od ponad 18 lat zajmuje się prowadzeniem projektów w tym od ponad 16 w sektorze IT. Wdrożył pierwszy w TP system do automatycznego kreowania usług szerokopasmowych, następnie objął stanowisko Dyrektora Programu którego celem było wspólnie z France Telecom wdrożenie platformy pomiarowej. 

 

W kwietniu 2011 został członkiem zespołu Euro2012 i objął stanowisko Telco Venue Managera. Paweł - akredytowany przez UEFA Manager wraz z ponad 120 osobowym zespołem zbudował na stadionie miejskim we Wrocławiu infrastrukturę IT, dzięki czemu ponad 1,4 miliarda ludzi na całym świecie mogło zobaczyć i usłyszeć transmisje z meczów rozgrywanych na stadionie miejskim we Wrocławiu. 

 

Od stycznia 2013 pracuje w IBM, obecnie pełni funkcję Managera Departamentu Zarządzania Projektami. 

Matteo Rinaldi

Matteo Rinaldi is a Partner and Regional Director for Garrison Group. He has been involved in consulting projects for Danone, Efes, Carlsberg, Ikea, Sanofi, Visa, Revlon, Aksigorta and many others.

Matteo is also an entrepreneur (co-founder of Post Pro), a start-up with the aim to change the role of advertising in the world.

On the academic side, Matteo is a Visiting professor in one of the best business schools in Italy (LUISS Guido Carli) and has also done several guest lectures, from Tuck School of Business at Dartmouth (US Ivy League), to several universities in Europe (Corvinus in Budapest; Cracow School Of Business, in Poland; BS Sole24Ore and LIUC in Italy; Plymouth State University in USA;  Kadir Has University in Istanbul, Turkey).

He is a published author of numerous articles in Italy, Turkey and Romania. He contributed to write several marketing books and is now working on his own one. He has worked in more than twelve markets, including also  Poland, and he is currently focused on expanding the consulting business in the African market and in South America. Before joining the consulting industry, he worked for the marketing team of L’Oreal as well as for the sales team of Coca-Cola Italy.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/mttrinaldi

PIOTR ROGALA

Wieloletni pasjonata branży IT, specjalizujący się w rozwiązaniach firmy Microsoft. Ukierunkowany w ostatnim czasie na automatyzację i zainspirowany rozwiązaniami DevOps, wdraża je wykorzystując środowisko Azure.

W swojej karierze zawodowej prowadził także projekty z wykorzystaniem chmury AWS oraz GCP. Pasjami zajmuje się motoryzacją i sportem rowerowym, a dodatkowo prowadzi bloga o rozwiązaniach chmurowych http://justcloud.pl.

MGR ŁUKASZ ROSŁONEK

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie Inżynierii Jakości i implementacji testów automatycznych. Zwolennik lekkiego podejścia do wytwarzania oprogramowania opartego o nowoczesne technologie i open-source, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z automatyzacją testów backendowychi frontendowych, testach architektury mikroserwisowej i wdrażaniu kultury TestOps, opartej o podejście Continuous Delivery.

Prelegent podczas wielu konferencji i spotkań testerskich w całej Polsce, autor artykułów dla wielu światowych serwisów IT, twórca popularnego bloga: testdetective.com

Tomasz Rudnik

Twórca i właściciel Akademii Rekrutacji

Trener z doświadczeniem headhunterskim i korporacyjnym. Autor szkoleń online pomagających kandydatom w zdobyciu nowej pracy - średnio zajmuje im to 3 tygodnie.

Doświadczanie korporacyjne zdobywał w Polsce i USA, m.in. w TVN, Orange, Newell Rubbermaid, Citi Handlowy, Pramerica Financial, a doświadczenie headhunterskie w Polsce i w Emiratach Arabskich: w Antal International, Darwin Rhodes oraz KPMG Executive Search & Selection. W 2012 roku założył Akademię Rekrutacji - projekt uczący kandydatów skuteczności w działaniu na rynku pracy.

DIPL.-KFFR. Christin Rudolph

– HHL-Leipzig Graduate School of Management, Germany
Specialization: financial management, strategic management, diversification, internal capital allocation

Christin Rudolph is working as a Research Associate at the Chair of Financial Management at HHL – Leipzig Graduate School of Management (Germany) since August 2009. Before, she completed her business administration studies at HHL as well, majoring in Financial and Strategic Management. During her studies, she spent terms abroad at Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris and Instituto de Empresa in Madrid, and gained practical experience in investment banking and consulting, a.o. at Rothschild and PricewaterhouseCoopers. Ms. Rudolph’s research is focused on corporate diversification and internal capital markets. She plans to finish her doctoral studies in summer 2013.

Radosław Sacher

Business Units Manager – Inalfa Roofs Systems Polska Sp. z.o.o

Odpowiedzialny za wynik finansowy (EBIT) dwóch jednostek produkcyjnych dostarczających podzespoły do samochodów premium, ofertowanie wyrobów w celu pozyskania nowych projektów (klientów) oraz implementacji ich do produkcji seryjnej.

Praktyk, specjalizujący się we wdrażaniu ciągłego przepływu i optymalizacji kosztów  od fazy ofertowania do końca życia produktu.

17 lat był pracownikiem Faurecia Wałbrzych Sp. z.o.o gdzie wdrażał wartości oraz wizję grupy Faurecia poprzez kierowanie zespołami w zakresie logistyki, produkcji, uruchamiania nowych projektów oraz rozwoju dostawców.

Realizuje warsztaty z wykorzystaniem założeń „Przemysłu 4.0”: Mapowanie strumienia wartości (VSM), Hoshin, SMED , Pull system, Motywacja pracowników oraz tworzenie wizji dla obszarów produkcyjnych.

Magister Inżynier Mechanik ( PWr ). Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania jakością oraz MBA

Edyta Samborska

Edyta Samborska – entuzjastka agile, scrum, six sigma, gamifikacji oraz usprawnień procesów biznesowych. Pełna energii oraz zapału, na co dzień realizuje się na stanowisku IT Project Managera, Mentora oraz Trenera. Zaangażowana w kreowanie nowych rozwiązań, wprowadzanie usprawnień oraz dostarczanie wartości podczas pracy projektowej. W wolnym czasie spełnia się jako Dyrektor ds. Projektów w PMI PC Wrocław Branch, Program Manager Women in Project Management, Redaktor Strefy PMI, Dyrektor Kreatywna KarieraNaObcasach.com oraz Copywriter dla Wroclife

Edyta Samborska

Certyfikowany Agile PM, ITIL v3, Six Sigma Green Belt, PRINCE2, Professional Scrum Master, Audytor Wewnętrzny ISO 16949:2009, 27001:2013, 18001, 14001:2005, 9001:2009. Absolwentka studiów MBA Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu oraz podyplomowych studiów menadżerskich, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, zarządzania jakością i Six Sigma Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W swoim dorobku posiada wdrożenia programów i projektów z zakresu IT, tranzycji i transformacji oraz funduszy europejskich w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Obecnie pełni rolę Kierownika Projektów IT w jednej z wrocławskich korporacji z powodzeniem wykorzystując metody hybrydowe, zapewniając firmie wymierne korzyści finansowe. Entuzjastka agile, scrum, scrumban, six sigma, gamifikacji oraz usprawnień procesów biznesowych. Coach, trenerka, mówczyni zapraszana na największe konferencje związane z tematyką zarządzania projektami w kraju. Założycielka Kariera Na Obcasach – wyjątkowej marki wspierającej kobiety w biznesie, pomagająca wzmacniać je w drodze do realizacji upragnionego sukcesu. Współzałożycielka marki Sambors – zrzeszającej pasjonatów zarządzania projektami.

Remigiusz Samborski

Remigiusz Samborski przygodę z projektami IT rozpoczynał w firmie Nokia Siemens, następnie wiele lat rozwijał agencję interaktywną NetShock Creative, aby z biegiem czasu i wraz ze zdobywanym doświadczeniem stać się odpowiedzialnym za koordynację i kompleksowe zarządzanie projektami. Posiada 12 letnie doświadczenie w branży IT. Jest certyfikowanym Project Managerem (PMP®) oraz Scrum Masterem, a wiedzę z zakresu metodyk zwinnych przekazuje, jako wykładowca, studentom Politechniki Wrocławskiej w ramach autorskich warsztatów pod nazwą Scrum Wars. Obecnie pełni rolę Delivery Directora w międzynarodowej firmie IT SoftServe.

