Dodaj
Tytuł sekcji
Przesuń Usuń
Prof. nadzw. dr hab. Janusz Marak
janusz.marak@handlowa.eu                                                                                      

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Ukończone studia wyższe:
- Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu - Wydział Ekonomii  i Przedsiębiorstwa

Doświadczenie zawodowe:

 pierwszy prorektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu  wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem, współzałożyciel i pierwszy kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu       kierownik Katedry Strategii Marketingowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu kierownik Katedry Zarządzania Marketingowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu                          kierownik Zaocznych Studiów Doktoranckich na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu   profesor Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu  Kierownik Zakładu Ekonomicznych Podstaw Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu                                 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych  wiceprzewodniczący Rady Nadzorowej Kombinatu "PZL-Hydral" we Wrocławiu  przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej Wrocławia                            zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Przedsiębiorstwa Rewaloryzacji Wrocławia Sp. z o.o. we Wrocławiu                           naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu                           kierownik Działu Ekonomicznego w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni 

Obszary badawcze:

Badania marketingowe w turystyce i rekreacji;Badania czasu wolnego mieszkańców miast i jego wykorzystania na turystykę i rekreację;Badania czasu wolnego osób niepełnosprawnych i jego wykorzystania na turystykę i rekreację;Badania uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju turystyki kulturowej.

Publikacje naukowe z ostatnich 3 lat:

J. Marak, J. Wyrzykowski: The position of Countries of Central and Eastern Europe, [w:] The geography of tourism of Central and Eastern European countries (editors K. Widawski, J. Wyrzykowski), Second edition, Springer International Publishing AG, 2017, s. 1-18                                 J. Marak: Wykorzystanie metody ankietowej w badaniu zachowań podmiotów rynku (s. 129-165); Badania oparte na panelach tradycyjnych (s. 166-169); Metody jakościowe gromadzenia informacji o nabywcach (s. 169-172); Pogłębione wywiady grupowe (s. 175-178); Pogłębione wywiady indywidualne (s. 185-187); Eksperymenty (s. 208-219); [w:] Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, red. nauk. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2016.                               J. Marak, J. Wyrzykowski: Cultural tourism product and conditions of its development, [w:] Tourism Role in the Regional Economy, vol. 6, Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions. Theoretical framework and European examples, editors: J. Wyrzykowski, J. Marak,  S. Toczek-Werner, wyd. Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2016, s. 9 – 19;                                             K. Klementowski, J. Marak, J. Wyrzykowski: Stan i uwarunkowania turystyki niepełnosprawnych mieszkańców Dolnego Śląska, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2015, 160 stron

Zainteresowania naukowe: ekonomika turystyki, marketing w turystyce

 

Przesuń Usuń
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Szymczyk
maciej.szymczyk@handlowa.eu                                                                                       

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność historia  gospodarcza.

Ukończone studia wyższe:

 Uniwersytet Opolski – studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki – habilitacja.

Doświadczenie zawodowe:

profesor nadzwyczajny w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Zawodowej we Wrocławiu, Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Redaktor Naczelny pisma recenzowanego „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, Członek Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obszary badawcze:            historia gospodarcza, historia techniki, rozwój ruchu turystycznego, turystyka industrialna, turystyka uzdrowiskowa, muzealnictwo.

Publikacje

Eysymontt R., Sachs R., Szymczyk M., 2018, Młyn papierniczy w  Dusznikach-Zdroju, Duszniki-Zdrój, s. 51.           Szymczyk M., 2018, 100 lat polskiego przemysłu papierniczego, „Przegląd Papierniczy” nr 2.             Szymczyk M., 2017, Historia papierem pisana. Fabryka papieru w Jeleniej Górze Zabobrzu, „Przegląd Papierniczy” nr 10.              Szymczyk M., 2017, Młyn papierniczy w polskich publikacjach krajoznawczych i przewodnikach turystycznych z lat 1945-1968, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, s. 39-54.        Szymczyk M., 2016, Opis firmy Carl Wiehr Büttenpapierfabrik w aktach biura informacyjnego W. Schimmelpfenga, w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddział Kamieniec Ząbkowicki, opracowanie, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”,  s. 113-121.                            Szymczyk M., 2016, Fabryka papieru w Młynowie koło Kłodzka, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, s. 57-77.          Szymczyk M., 2016, Ekologiczne aspekty wyrobu papieru od średniowiecza do czasów współczesnych – zarys problematyki, w: Od systemu  żarowego do ekorozwoju, pod red. T. Głowińskiego, Wrocław, s. 349-361.                                Szymczyk M., 2016, Museums of Lover Silesia Province on the cultural and tourist map of Poland, w: Tourism role in the regional economy, Vol. 5, red. J. Wyrzykowski, J. Marak, Wrocław, s. 257-266.                         Szymczyk M., 2016, Dzieje organizacji przemysłu papierniczego w 70. rocznicę powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego, „Przegląd  Papierniczy” nr 5.       Szymczyk M., 2016, Znaczenie młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju dla kultury, w: Życie kulturalne Ziemi Kłodzkiej – tradycja i współczesność, red. E. Białek, W. Browarny, M. Ruchniewicz, Wrocław.


