Nowy regulamin przyznawania stypendiów • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-10-16 10:20:28

Nowy regulamin przyznawania stypendiów

Z dniem 15 października 2020 r. uległ zmianie Regulamin świadczeń dla studentów w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021.

 

Istotnymi zmianami, które zostały wprowadzone w Regulaminie są:

 1. Rozszerzenie katalogu dochodu utraconego o okoliczność obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19

 2. Wprowadzenie zapisu, że świadczenia dla studentów nie przysługują studentom, którzy są:

  1. kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

  2. funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącymi funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 3. Wprowadzono zapis, że Student zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty odbioru decyzji, do złożenia oświadczenia o rezygnacji z przyznanego świadczenia (załącznik nr 6), jeżeli zdecydował się pobierać świadczenia na innym kierunku/innej uczelni. Brak złożonego oświadczenia jest równoznaczny z wyborem przyznanego świadczenia na kierunku, na którym ubiegał się student w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

 4. W formularzach o stypendia rozbudowano oświadczenia dotyczące okresu studiowania.

 

Terminy składania wniosków

 • Wnioski o stypendium rektora na semestr zimowy 2020/2021 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2020 r.

 • Pierwszy termin składania wniosków o stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogi na rok akademicki 2020/2021 upływa dnia 31.10.2020 r., natomiast w kolejnych miesiącach wnioski można składać do 15-go dnia miesiąca.

 

 • Wnioski o stypendia rektora i dla osób z niepełnosprawnością należy składać w Biurze Obsługi Finansowej Studenta – pok. 1/6 w godz. 10:00 – 14:00.

 • Wnioski o stypendium socjalne i zapomogi należy składać w Kwesturze – pok. 3/11, w dniach wtorek – czwartek w godz. 10:00 – 14:00.

 

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Stypendia

Regulamin świadczeń dla studentów na rok 2020/2021