 

I started my adventure with IT projects in Nokia Siemens Networks. During following years, I was expanding NetShock Creative agency, finally to become responsible for coordination and management of big as well as complex IT projects. I have over 12 years of professional experience in IT industry. I am a certified Project Manager (PMP®) and Scrum Master.

Additionally I share my passion and knowledge related to IT with my students as a lecturer at Wroclaw University of Science and Technology.

Currently I am working as a Delivery Director at international IT Company – SoftServe.

Remigiusz Samborski

Remigiusz Samborski przygodę z projektami IT rozpoczynał w firmie Nokia Siemens, następnie wiele lat rozwijał agencję interaktywną NetShock Creative, aby z biegiem czasu i wraz ze zdobywanym doświadczeniem stać się odpowiedzialnym za koordynację i kompleksowe zarządzanie projektami. Współzałożyciel marki Sambors.pl – zrzeszającej pasjonatów zarządzania projektami. Posiada 14 letnie doświadczenie w branży IT. Jest certyfikowanym Project Managerem (PMP®), Scrum Masterem oraz SAFe Agalist, a wiedzę z zakresu metodyk zwinnych przekazuje, jako wykładowca, studentom Politechniki Wrocławskiej w ramach autorskich warsztatów pod nazwą Scrum Wars. Obecnie pełni rolę Delivery Directora w międzynarodowej firmie IT SoftServe.

DARIUSZ SARZYŃSKI

Pracę zawodową rozpoczynał w 1992 roku, jako asystent na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, w Instytucie Budowy Maszyn. Od 1994 roku związany z przemysłem motoryzacyjnym, początkowo jako Zastępca Szefa Jakości, następnie jako Szef Jakości i Środowiska w Zakładach Metalowych „Postęp” S.A..

Od 2006 roku związany z jednostką certyfikującą TÜV NORD, posiada uprawnienia auditora wiodącego ISO 9001. Szkolenia i konsultacje w tematyce jakościowej, skierowane głównie do branży motoryzacyjnej współpracując z kilkudziesięcioma firmami oraz m.in. z TUV NORD, SGS oraz z wyższymi uczelniami takimi jak WSB w Dąbrowie Górniczej, WSB czy ŚWSZ w Katowicach prowadzi od 2000 roku.

Związany z Team Prevent Poland Sp. z o.o. od 2012 roku, jako zewnętrzny trener oraz egzaminator szkolenia Audytor Procesu VDA 6.3 i VDA 6.5.

Antonello Schiavo

Antonello Schiavo is a Sales Operations Manager at Google, where he teaches outsourcing companies how to manage and operate their business like Google. Since 2016 he is also a Mentor at Google for Startups Campus in Warsaw where he mentored 20+ Startups on growth and marketing strategies. 

 

He is passionate about innovative ideas and consumer trends and considers himself a ‘Future Lover,’ eager to stay in tune with the latest innovations and to know where customers are headed next.

 

His key areas of expertise include: Sales Operations, Digital Marketing, Project Management, Team Leadership, Mentoring, Data Analysis

M.SC Maximillian Schreiter

HHL-Leipzig Graduate School of Management, Germany

Specialization: financial management

Maximilian is Research Associate at the Chair of Financial Management and Banking at the Leipzig Graduate School of Management (HHL). His field of research is corporate valuation using stochastic processes. He joined the business school in April 2014 after two years as Consultant at Roland Berger Strategy Consultants. During this time, he worked for different consumer goods and retail companies in Western and Eastern Europe as well as in Africa.

His academic background was shaped at the Goethe University in Frankfurt/Main (B.Sc.) and at the Leipzig Graduate School of Management (HHL) (M.Sc.). During his studies, he took twice the opportunity for semesters abroad: first at the University of Sydney and a second time at the University of Chicago (Booth School).

Beyond that, Maximilian is an enthusiastic sportsman. He plays tennis since his early childhood for which he also has a coaching license, and he runs in preparation for a marathon. History is another passion for him where he tries to learn as much as possible through reading and traveling.

M.SC. Maximilian Schreiter

HHL-Leipzig Graduate School of Management, Germany
Specialization: financial management

Maximilian is Research Associate at the Chair of Financial Management and Banking at the Leipzig Graduate School of Management (HHL). His field of research is corporate valuation using stochastic processes. He joined the business school in April 2014 after two years as Consultant at Roland Berger Strategy Consultants. During this time, he worked for different consumer goods and retail companies in Western and Eastern Europe as well as in Africa.

His academic background was shaped at the Goethe University in Frankfurt/Main (B.Sc.) and at the Leipzig Graduate School of Management (HHL) (M.Sc.). During his studies, he took twice the opportunity for semesters abroad: first at the University of Sydney and a second time at the University of Chicago (Booth School).

Beyond that, Maximilian is an enthusiastic sportsman. He plays tennis since his early childhood for which he also has a coaching license, and he runs in preparation for a marathon. History is another passion for him where he tries to learn as much as possible through reading and traveling.

Joanna Sempruch

Opiekun Studiów Podyplomowych Elitarna Szkoła Stewardes Jachtowych

Dyplomowany coach i trener w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Public Relations na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, naczelna stewardes jachtowych na super jachtach (Chief Stewardess) z uprawnieniami. Pomysłodawczyni i założycielka w 2014 roku Stewarding Academy – Szkoły Stewardes Jachtowych, w ramach której prowadzi kursy i szkolenia specjalistyczne. Podróżniczka, pasjonatka języków obcych, odmiennych kultur oraz artystycznych wnętrz.

Świat jachtów luksusowych poznała w 2003 roku na Florydzie, gdzie podjęła pierwsze prace na pokładzie, a w 2006 ukończyła kurs Master Stewardess w American Yacht Institute i inne, liczne certyfikowane szkolenia z zakresu jachtingu, gościnności i Silver Service we Francji, w Hiszpanii oraz w Polsce. W roli stewardessy jachtowej i managera pracowała dla wybitnych międzynarodowej klasy biznesmenów i dyplomatów, w Polsce i na świecie. Obecnie na skalę światową, jako specjalista w dziedzinie gościnności de luxe, wykorzystuje swoje bogate doświadczenie oraz znajomość języków obcych do tworzenia i realizowania personalizowanych programów szkoleniowo-rozwojowych oraz do przeprowadzania butikowych sesji coachingu kariery i biznesu.

dr Ewelina Siama

Firma: Align Technology
Stanowisko: Business Analyst / LSS Master Black Belt
Przedmiot: Zarządzanie procesami

Dr Ewelina Siama posiada 12-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku pełniąc role kierownika programu, kierownika projektu, kierownika biura projektów, lss master black belt’a, kierownika zarządzania procesami, analityka biznesowego, konsultanta oraz nauczyciela akademickiego wyspecjalizowanego w obszarze zarządzania procesami, optymalizacji, tranzycji, transformacji, centralizacji, outsourcingu oraz automatyzacji.

Pracowała w kilkunastu organizacjach zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania procesowego w organizacjach oraz w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych. 

W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na podstawie rozprawy “Wpływ zarządczych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na sprawność systemu zarządzania przedsiębiorstwem”. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/ewelina-siama-phd-192302ba/

Rafał Siama

Firma: DXC Technology
Stanowisko: RPA Project Manager
Przedmiot : Przygotowanie dokumentacji RPA

 

Rafał Siama posiada doświadczenie w pracy zarówno w środowisku polskim jak i zagranicznym. Obecnie pełni rolę Kierownika Projektów RPA, w której umiejętnie łączy doświadczenie związane z komunikacją, projektowaniem BOTów oraz analizą procesów. Przez ostatnie lata pracował jako specjalista ds. optymalizacji procesów, analityk procesów oraz analityk RPA. Posiada doświadczenie w automatyzacji procesów między innymi w obszarze Finansów, Logistyki, Zarządzania kadrami, Raportowania oraz Infrastruktury. Zwrotem w karierze zawodowej była współpraca przy wdrażaniu od podstaw zarządzania procesowego w dużej organizacji publicznej. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów związanych z modelowaniem procesów oraz przygotowywaniem dokumentacji procesowej.

Rafał Siama jest absolwentem studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku zarządzanie projektami. Ponadto posiada certyfikaty UiPath, BluePrism, IBM, Symphony Ventures oraz PRINCE2 Foundation. 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/rafa%C5%82-siama-7153a0139/

Magdalena Sibilak

Professional coach and trainer with business experience. She has been working for many years as a specialist and manager in the HR departments of manufacturing and business services companies, i.e. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. and LUKAS.

