Obsługa studentów i interesantów oraz organizacja zajęć w okresie pandemii Covid-19 • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-06-16 09:37:29

Obsługa studentów i interesantów oraz organizacja zajęć w okresie pandemii Covid-19

Na podstawie wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, rozporządzenia MNiSW z dnia 21 maja 2020 oraz Zarządzenia Rektora nr 48/19/20, ustalono procedurę działania w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni - procedura dotyczy obsługi studentów oraz interesantów, organizacji zajęć w Uczelni w okresie pandemii Covid-19 w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

 

 

 1. Udział w zajęciach na terenie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu może wziąć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, które sugerują COVID-19. Każdy student/słuchacz biorący udział w zajęciach/obronie ma obowiązek podpisać oświadczenie - załącznik na końcu artykułu.

 2. Na terenie Uczelni nie mogą przebywać osoby chore, przebywające we wspólnym gospodarstwie  domowym z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację, albo same objęte kwarantanną lub izolacją domową w związku z COVID-19.

 3. Student/słuchacz, który zauważy u siebie objawy COVID - 19 powinien skontaktować się z właściwą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Uczelnię.

 4. Uczelnia zabezpieczona jest w środki do dezynfekcji: w recepcji oraz w każdej z toalet.

 5. Ciągi komunikacyjne zostają otwarte na czas epidemii w celu ograniczenia kontaktu z klamkami,

 6. Zaleca się nie korzystanie z windy. W szczególnych przypadkach z windy mogą korzystać co najwyżej 2 osoby - mające zasłonięte usta i nos.

 7. Każda osoba, która wchodzi na teren Uczelni zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk - Płyn znajduje się przy recepcji.

 8. W razie potrzeby w recepcji znajduje się termometr

 9. Pracownik Uczelni ma prawo zmierzyć przy wejściu temperaturę słuchaczowi/studentowi

 10. Każda osoba wchodząca na teren uczelni ma obowiązek zdezynfekowania rąk - płyn znajduje się przy recepcji

 11. Zakazuje się gromadzenia większych grup osób (4 i więcej) w częściach wspólnych uczelni

 12. Zarówno w częściach wspólnych uczelni jak i podczas zajęć dydaktycznych odległość między słuchaczami powinna być zachowana na poziomie co najmniej 1,5 - 2 m

 13. Każda osoba przebywająca na terenie Uczelni ma obowiązek zasłaniania ust maseczką

 

Czytaj również: Studia podyplomowe i MBA - organizacja zajęć dla studentów ostatnich semestrów

Przygotowanie sal dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz prowadzenie zajęć

 1. Organizacja zajęć/obron w sali dydaktycznej musi być zgłoszona przynajmniej 2 dni wcześniej do Działu Dydaktyki oraz do Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.

 2. Zajęcia mogą się rozpocząć po podpisaniu przez wszystkich słuchaczy/studentów oświadczenia - załącznik poniżej. Osobą odpowiedzialną za zebranie oświadczeń jest prowadzący zajęcia,

 3. Studenci/słuchacze są zobowiązani do zachowania odległości podczas zajęć pomiędzy stanowiskami - co najmniej 1,5 metra

 4. Sale powinny być wietrzone przez prowadzącego zajęcia co 90 minut, przynajmniej przez 15 minut,

 5. W trakcie zajęć zalecane jest zakrywanie ust i nosa,

 6. We wspólnych częściach budynku, takich jak ciągi komunikacyjne, toaleta, hol główny jest obowiązek zakrywania nosa i ust.

 7. Z toalety może korzystać w tym samym czasie 1 osoba,

 8. Zakazuje się gromadzenia większych grup osób ( 4 i więcej) w częściach wspólnych uczelni.

Obsługa studentów i interesantów oraz organizacja zajęć dydaktycznych w okresie Covid-19

w sprawie wprowadzenia procedury działania w związku z częściowym przywracaniem
działalności Uczelni - procedura dotyczy obsługi studentów oraz interesantów, organizacji zajęć
w Uczelni w okresie pandemii covid-19 w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu