Procedury i zasady funkcjonowania dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

2020-10-30 11:00:48

Procedury i zasady funkcjonowania dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

§1

W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu wprowadza się do stosowania:

 • Procedurę dotyczącą minimalizowania ryzyka zakażenia pracowników na terenie Uczelni w czasie epidemii COVID-19 [CZYTAJ]

 • Procedurę dotyczącą zasad i warunków realizacji zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni w czasie pandemii COVID-19 [CZYTAJ]

 • Procedurę dotyczącą zasad i warunków realizacji zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni w czasie epidemii COVID-19 [CZYTAJ]

 • Procedurę obsługi interesantów zewnętrznych przebywających na terenie Uczelni w czasie pandemii COVID-19 [CZYTAJ]

 • Procedurę dotyczącą życia studenckiego i minimalizowania ryzyka zakażenia na terenie Uczelni w czasie epidemii COVID-19 [CZYTAJ]

 • Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 osoby przebywającej na terenie Uczelni [CZYTAJ]

§2

 1. Przedsięwzięcia o charakterze zbiorowym (konferencje, seminaria, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne, targi oraz inne aktywności organizowane przez Studentów i Pracowników) odbywają się na terenie Uczelni na podstawie indywidualnej decyzji Rektora podjętej z uwzględnieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

 2. Wymiana akademicka i wyjazdy służbowe do innych krajów odbywają się na podstawie indywidualnej decyzji Rektora podjętej z uwzgIędnieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, z zastrzeżeniem ust.3.

 3. Wyjazdy studentów i pracowników w ramach programu Erasmus* do krajów zagrożonych występowaniem wirusa COVID-19, odbywają się zgodnie z wytycznymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie z uwzględnieniem wymagań i stanu zagrożenia epidemiologicznego obowiązujących w danym kraju.

§3

 1. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów Pracowników i studentów oraz zastąpienie ich spotkaniami, konsultacjami i zebraniami z wykorzystaniem telefonów i mediów elektronicznych.

 2. Rekomenduje się regularne śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci oraz informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

 3. Rekomenduje się regularne śledzenie strony internetowej Uczelni: www.handlowa.eu

  oraz odbieranie e-maili od Uczelni i przekazywanie społeczności akademickiej

  zawartych tam informacji.

§4

Działalność punktów gastronomicznych znajdujących się na terenie Uczelni regulują wytyczne
Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

§5

Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr 42/19/20 Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

 2. Zarządzenie Nr 48/19120 Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu z dnia 22 maja 2020 r. W sprawie działań mających na celu zapobiegania oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

 3. Zarządzenie Nr 69/19/20 Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu z dnia 22 maja 2020 r. w Sprawie: Regulaminu bezpieczeństwa obowiązującego w Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na czas pandemii COVID-19.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia odwołania.

Zarzadzenie Rektora nr 12 20 21 z 29-10-2020 w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu procedur i zasad funkcjonowania dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania CoVID-19