As a coach, she works with clients in managerial positions (over 300 hours) from manufacturing and business services companies. She specializes in leadership, coaching and building self-confidence.

Accredited coach of the International Coach Federation (ACC). Member of ICF Global and ICF Poland. In her coaching she uses the methods of "Art & Science of Coaching", Solution-Focused Coaching and Co-active Coaching. Erickson Certified Professional Coach certificate (exam session and supervision in English) and certified Sales Trainers Academy.

Graduated from Political Marketing and Psychology of Management postgraduate studies at the Institute of Psychology.

She've worked with: EcoBike, Flypr, Dobre Drzwi, Hotel Debowy, PCC Rokita, Stepan Poland, Zaberd, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3.

M.SC. Georg Siegert

HHL Leipzig Graduate School of Management, Germany
Specialization: macroeconomics, business cycle research, financial economics

Georg Siegert is working as a Research Associate at the Chair of Macroeconomics at HHL Leipzig Graduate School of Management (Germany) since August 2010. His research focuses on the linkages of financial market valuations and real investment decisions. At HHL’s Chair of Macroeconomics, Mr. Siegert is the responsible Teaching Associate for Macroeconomics, Competitiveness and Managerial Economics, which he also taught in the MBA program of Lanzhou University. Mr. Siegert graduated from KU Leuven’s Advanced Studies in Economics Program and the University of Regens­burg, where he worked as a research associate in the field of real estate finance. He gained experience abroad in the Czech Republic, Poland, and China.

Ewa Sikora

Związana z branżą IT od 8 lat. Prowadziła projekty Agile, Lean. Obecnie jako Scrum Master pracuje z software developerami z Polski, Brazylii i Stanów zjednoczonych tworząc nowe oprogramowania w Europejskim X-Force Command Center zlokalizowanym we Wrocławiu. Jest pasjonatką sportu, zdrowego odżywiania i dalekich podróży.

Szymon Sikorski

Graduate of Philosophy & Journalism and social communication at University of Wrocław
Owner of Publicon Public Relations Agency in Wrocław, Poland.

President of the Board of Polish Public Relations Association (2nd time, reelected in 2013) - the biggest PR Association in Poland.Member or Public Relations Board of Ethics.

Employee of University of Wrocław and WSE in Cracow.Founder of OpenGov Association - organization focused on communication transparency. Member od Personal Democracy Forum. Founder of Social Media Day Poland - biggest Polish Social Media conference (placed in Wrocław, Warsaw, Łódź).

Communication coach and speaker (Internet Beta, European CSR Congress, PR Congress, TEDx, and many more).

Juror in Złote Spinacze and Bright Awards, mentor in Startup Weekend.

Awarded for lobbying campaign (Złote Spinacze 2012), Community relations (2013) and Product Launch (2013). Awarded for Community Relations campaign in International PR Daily’s Awards. Signed (as Poland representation) 1st CSR on Communication Agreement in Madrid (2011).

Daria Siwka

Strateg EB bardzoHR - Employee&Employer Branding

 

Ekspertka obszaru strategicznego zarządzania marką z ponad 15-letnim doświadczeniem w HR i Employer Branding. Wierzy w EB doin', dlatego wszystko o czym mówi sprawdza w działaniu/w rzeczywistości. Towarzyszy pracodawcom w projektowaniu strategii EB, definiowaniu kultury organizacyjnej, budowaniu doświadczeń kandydatów i pracowników.  Certyfikowana trenerka biznesu, facylitatorka, a także moderatorka Design Thinking. 

Współpracuje m.in. z: Toyota, Credit Agricole, OCEANIC S.A., Grupa Carlsberg, Qubus Hotel, Grupa Allegro, Ceneo.pl, Limango, Opera Software, Dolby Poland, Trans.eu, Orsay, Eurocash, Cersanit, Deviniti, Anegis, InterRisk.

 

Autorka bloga poświęconego EB, a także wykładowczyni na uczelniach wyższych. Od samego początku (czyli od 7 lat) prowadzi też wrocławskie spotkania EBMasters jednoczące specjalistów z branży. Uwielbia dzielić się swoją wiedzą. I to w dodatku podaną zawsze w bardzo praktycznej formie.

Piotr Skrzypczyński

Director Business Strategy, Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Doświadczony lider w transformacji i poprawie efektywności organizacji. W swojej karierze pełnił między innymi role: ​Global Head of Strategy​ w Selena FM S.A. – odpowiadając za strategię i wdrożenie w ponad 30 spółkach na 5 kontynentach, ​Change Management Director​ w Santander Bank, zarządzał złożonym portfelem kilkuset projektów biznesowo-technologicznych i transformacją tradycyjnego modelu prowadzenia projektów na Agile (oparty o model Tribes & Squads, inspirowany rozwiązaniami Spotify, Google, ING), ​Transformation Leader​ w DPD Polska.

Absolwent studiów Executive MBA na Politechnice Warszawskiej, Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim i Zarządzania na Universidad Autónoma de Madrid.

Piotr Śliwka

Opiekun kierunku Sales Real Estate & New Development Manager

Development Director w Zdrojowa Invest & Hotels, VacationClub™

DR. Remigiusz Smoliński

Dr. Remigiusz Smoliński – IESEG School of Management, France Specialization: negotiations, decision making

Dr. Remigiusz Smolinski received his Master’s degree in International Business from Poznan University of Economics in Poland and completed the PhD program at HHL – Leipzig Graduate School of Management. In his research he has focused on theory and practice of negotiation particularly in international settings as well as on the theory and applications of decision making routines in management science. He was a visiting scholar at Harvard University’s Program on Negotiation and Tufts University's Fletcher School of Law and Diplomacy. He also visited and researched at Kellogg School of Management at Northwestern University and Sichuan University in Chengdu, China. Currently, he works as a Country Manager of Easter European marketplaces at mobile.international (eBay) and is Assistant Professor for Negotiation at IESEG School of Management

dr Remigiusz Smoliński

Dr. Remigiusz Smoliński – IESEG School of Management, France Specialization: negotiations, decision making

Dr. Remigiusz Smolinski received his Master’s degree in International Business from Poznan University of Economics in Poland and completed the PhD program at HHL – Leipzig Graduate School of Management. In his research he has focused on theory and practice of negotiation particularly in international settings as well as on the theory and applications of decision making routines in management science. He was a visiting scholar at Harvard University’s Program on Negotiation and Tufts University's Fletcher School of Law and Diplomacy. He also visited and researched at Kellogg School of Management at Northwestern University and Sichuan University in Chengdu, China. Currently, he works as a Country Manager of Easter European marketplaces at mobile.international (eBay) and is Assistant Professor for Negotiation at IESEG School of Management

Artur Sodol

Firma: Deloitte Consulting   / ITO Sector
Stanowisko: RPA Consultant
Przedmiot: Projektowanie BOTa

 

Artur Sodol posiada  7-letnie doświadczenie w automatyzacji procesów biznesowych. Pierwsze kroki z RPA stawiał w wymagającym sektorze bankowym, następnie rozwijał swoje kompetencje pracując w wiodącej firmie konsultingowej oraz w międzynarodowych organizacjach świadczących usługi IT.  Specjalizuje się w automatyzacji procesów sprzedażowych, HR, księgowych oraz IT. 

Obecnie pracuje jako konsultant RPA dla jednej z czołowych polskich firm w sektorze ITO. Odpowiada za wsparcie procesów sprzedażowych oraz projektowanie i wdrażanie robotów. Jest także odpowiedzialny za tworzenie zasad i dobrych praktyk dla centrów kompetencji robotycznych. W swojej karierze zawodowej współpracował zarówno z firmami polskimi jak i zagranicznymi.

Pracę konsultanta traktuje jako swego rodzaju misję, mającą na celu wzmocnienie pozycji RPA jako integralnego elementu w krajobrazie technologicznym polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/artur-sodol-3020b0132/

dr Łukasz Srokowski

University of Business in Wroclaw,  
Specialization: management theory, organizational culture and communication

Sociologist, business coach and consultant. Has prepared and lead more than two thousand hours of business trainings, for companies such as Alstom, Bertelsmann, Boehringer-Ingelheim, BZWBK, Dialog, Eurobank, Frigo Logistics, GATX, HP, Impel, Nasza-Klasa, McCain, Velux, Volkswagen czy Whirlpool.