 
Przesuń Usuń
Prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski
jerzy.wyrzykowski@handlowa.eu                                                                         

Dr nauk geograficznych, doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii, profesor nauk o Ziemi.

Ukończone studia wyższe:

 Uniwersytet Wrocławski.

Doświadczenia zawodowe:

starszy projektant w Pracowni Zagospodarowania Turystycznego Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku w Warszawie, główny specjalista w Zakładzie Zagospodarowania Turystycznego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki we Wrocławiu, adiunkt, kierownik Pracowni Geografii Wypoczynku w Oddziale Wrocławskim Instytutu Turystyki, kierownik Zakładu Geografii Regionalnej i Turystyki oraz Vice-dyrektor Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Podyplomowego Studium Geografii Turystycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dyrektor Instytutu Turystyki Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Ważniejsze publikacje:

Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego polski (ZZT GKKFiT Wrocław, 1971, współautor), Geografia turystyki Polski (PWE, 1985, 1992, 1998, 2002, 2008, współautorstwo),            Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce (Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1986),                                         Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki (Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju  Regionalnego,1991, kierownictwo naukowe i współautorstwo),       Geograficzne podstawy rozwoju turystyki w Karpatach i Sudetach (Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, współautorstwo),              Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju (Wyd. AWF we Wrocławiu, 2004, kierownictwo naukowe i współautorstwo),              Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (WSH we Wrocławiu, 2010, współredakcja naukowa i współautorstwo),   Stan i uwarunkowania turystyki niepełnosprawnych mieszkańców Dolnego Śląska (WSH we Wrocławiu, 2015, współautorstwo),                         The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries (Springer International Publishing AG, 2017, współredakcja i współautorstwo),                      Czas wolny mieszkańców Wrocławia w wieku produkcyjnym oraz jego wykorzystanie na turystykę i rekreację ruchową (WSH we Wrocławiu, 2018, współautorstwo),                       Czas wolny wrocławskich oraz jego wykorzystanie na turystykę i rekreację ruchową (WSH we Wrocławiu, 2018, współautorstwo) ,               redaktor i współautor 11 zeszytów naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego pt. "Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Countries, współredaktor i współautor 7 zeszytów naukowych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu  pt."Tourism role in the regional economy".

 

Przesuń Usuń
DR MaRTA DROZDOWSKA

VICE-RECTOR

  marta.drozdowska@handlowa.eu                                                            

Doktor Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Absolwentka Edgware College w Londynie oraz Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA. Prorektor w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wczesniej koordynator projektów EU oraz studiów międzynarodowych, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Wykładowca i prelegentka w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki, nowoczesnych technologii i wielokulturowości z kilkunastoletnim stażem. Uczestniczka staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentka na uczelniach i konferencjach w Wielkiej Brytanii, USA, Indiach, Tajlandii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Portugalii, Turcji, Finlandii, Republice Czeskiej, na Litwie i Węgrzech. Współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Naooka oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki. Laureatka Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART 2017.

Obszary badawcze:


współpraca terytorialna i sektorowa podmiotów turystycznych, turystyka miejska, turystyka kulturowa, turystyka osób niepełnosprawnych, atrakcyjność turystyczna, rozwój zrównoważony, nowoczesne narzędzia B2C w turystyce                                                                                            

Publikacje naukowe z ostatnich 3 lat:
zagraniczne:

Drozdowska M., Duda-Seifert M., 2018, The Most Popular Cultural Tourist Attractions in Poland and the Czech Republic and their Digital Communication with Customer (B2C), [w:] Proceedings of the International Conference on Tourism Research, ICTR 2018, UK, s. 31 – 40
Drozdowska M., Duda-Seifert M., 2017, Inter-Destination Bridge Ties in the V4 Countries Based on External Funding, [red.] Rich M., Proceedings of the 13th European Conference on Management, Leadership and Governance, ECMLG 2017, s. 85-96.
Drozdowska M., Gruszka I., Krajewska-Smardz A., 2017, Accessiility of three star hotels in Wroclaw for needs of disabled tourists, [w:] Studia Turistica, Jihlava, Republika Czeska, s. 77-88 Drozdowska M., Formadi K., Šedivá Neckářová A., Sawicki Z., 2017
Conditions, present state and development perspectives of tourism development for disabled people in Central European countries , [w:] Aktualni problem cestovniho ruchu, Topical Issues of Tourism,
Jihlava, s. 40 – 49
Drozdowska M., Duda-Seifert M., 2017, Main Central European cities and tourists with motor disabilities, [w:] Butcher J., Tourism Today, No. 16, Indiana, USA, s. 95 - 110
Drozdowska M., Duda-Seifert M., 2016, Main Central European tourist destinations and their collaborative offer for people with disabilities, [w:] Tourism, Lifestyles and Locations, ATLAS, Canterbury, UK, s. 48-53
Drozdowska M., Duda-Seifert M., 2016, Thematic assemblies of culinary tourism products in case of Polish provinces, [w:] 2nd International GastronomicTourism Congress, Izmir, Turcja, s. 1-11