Lukasz Srokowski graduated from Wroclaw Universities faculty of social sciences in 2007 and obtained his PhD with honors in 2010. He has authored many scientific publications on the fields of management and organization theory, including the book about organizational culture and change: "Zmienić myślenie o firmie. Zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce".

dr Marzena Stankowska

Doktor nauk biologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Kurs Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w MON – Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Zarządzanie BHP w UP we Wrocławiu i kierunek Six sigma in logistic w WSB we Wrocławiu. Główny specjalista ds. BHP, realizacji zadań służby BHP w dużym zakładzie pracy. Od wielu lat współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie BHP, m.in. jednostkami wojskowymi, laboratoriami, szkołami, zakłądami opieki zdrowotnej, branżą teleinformatyczną. Posiada wiloletnie doświadczenie, jako wykładowca biologii i przedmiotów zawodowych, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na uczelniach wyższych: Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim oraz w szkołach policealnych. Autorka artykułów i czynny uczestnik konferencji branżowych.

Rainer Stratmann

Z wykształcenia prawnik, do 31.03.2013 zawodowo związany z samorządem, gdzie od 1978 pełnił zarządcze funkcje kierownicze, awansując do sekretarza powiatu Unna.

Wśród obszarów zadań kompetencyjnych podejmowanych przez niego wymienić należy m.in. nadzór nad polityką mieszkaniową i ochroną zabytków, a także polityką finansową w zakresie nadzoru nad kasami oszczędnościowymi.

W powiecie Unna jego działania obejmowały komunikację publiczną, politykę edukacyjną i środowiskową, porządku publicznego, służb sanitarnych i opieki zdrowotnej. Odpowiadał za politykę finansową, personalną i organizacyjną wraz z przetwarzaniem w urzędzie starostwa powiatowego.

Sprawował ponadto nadzór służbami podatkowymi, świadczeniami centralnymi i centralą przetwarzania danych, wraz z urzędem ds. kultury.

Poza ambitnymi projektami zawodowymi (pierwszy udany niemiecki projekt w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego czy udział w niemieckiej edycji Europejskiej Stolicy Kultury Zagłębie Ruhry 2010), pełnił wiele funkcji społecznych, np. w Deutscher Städtetag czy Polsko-Niemieckiej Radzie Młodzieży.

Marcin Surgieniewicz

Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, balansowanie linii, wizualizacja, system 5S, TWI, SMED, system sugestii pracowniczych, problem solving, podejście QC oraz inne zaawansowane narzędzia z zakresu LEAN i Kaizen.

Realizował projekty dla: NSK, Faurecia, Inventronics, PWSZ w Wałbrzychu.

Prowadził zajęcia dla studentów MBA na WSH we Wrocławiu

Zrealizował około 57 warsztatów
i przeprowadził ponad 500 godziny szkoleń.

Zajmowane stanowiska, certyfikacje, kursy: Absolwent Politechniki Wrocawskiej na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. W ciągu 15 lat pracy zawodowej pełnił funkcję Mistrza produkcji, inżyniera produkcji, Lidera Kaizen i wewnętrznego trenera Lean w NSK i Faurecia. Posiada również certyfikaty Six Sigma Green Belt, audytora procesu IATF i wg VDA 6.3. Ukończył szkolenie AOTS (Association for Overseas Technical Scholarship) w Yokohamie. Aktulanie jest Lider APS (Advanced Production System) w NSK Steering Systems Europe, gdzie kieruję grupą ludzi i wspólnie z zespołem prowadzi projekty Kaizen.

Wioletta Susmanek

Menadżer administracji samorządowej oraz perspektywy finansowej 2014-2020 RPO WD. Doradca sektora samorządowego (Starostwo Powiatu Wrocławskiego), biznesowego (Zarząd Tauron Dystrybucja SA) oraz pozarządowego (Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego).

Orędowniczka społecznego i instytucjonalnego zarządzania i współdecydowania we wspólnocie samorządowejszczebla wojewódzkiego jak i gminnego.

Jako Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2016, gdzie wdrażała i zarządzała systemem dystrybucji przez województwo środków unijnych (ok. 9 mld zł) organizowała proces zarządczy, wdrożeniowy i komunikacyjny pomiędzy pięcioma Instytucjami Pośredniczącymi (DWUP, DIP, ZITAW, ZIT OFW, ZITJG, ) a Instytucją Zarządzającą RPO WD. Odpowiadała za organizację Komitetu Monitorującego, współpracę z Instytucją Audytową, Instytucją Certyfikującą, ministerstwami (MIR RP, MF RP) oraz przedstawicielami KE.

Jako Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD, wcześniej Dyrektor Wydziału Współpracy z NGO (2007 – 2014,) odpowiadała za zarządzanie, współpracę, nadzór nad kilkoma instytucjami kultury, edukacji i projektami unijnymi od inwestycyjnych po społeczne, międzynarodowe i partnerskie.

Pełniła rolę doradcy Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego (2013 -2014) i przewodniczyła Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Dolnośląskim (kadencji 2010-2014.) Autorka i realizatorka wielu projektów społecznych, samorządowych i partnerskich pragnąca podzielić się swoim doświadczeniem

Joanna Świerad

Dyrektor Produkcji w WABCO POLSKA Sp. z o.o. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydział Włókienniczy. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Częstochowskiej z zakresu Zarządzania i Organizacji Procesów Produkcyjnych.

W latach 2010-2014 była odpowiedzialna za kierunki rozwoju systemu jakości zgodnie z wytycznymi WABCO Operating System. Kierowała środowiskiem jakościowym organizacji w zakresie QMS (Quality Management System), Laboratorium Pomiarowym, Rozwojem Dostawców oraz Spełnieniem Wymagań Klientów.

Od 2014 jest odpowiedzialna za rozwój procesów wytwórczych. Kieruje 200 osobowym zespołem. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej w Polsce i na rynku europejskim, w tym, w obszarze Lean & 6 Sigma, zarządzaniu, motywowaniu i rozwoju zasobów ludzkich, uzupełnione wieloma szkoleniami i uprawnieniami.

Jacek Sypniewski

Jacek specjalizuje się w realizacji działań konsultingowych i szkoleniowych z zakresu zarządzania ludźmi w zespołach. Aktualnie obok pracy szkoleniowca prowadzi badania w ramach doktoratu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz współtworzy Doktorancką Pracownię Konsultingu Społecznego prowadzącą działania wspierające organizacje, które nie mogą sobie pozwolić na płatne projekty konsultingowe. Przez kilkanaście lat prowadził szkolenia z ekspresji twórczej w amatorskim teatrze alternatywnym w Polsce i Wielkiej Brytanii, pracował w międzynarodowej korporacji (dział sprzedaży i dział obsługi klienta) oraz był wykładowcą UJ. Od 2007 prowadzi Laboratorium Efektywnej Nauki Piękny Umysł.

jacek sypniewski

Jacek specializes in the implementation of consulting and training activities in the field of people management in teams. Currently, apart from the work of a trainer, he conducts research within the doctorate at the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University in Krakow and co-creates the Doctoral Laboratory of Social Consulting conducting activities supporting organizations that cannot afford paid consulting projects. For several years he conducted trainings on creative expression in amateur alternative theater in Poland and Great Britain, he worked in an international corporation (sales department and customer service department) and was a lecturer at the Jagiellonian University. Since 2007 he has been running the Beautiful Mind Laboratory of Effective Science. Since 2016 he has been working on a doctoral dissertation at the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University.

JAKUB SYTY

Senior Software Developer / Solution Architect z 8 letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuje się głównie w technologiach Microsoftu, z naciskiem na .NET Core i C#.
Na codzień zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem dużych systemów rozproszonych. Fascynat czytelnego i wydajnego kodu.

Mateusz Szafirski

Związany z branżą motoryzacyjną od 2002 roku.

Doświadczenie na stanowiskach zarządzania jakością zdobywał w firmach Quin Automotive jako Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością, w firmie NSK Steering Systems na stanowisku Inżyniera ds. Zarządzania jakością klienta. Od 2014 roku w firmie Tristone Flowtech gdzie aktualnie zajmuje się rozwijaniem dostawców oraz zarządzaniem łańcuchami dostaw. Praktyk w zakresie narzędzi zarządzania jakością, auditowania procesów i systemów, analizy ryzyka. Auditor ISO 9001; IATF 16949 oraz certyfikowany auditor i trener VDA 6.3. Od 2018 roku trener w zakresie IATF16949, SPC, MSA, FMEA, 8D, ISO 31000 / 31100 jednostek certyfikujących Lloyds Registers i DQS.

Obszary badawcze to: zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw; zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie jakością.

KAMILA SZAREJKO

Fundacja Medicover

Kamila od 9 lat zajmuje się CSR i NGO’s. Uczestniczyła w procesie tworzenia standardów i dobrych praktyk dla fundacji korporacyjnych. Konsultuje i prowadzi projekty i programy społeczne, zarówno międzynarodowe jak i lokalne, w dużych miastach i małych gminach, z dużymi budżetami i zupełnie podstawowymi. Wspiera organizacje pozarządowego w zakresie budowania modeli fundraisingowych. Pomaga firmom odnaleźć sposób na wykorzystanie swojego potencjału do wpływania na swoje otoczenia na lepsze. 

Wierzy, że w dzisiejszym świecie potrzebujemy wspierać wartości i działania, które poprzez swoją efektywność i skuteczność będą angażowały różne grupy tworząc pozytywną zmianę. Aby się ona dokonała, warto zrobić „matching” kilku skrótów m.in. takich jak EB+CSR, a będzie pięknie. Z wykształcenia prawniczka, z dyplomem controllingu zarządczego i finansowego, współautorka i autorka kilku publikacji naukowych z zakresu zdrowia publicznego. 

Patryk Szatkowski

Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, KPI deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: TWI - instruowanie pracowników.


Realizował projekty dla: Black Point S. A.,  WABCO Polska, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.; Instytut Mechaniki Sp. z o.o.; AKTIW Sp. z o.o.  oraz w ramach międzynarodowego projektu badawczego Future SME (dotyczący rozwoju nowych metod organizacji i zarządzania) realizowanego przez Komisję Europejską  w zakresie 7 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej. Zrealizował około 200 dni warsztatów.

W ciągu 9 lat pracy zawodowej pełnił funkcję Inżyniera procesu i Koordynatora Lean w Black Point S. A. oraz Kierownika Projektów Lean w Wabco.  Aktualnie pełni funkcję Kierownika Logistyki odpowiadając za wdrożenie Lean Logistic. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej. Posiada również certyfikat Lean Practitioner i Six Sigma Green Belt. Działa aktywnie w ramach Klubu Koordynatorów Kaizen.         i Polskim Stowarzyszeniu Praktyków TWI.

Katarzyna Szczudrawa

Trener biznesu, doradca zawodowy VCC, menadżer, Coach, specjalista w dziedzinie etykiety biznesowej, standardów obsługi oraz doradztwa wizerunkowego. Kreator profesjonalnego wizerunku biznesowego. Prowadzi w tej tematyce warsztaty, wykłady oraz indywidualne spotkania z pracownikami urzędów oraz firm.

Mediator gospodarczy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie i Sądzie Okręgowym w Warszawie. Pasjonatka piękna zewnętrznego i wewnętrznego, zdobywając doświadczenie w branży beauty rozpoczęła karierę doradztwa wizerunkowego. Prowadzi w tej tematyce warsztaty, wykłady oraz manuale osobiste dla osób prywatnych, osób publicznych oraz firm i instytucji publicznych.

Zajmuje się marketingiem politycznym, pracą przy kampaniach wyborczych, tworzeniem wizerunku kandydata. Specjalista ds. projektów związanych z doskonaleniem i poprawą jakości obsługi klienta, tworzeniem i wdrażaniem standardów. Współpracuje z firmami usługowymi, urzędami prowadząc szkolenia oraz konsultacje wykorzystujące psychologiczne podstawy do zarządzania jakością obsługi klienta.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Filologia Polska, specjalizacja językoznawcza. Ukończyła przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie, kursu mediacji w Centrum Mediacji i Dialogu oraz szkolenia coachingowego „Akredytowany Coach”. Certyfikowany "Kreator wizerunku biznesowego" oraz wizażysta Szkoły stylizacji & wizażu Anity Folaron. Obecnie studentka Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu na kierunku Psychologia.

Autorka licznych artykułów dotyczących coachingu oraz kreowania wizerunku. Inicjatorka warsztatów praktyków rozwoju osobistego ProfiMeeting. Prelegentka na wielu rozwojowych spotkaniach m.in. MeetPro. W latach 2013 – 2014 piastowała stanowisko członka zarządu ICF Polska. Prowadzi szkolenia metodami aktywizującymi, dzięki czemu nawiązuje pozytywne relacje z grupą. Styl jej pracy to: humor, inspiracja, profesjonalizm i kreatywność.

Michał Szczypiór

Prawnik, pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z/s we Wrocławiu, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu, wykładowca na Franklin University Ohio, USA,

Konsultant Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych z siedzibą w Warszawie, członek Rady Programowej Serwis VAT, redaktor Przeglądu Podatkowego, Monitora Podatkowego, autor ponad 300 publikacji o tematyce prawnopodatkowej, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracujący na stałe z Dolnośląskim, Wielkopolskim, Lubuskim oraz Pomorskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

MGR ALEKSANDRA SZELACHOWSKA

Absolwentka kierunku Ochrona środowiskana Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Specjalista ds. BHP i realizacji zadań służby BHP w dużym zakładzie pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w czynnej współpracy w zakresie BHP z przedsiębiorstwami reprezentującymi różne branże – produkcyjną, budowlaną, administracyjno-biurową. Stale rozwija swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach w dziedzinie bezpieczeństwa i prawa pracy, pierwszej pomocy, efektywnych metodach prowadzenia szkoleń.

KAROLINA SZULC

Redaktor naczelna gazety TIK w Edukacji. Nauczycielka informatyki, fizyki oraz technologii informacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brzegu Dolnym. Prowadzi koła rozwijające z tworzenia stron WWW, programowania i robotyki. Programuje w językach C++, C#, PHP, SQL, Java, Python. Należy do grupy Superbelfrzy RP. Pasjonatka i propagatorka nowych technologii w dydaktyce. Koordynatorka wielu projektów szkoleniowych z zakresu technik informatycznych dla nauczycieli. Koordynatorka od spraw merytoryki na ogólnopolskich konferencjach – Zloty Innowacyjnych Dyrektorów i Nauczycieli oraz Kongresy TIK w Edukacji. Prelegentka na licznych konferencjach edukacyjnych. W 2017 roku została wyróżniona na liście 100 przez Szerokie Porozumienie Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce za działalność na rzecz rozwoju umiejętności. Prywatnie pasjonuje się szyciem na maszynie.

Eliza Szwec

Jest trenerem biznesu i akredytowanym coachem MCC międzynarodowej organizacji International Coach Federation. Prowadzi szkolenia oraz coachingi dla najwyższej kadry zarządzającej, kadry managerskiej i pracowników firm z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji managerskich, standardów obsługi klienta i wizerunku pracowników firm oraz rozwoju osobistego. Pracuje w oparciu o standardy międzynarodowej organizacji - International Coach Federation.

Prowadzi sesje w konwencji: Executive coaching, Leadership coaching, Life coaching, On Job coaching Współpracuje z instytucjami i firmami na terenie całego kraju. Specjalizuje się w szeroko rozumianym coachingu biznesowym oraz szkoleniach z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Wiedzę zdobyła na: Uniwersytecie Szczecińskim – studia magisterskie, Ekonomia i ekonometria, specjalizacja: Ekonomia manadżerska, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie – studia magisterskie, Psychologia społeczna, specjalizacja: Psychologia biznesu, Kursie Akademia trenera, który dał bazę do wykonywania zawodu Trenera Biznesu, Kursie Akredytowany Coach, który dał bazę do etycznego wykonywania zawodu Coacha, Warsztatach prowadzonych przez światowej klasy trenera / coacha Nika Kempa, Warsztatach prowadzonych przez psychologa, trenera, coacha dr Richarda Bolstada.

Prowadzi akredytowany przez International Coach Federation warsztat umiejętności coacha. Wspiera merytorycznie studentów „Koła Naukowego – Inicjatywa” na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autorka licznych artykułów dotyczących roli komunikacji, motywacji do działania, zarządzania.

Krzysztof Szwedo

Certyfikowany Architekt, odpowiedzialny za projektowanie, optymalizowanie i dostarczanie systemów informatycznych w różnych skalach. Pasjonat rozwiązań związanych z wirtualizacją, chmurami publicznymi, prywatnymi i hybrydowymi. Twórca wielu autorskich szkoleń i warsztatów. Certyfikowany trener Cisco i Microsoft, wykładowca akademicki. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie dydaktycznym i szkoleniowym. Założyciel Wrocławskiej grupy meetup-owej Cloud4it Group skupiającej się wokół technologii chmurowych. W wolnym czasie lubi podróżować.

DR Aneta Szymańska

University of Business in Wroclaw,

Specialization: marketing, promotion, public relations, media relations, branding and marketing communications

MBA Program Director at WSH

-   is a graduate of Kensington College of Business in London (Business Administration course patronized by the Association of Business Executives), The University of Wroclaw (M.A. in English Philology, specialization: translations) and Wroclaw University of Economics (M.Sc. in Management and Postgraduate Management Studies - Executive MBA program)

-   received a Ph.D. degree in Economics (doctoral thesis: “Public Relations in marketing communication system. Analysis of the applications and effectiveness.”) at Wroclaw University of Economics

-   has written a book „Public relations in the integrated marketing communication system” and several dozen Polish and English publications on marketing and public relations, as well as several research projects with practical application

-   participated in numerous workshops, seminars, workshops and conferences, both domestic and foreign, at many of them giving presentations

-   lectured Marketing, Public Relations and Business Communications at WSB-National Louis University, Wroclaw School of Banking and College of Management "Edukacja"

-   has long-term work experience as Public Relations Officer at Wroclaw University of Economics, Director of NCJE Language School and Project Manager in Mainseek Ltd.

-   knows several languages and is keen on travelling, interior design and photography.

DR OLIWIA TARASEWICZ-GRYT

Doktor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w obszarze komunikacji, public relations oraz wystąpień publicznych. Nauczyciel akademicki, trenerka, dziennikarka. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Public Relations. Jej naukowe zainteresowania to retoryka, public relations, społeczna odpowiedzialność biznesu, komunikowanie masowe i interpersonalne, media tradycyjne oraz cyfrowe.

Współzałożycielka i od 2012 roku wiceprezes fundacji WrOpenUp, realizującej międzysektorowy projekt edukacyjny, kształcący wrocławskich uczniów i nauczycieli w obszarze kompetencji międzykulturowej. Projekt jest oparty na wolontariacie kompetencyjnym pracowników globalnych korporacji i jest realizowany przy wsparciu Urzędu Miasta we Wrocławiu. Jest koordynatorką, współautorką materiałów dydaktycznych tworzonych w ramach projektu oraz trenerem.

Jako trener pracuje głównie z nauczycielami i młodzieżą, rozwijając ich umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi (TIK) w dydaktyce oraz kompetencje komunikacyjne. Szkoli w zakresie wystąpień publicznych Jest edukatorką w projekcie MEN „Cyfrowobezpieczni”.

Jako dziennikarka zajmuje się tematyką medyczną, stale współpracuje z czasopismem „Porozmawiajmy o Zdrowiu”, partnerem medialnym Federacji „Porozumienie Zielonogórskie”. Od 2014 roku jest stałą współpracowniczką miesięcznika „Służba Zdrowia”, autorką tekstów poświęconych wizerunkowi oraz systemowi ochrony zdrowia.

Beata Tobiasz

Była Rzecznik W komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, prowadzi szkolenia z zakresu autoprezentacji i dobrego wizerunku.

Tomasz Tybor

Frima: Symphony, a SYKES company
Stanowisko: Director, a Head of Poland Delivery Centre
Przedmiot: Zarządzanie projektami RPA

Tomasz Tybor rozpoczął karierę zawodową jako analityk IT w UBS, gdzie w ciągu trzech lat przeszedł na stanowisko kierownika dostawcy IT. Następnie przeniósł się do Symphony, która w tamtym czasie była małym start-upem konsultingowym zajmującym się RPA i od tego czasu urósł do jednego z 10 największych dostawców usług RPA na świecie. W Symphony Tomasz zdobył duże doświadczenie jako kierownik projektów, realizując duże programy cyfrowej transformacji o wartości wielu milionów euro dla globalnych przedsiębiorstw. Obecnie Symphony przekształciła się w globalny zespół 250 entuzjastów automatyzacji w 7 biurach na trzech kontynentach, gdzie Tomasz nadzoruje teraz operacje realizowane z Poland Delivery Center.

Robert Tyksiński

Od 2017 roku związany z firmą Team Prevent Poland sp. z o.o. jako licencjonowany trener zewnętrzny i konsultant oraz egzaminator posiadający uprawnienia VDA QMC w zakresie  IATF 16 949 oraz VDA 6.3.
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada 15 letnie w branży motoryzacyjnej zdobyte w firmie Kirchhoff Polska Sp. z o.o. oraz Federal Mogul Gorzyce S.A.
Od 2005 roku Starszy Inżynier Jakości Dostaw i Dostawców w firmie Kirchhoff Polska Sp. z o.o. w Mielcu. Zajmuje się zarządzaniem dostawcami oraz zarządzaniem auditami wewnętrznymi IATF 16 949/ VDA6.3 oraz Systemem Zarządzania Jakością. Pełni również funkcję trenera wewnętrznego dla auditorów grupy Kirchhoff Automotive, a także jest auditorem I i II strony w zakresie VDA 6.3 oraz  IATF 16 949. W latach 2003-2005 związany z firmą Federal-Mogul Gorzyce S.A jako Asystent Kierownika Jakości zajmując się m.in. APQP dla produkcji tłoków oraz zarządzaniem reklamacjami.

Tomasz Grzegorz Tłuaczek

Jest absolwentem jednolitych studiów magisterskich na kierunkach prawo oraz historia, ukończonych z wyróżnieniem. Część studiów odbył na Uniwersytecie Bielefeldzkim w Niemczech.

Roczne studia Master of Business Administration (MBA) złożył z wynikiem bardzo dobrym.

 

Swoją praktykę zawodową z zakresu prawa rozpoczynał w jednej z największych kancelarii adwokackich w Polsce, gdzie po zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego rozpoczął własną praktykę zawodową w 2015 r.

Skutecznie praktykował w obszarze funduszy kapitałowych (ponad 300 samodzielnie wygranych spraw) i ochrony dóbr osobistych, by w ostatnich latach wyspecjalizować swoją Kancelarię w obsłudze przedsiębiorstw sektora przemysłu ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem polskiej branży zbrojeniowej.

W latach 2015-2019 owocnie współpracował z parlamentarzystami z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Na lata 2016-2019 przypada jego największa aktywność związana ze wsparciem najuboższych w ramach bezpłatnych konsultacji prawnych na obszarze m. st. Warszawy oraz powiatów okolowarszawskich.

Obecnie zarządza Kancelarią Prawną Tłuczek & Wspólnicy, której zasadniczą specjalnością jest polski przemysł zbrojeniowy związany z obszarem badawczo-rozwojowym, eksportowym oraz zarządzaniem kryzysowym w SSP.

Prywatnie wielbiciel literatury pięknej, prawa i Czarnogóry.

Magdalena Urbaniak

Od 10 lat w public relations. Doradza, buduje i wdraża strategie komunikacyjne dla firm i osób prywatnych. Założycielka MaxTractor.agency. Specjalistka ds. public relations i influencer marketingu.Współzałożycielka projektu Marketing Inspire.

Autorka bloga magdaurbaniak.com o marketingu i tractormania.pl o ciągnikach rolniczych. Regularnie pisze o skutecznej komunikacji w biznesie dla takich tytuów jak: Magazyn E-commerce, Sprawny Marketing, Magazyn Online Marketing. Wykładowca na takich uczelniach jak DSW, WSB i WSH we Wrocławiu oraz WSEI w Krakowie.

Izabela Van den Bossche

Frima: Fortum 
Stanowisko: Vice President, Communications, City Solutions
Przedmiot: Komunikacja w organizacji

Izabela Van den Bossche ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Z Fortum związana zawodowo od 2008 roku, gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds. Komunikacji w dywizji City Solutions.  Odpowiedzialna za rozwój relacji z mediami oraz sektorem rządowym, wdrażanie polityki komunikacji oraz rozwój marki. Uprzednio zajmowała stanowisko Dyrektora Komunikacji na Polskę, Kraje Bałtyckie i Nowe Rynki oraz Dyrektora ds. Rozwoju Strategicznego i Współpracy. 

Wcześniej zatrudniona przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych jako doradca Prezesa Zarządu. W latach 1998 i 2006 pełniła funkcję Oficera Prasowego oraz kierowała działem Nauki i Innowacji w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. 

Izabela Van den Bossche jest absolwentką  wydziału filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych technik zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/izabela-van-den-bossche-1808049/

Alessandro Martinengo Villagana

Serial entrepreneur, Digital Expert and Startup Advisor

 

Alessandro is a serial entrepreneur, Digital Expert and Startup Advisor.

He developed 6 companies from scratch in Italy and abroad.

Among his most successful cases there are a “Groupon” clone that raised €5M of funding, MyBeautyBox that has been acquired in 2014 by the most important Italian publisher (RCS Media Group); Xtribe that in 2017 became a public company in order to be listed on US Stock Exchange.

Currently he is founding partner at ITASA, a Business Accelerator that in recent years has helped over 100 companies and influencers become successful in the digital world.

Over his current role, he serves as advisor & investor at startup, tech companies and blockchain.

He has a strong passion for the startup process, growth hacking and data driven strategies.

In addition to his work, Alessandro is a speaker of several digital events and taught as a guest lecturer in the best business schools in Italy (L.Bocconi University and LUISS Guido Carli).

Before becoming an entrepreneur and advisor, Alessandro worked for big corporation such as Marsh & McLennan (the world's leading professional services firm in the areas of risk, strategy and people) and Nielsen (the global measurement and data analytics company).

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alessandromartinengov/

Monika Walancik

Doświadczony trener, ekspert w zakresie prawa. Adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką w Krakowie. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Koordynator w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Narodowym Uniwersytecie Kijowsko-Mohylańskiej  Akademii. Włada językiem angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Posiada certyfikat Certified International Professional Trainer.

monika walancik

An experienced trainer, expert in the field of law. An advocate running his own law office in Krakow. Member of the Krakow Bar Association. Coordinator at the Student Legal Clinic of the Jagiellonian University. A graduate of the Jagiellonian University and the School of Ukrainian Law at the Jagiellonian University and the National University of the Kyiv Mohyla Academy. She speaks English, Russian and Ukrainian. Certified by the International Professional Trainer.

Dr Magdalena Weinmann-Urbańska

Doktor Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność, Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Absolwentka kierunku Master of Business Administration w obszarze Customer Relation Management, Certyfikowana Specjalistka d/s Bezpieczeństwa I Higieny Pracy oraz audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  TUV Nord. Ma wieloletnie doświadczenie w Zarządzaniu instytucją oraz zasobami ludzkimi. Zawodowo od wielu lat związana z branżą motoryzacyjną, pełniła funkcje dyrektora zarządzającego oraz dyrektora HR, brała udział w wielu projektach szkoleniowo – doradczych, programach rozwoju talentów, odpowiadała za wynik przedsiębiorstwa zarówno w aspekcie zarządzania sprzedażą jak i zarządzania serwisem. Autorka publikacji w zeszytach naukowych , wystąpień,  w temacie ścieżki rozwoju pracowników branży motoryzacyjnej.

dr Aldona Wiktorska-Święcka

University of Wroclaw Specialization: social innovation, innovation in democracy and management, governance

Germanist and Europeist, Fellow of German Academic Exchange Programme, Konrad-Adenauer-Foundation and the Polish Ministry of Science and Higher Education (study visits, research, teaching at the universities of Heidelberg, Freiburg, Bochum, Munich, Frankfurt, Berlin, Vienna, Dublin, Amsterdam, Groningen, Leiden).

Specialist in the field of economic and social determinants of regional and local development with particular emphasis on labor market policy, innovation, entrepreneurship and social revitalization; theory and practice of public sector development, new public management and governance, innovation in democracy, political consulting, projects in the field of sustainable development policy in the context of metropolitan and urban development, the concept of corporate social responsibility, diversity management, business ethics.

Evaluator of programs and projects for socio-economic development. Expert of United Nations Development Programme, European Parliament, European Economic and Social Committee, Polish and German governments, public authorities, regional and local level.

Joanna Wilczyńska

Absolwentka wydziału Informatyki i Zarzadzania na UE we Wroclawiu. Posiada ponad 10 letnie doświadczenia w zakresie wdrazania procesow ITIL w najwiekszych firmach na swiecie oraz zarzadzania zespolami projektowymi. Prowadzi autorskie  inicjatywy związanie z  doskonalenia zespołów, definiowania i wdrazania usprawnien oraz  wartości w organizacjach.  Aktualnie pracuje jako Manager Departamentu Zarządzania Projektami. W swojej pracy opiera sięna osiąganiu wysokiej efektywności przy zachowaniu spójności osobistej i dobrej atmosfery w pracy. Łączy pozytywna energie z głębokąpracą, a inspiracje z praktyką. 

Dorota Wilkanowicz

Od ponad 13 lat realizuje projekty rekrutacyjne, badania kompetencji (Assessment & Development Centre, testy psychometryczne), wartościowanie stanowisk. Obsługiwała firmy z branży farmaceutycznej, FMCG, developerów.

Autorka programu wspierającego osoby do powrotu do pracy po długoletniej przerwie.

Wcześniej Specjalista ds. Public Relations w branży HR, koordynator konkursu Człowiek Roku w HR. Autorka licznych artykułów branżowych, redaktor biuletynów, trener i organizator eventów employer brandingowych.

 

Prof. dr DIPL.-KFM Andreas Wilms

Brandenburg University of Applied Sciences, Germany
Specialization: change management, organization, CSR, finance

Andreas Wilms is a graduate from HHL Leipzig Graduate School of Management, one of Germany’s best business schools, where he received his M.Sc. degree in 2004 and his PhD degree in 2008. During his studies he spent two exchange terms in Spain (at EADA in Barcelona) and in India (at IIMB in Bangalore), two internships led him to the UK (with Bain & Company) and to Australia (with WestLB). From 2009 through 2012 Prof. Wilms worked as a management consultant for BCG – The Boston Consulting Group. He was mainly active in the Consumer Goods and the Energy Practice, focusing on strategy, organization and reorganization. In August 2012 he was appointed professor at the Brandenburg University of Applied Sciences. Prof. Wilms has extensive experience in MBA teaching and executive education.

WITOLD WOŹNY

(MBA (Master of Business Administration, WSB Wrocław – Franklin University, USA)

Doświadczony praktyk i trener, realizujący zamówienia sektorowe oraz klasyczne, inwestor zastępczy, pełniący obowiązki Kierownika Zamawiającego na mocy posiadanego pełnomocnictwa dla dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Posiadający doświadczenie w zarządzaniu działami zamówień oraz zakupów w jednostkach sektora finansów publicznych. Realizujący zamówienia publiczne dla urzędów gmin, powiatów oraz ich jednostek podległych. Reprezentujący beneficjentów przed organami kontrolnymi Instytucji Zarządzających i Pośredniczących Programów Operacyjnych dofinansowujących realizację zadań z budżetu UE, a także organami kontrolnymi administracji skarbowej i Najwyższej Izby Kontroli. Współpracujący z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Stowarzyszeniem Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych (SWASW). Zwolennik podejścia projektowego przy realizacji zamówień.

DR Przemysław Wołczek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (studia podyplomowe).

Obecnie adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz właściciel firmy Instytut Doradztwa Strategicznego REVOLUTION. Zajmuje się problematyką opracowywania i wdrażania strategii, koncepcją Corporate Social Responsibility oraz rozwojem osobistym. Jest certyfikowanym Trenerem Biznesu oraz Tutorem. Przeprowadza analizy strategiczne, opracowuje strategie, prowadzi szkolenia i warsztaty.

Realizował projekty dla wielu firm, organizacji i jednostek samorządu terytorialnego, m.in. dla Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o., inMedia Polska Sp. z o.o., Strzegomskich Zakładów Wyrobów Papierowych UNIPAPSp. z o. o., Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Uczestnik wielu prestiżowych projektów badawczych.

Tomasz Wrzesiewski

Firma: Art Strategy Group
Stanowisko: President and CEO, Head Consultant
Przedmiot: Zarządzanie projektami

 

Menedżer, konsultant i trener z 18-letnim doświadczeniem w biznesie i branży szkoleniowej, właściciel Art Strategy Group. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kanadyjski Instytut Zarządzania. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów, doradztwa i warsztatów z zakresu zarządzania portfelem projektów, zarządzania strategicznego, modelowania procesów biznesowych, zarządzania sprzedażą oraz zarządzania zespołem. Prowadzi projekty wdrożeniowe i szkolenia w Kuwejcie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Skandynawii, na Ukrainie i w Serbii.  

W swojej pracy, poszukując najlepszych, dedykowanych dla klientów rozwiązań, twórczo implementuje elementy Agile, Business Process Development, Load Factor Scheduling oraz CCPM. Jego dokonania, szczególnie w zakresie zastosowania metodyki Agile w procesie sprzedaży oraz modelowania portfela projektów z zastosowaniem metodyk Load Factor Scheduling i CCPM, są inspiracją dla innych trenerów i konsultantów.

Tomasz zaprojektował i wdrożył proces zarządzania projektami oraz zbudował Biuro Projektów dla podmiotów takich jak: Urząd Miasta Wrocławia, Dr Irena Eris, Inoutic GMBH, Fortum S.A., Sonel S.A., Euro-tax Sp. z o.o. Brał udział w wielu projektach dla klientów polskich i zagranicznych, ministerstw oraz Parlamentu Europejskiego. 

Linked in: https://www.linkedin.com/in/tomaszwrzesiewski/

Stanisław Wysocki

Polski rzeźbiarz, autor słynnej Powodzianki. Ma na swoim koncie ponad 100 wystaw indywidualnych i kilkadziesIąt zbiorowych.

Jego prace prezentowane były m.in. w Niemczech, Włoszech, Danii, Szwecji, Anglii, Turcji i w licznych galeriach w kraju.

GRZEGORZ WŁODARCZYK

Dyrektora Sprzedaży i Marketingu hotelu Raffles Europejski Warsaw

Jest odpowiedzialny za zarządzanie działem sprzedaży i marketingu hotelu, nadzór nad całokształtem sprzedaży, działem eventów, PR i marketingu. Posiada ponad 16 lat doświadczenia w branży hotelarsko-gastronomicznej, zaczynał od działu rezerwacji i recepcji w swoich najwcześniejszych latach kariery zawodowej. Kolejne doświadczenia sprzedażowe zdobywał pracując jako kierownik sprzedaży i kierownik projektu w innych branżach. Te doświadczenia przełożyły się na jego działalność w obszarze hotelarskim, kiedy w 2008 roku przeniósł się do Radisson Blu Wrocław na stanowisko Starszego Kierownika Sprzedaży, a następnie awansował na stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. W 2013 roku awansował, i zaczął pracę w Rosji, gdzie zdobył doświadczenie kierując zespołami sprzedaży i marketingu przy otwarciu Radisson Blu Resort & Congress Center Sochi, a później hotelu Sheraton w Rostowie nad Donem. W 2015 roku został mianowany na stanowisko Dyrektora Sprzedaży w moskiewskim hotelu St. Regis Moscow Nikolskaya. Od września 2016 roku pracował jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Sheraton Heathrow w Londynie, skąd dołączył do Raffles Europejski Warsaw.

Jest absolwentem Wydziału Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz ukończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym. Doskonale włada językiem angielskim, zna język rosyjski i niemiecki. Jego językiem ojczystym jest język polski.

JULIANNA ZAPART

Absolwentka inżynierii środowiska na PWr oraz zarządzania logistyką na WSO we Wrocławiu. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie BHP oraz Szkołę Liderów, Szkołę Trenerów i Szkołę Coachów. Ma doświadczenie w pisaniu i zarządzaniu projektami, budżetami i dokumentacją finansową w ramach funduszy europejskich, krajowych i regionalnych m.in. POIR, POKL, UMWD. Odpowiedzialna za zarządzanie finansami projektów z dziedzin satelitarnych, lotniczych, technologicznych.

Wieloletnia wolontariuszka ZHP – w ramach czego zajmowała się m.in. szkoleniami liderów na różnym poziomie organizacji, współpracą zagraniczną (aktualnie odpowiada za współpracę z Azerbejdżanem), była w zarządzie na poziomie wojewódzkim odpowiadając za program i pracę z kadrą.

Marzena Zdolska

Opiekun kierunku Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku

 

Właścicielka Agencji Kreatywnej Clever Media, pomysłodawczyni i organizatorka trzech edycji Dolnośląskiego Forum Business & Motivation. Certified International Professional Trainer® (CIPT®). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Wielokrotnie nagradzana za swoją działalność w biznesie, wcześniej przez kilkanaście lat realizowała swoje pasje jako dziennikarka, za co w 2008 z rak Piotra Najsztuba została nagrodzona I miejscem w plebiscycie Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Local Press za cykl artykułów o życiu osób niepełnosprawnych. Topowa trenerka z zakresu rozwoju osobistego, marketingu i budowania marki. Odkąd konsekwentnie realizuje swój własny przepis na sukces, rokrocznie nagradzana jest za kolejne inicjatywy. 

 

2016 rok:

lI miejsce w Plebiscycie Gospodarczym Smoki Biznesu -Najlepsze Przedsiębiorstwo Roku

ll miejsce - "Forum Kobiet Przedsiębiorczych" - Kobieta Przedsiębiorcza Roku

lll miejsce w Plebiscycie Gospodarczym Sudeckie Kryształy dla Najlepszej lmprezy Promującej Region za l edycję Dolnośląskiego Forum

2017 rok:

ll miejsce - Kobieta Przedsiębiorcza Roku 2017

III miejsce - Plebiscyt Gospodarczy "Kobiece Twarze" w kategorii Profesjonalistki w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach

2018 rok:

Nadano jej prestiżowy tytuł: Kobieta biznesu roku 2018 - Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Prywatnie zakochana w swoim Synku Filipie Mama, wielka fanka piłki nożnej. Jej wielkim marzeniem jest mieszkanie w jej ukochanych krajach jednocześnie, po kilka miesięcy w roku, w Polsce, Anglii i Hiszpanii. 

Współautorka książek: "Królowe Strategii", "Popraw Koronę i idź po swoje", "Doskonale Niedoskonali".

MICHAŁ ZIĘBA

Jako dyrektor techniczny (CTO) w firmie Scanway odpowiedzialny jest za szeroko pojęte aspekty techniczne rozwiązań opracowywanych w firmie.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie studiował Automatykę i Robotykę. W trakcie studiów zaangażowany w działalność wydziałowych kół naukowych i prace nad realizowanym wspólnie z ESA projektem FREDE. Odbył praktyki w laboratorium Optomechatroniki – MvLab na Wydziale Mechanicznym, zdobywając widzę i doświadczenie z zakresu systemów wizyjnych. Pozostał związany z Politechniką, gdzie kontynuował karierę zawodową jako starszy referent techniczny. Zdobył doświadczenie z zakresu kierowania projektami technicznymi i związanymi z analizami satelitarnymi.

Bartek Ziemiański

Head of Social Selling Programs, Sharebee

 

Konsultant i ekspert social media, założyciel organizacji networkingowej #LinkedInLocal Polska. Uważa komunikację w mediach społecznościowych za ważne narzędzie sprzedaży, pomaga firmom i osobom efektywniej w tym celu korzystać z LinkedIn.

Wdraża w firmach pierwszą w Polsce platformę dla firm wspierająca programy Social Selling i Employee Advocacy – Sharebee.

Olga Żółkiewicz

Employer Branding & Employee Experience Consultant, 7N

 

Praktyk Employer Brandingu. Stworzyła struktury EB w największej polskiej firmie IT. Była odpowiedzialna za usystematyzowanie obszarów Candidate & Employee Experience oraz komunikacji wewnętrznej w międzynarodowej organizacji. Zarządzała projektami z zakresu digitalizacji HR. Z wykształcenia psycholog oraz Employer Brandingowiec z certyfikatem AgilePM.

 

Blogerka na how2hr.pl, aktywnie dzieli się wiedzą podczas szkoleń oraz konferencjach i meet upach.

Olga Żółkiewicz

OLGA ŻÓŁKIEWICZ – Employer Branding & Employee Experience Consultant, 7N

 

Praktyk Employer Brandingu. Stworzyła struktury EB w największej polskiej firmie IT. Obecnie

 

Była odpowiedzialna za usystematyzowanie obszarów Candidate & Employee Experience oraz komunikacji wewnętrznej w międzynarodowej organizacji. Zarządzała projektami z zakresu digitalizacji HR. Z wykształcenia psycholog oraz Employer Brandingowiec z certyfikatem AgilePM.

 

Blogerka na how2hr.pl, aktywnie dzieli się wiedzą podczas szkoleń oraz konferencjach i meet upach.

Agata Łakota-Gątarz

Notariusz z wieloletnim doświadczeniem. Właścicielka Kancelarii notarialnej w Świętochłowicach. Specjalistka z zakresu sprzedaży i obrotu nieruchomości.

Małgorzata Łakota-Micker

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Studiów Międzynarodowych oraz Filologii Słowiańskiej, profil serbsko-chorwacki, Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UWr.

Zajmuje się problematyką euroatlantycką krajów Europy Środkowo-Wschodniej i szeroko rozumianą Dyplomacją. Autorka książek i artykułów, w tym publikacji pt. Instrumentarium przyszłego dyplomaty.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z