polskie:

Drozdowska M., Duda-Deifert M., Rogowski M., 2017, Rogal świętomarciński – zintegrowany produkt turystyki kulinarnej?, [w:] Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, Warszawa, 199-212
Wyrzykowski J., Marak J., Drozdowska M. (red.), 2016, Tourism Role in the Regional Economy Vol. 7, WSH, Wrocław
Drozdowska M., Duda-Seifert M., Rogowski M., 2016, Produkty turystyki kulinarnej Wrocławia i Poznania - analiza porównawcza, [w:] Turystyka Kulturowa, Vol. 5, Poznań s. 101-114
Drozdowska M., Duda-Seifert M., Rogowski M., 2016, The comparison of culinary tourism preferences based on cities of Wroclaw and Poznan, [w:] Tourism Role in the Regional Economy, Vol. 7, WSH, Wrocław, s. 48-60
Drozdowska M., Duda-Seifert M., 2016, Collaboration between Lowersilesian Cultural Tourism Attractions – a Reality or a Dream of a Future? [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Ekonomiczne Problemy Turystyki, Szczecin, s. 7-19
Drozdowska M., Duda-Seifert M., 2016, Turystyczne portale internetowe – wiarygodne źródło informacji?, [w:] Turyzm, Łódź, s. 7- 14

Przesuń Usuń
DR Małgorzata Leśniak-Johann
malgorzata.lesniak-johann@handlowa.eu

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Wrocławski- Wydział Nauk Przyrodniczych
- American University Washington D.C, USA - The School of Professional & Extended Studiem

Doświadczenie zawodowe:
- adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
- Członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki

- Prezes stowarzyszenia edukacyjnego „Naooka”,
- współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w rozwój regionu Dolnego Śląska,

- autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu geografii politycznej i gospodarczej, geografii turyzmu

Zainteresowania naukowe: konkurencyjność regionów, zrównoważony rozwój turystyki, rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo-cennych, czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, geografia polityczna i gospodarcza.

 

Przesuń Usuń
DR Marek Miedziński              
marek.miedzinski@handlowa.eu 

 Ukończone Uczelnie wyższe:

2009 – Uniwersytet Wrocławski, Studia Doktoranckie o Polityce, Socjologii i Filozofii                    2005 – Uniwersytet Wrocławski, Studia Magisterskie, kierunek Filozofia                                        2004 – Uniwersytet Wrocławski, Studia Licencjackie, kierunek Filozofii                                          1989 – Technikum Mechaniczne w Jaworze

Doświadczenie zawodowe:      2009 Akasz. Sp. z.o.o  Jawor - Kierownik Biura Projektowego, Grafik Komputerowy               2005-2009 Bern Internet Redhill, Wielka Brytania - Grafik Komputerowy                                  2004-2007 TouchFinder  Sutton, Surrey, Wielka Brytania - Grafik Komputerowy, Fotograf                 2004-2005 Cali Micro Tech,  Londyn, Wielka Brytania - Grafik Komputerowy                           2002-2004 Własna działalność gospodarcza, Jawor – Studio Projektowe                                  1997-2001 Weekendowa Szkoła Podwyższania Kwalifikacji  - Wykładowca                                      1999-2001 Tyrex S.A. Warszawa, Kierownik biura projektowego     1997-1999 Fundacja Pożywienie Darem Serca, Warszawa, oddział Jawor, Kierownik działu reklamy i poligrafii

Ważniejsze publikacje: Imieniem mistyka,  Zbliżenia 2006                  Dyskryminacja gatunkowa – temat przemilczany przez etykę. Vege 2009                                      Granice moralności. Vege 2009     Rozważania o stanie polskich badań nad zjawiskiem śmierci klinicznej. Albo, albo 2009           Memy, mistyka, ekologia, i plastikowa nakrętka, DŻ, 2012  Plagiat jako problem filozoficzny  –  Albo,albo. 2013 Wegetarianizmy płytki i głęboki – rozważania etyczne. DŻ, 2013 Bezkrwawa rewolucja – jej autor, idea i historia. DŻ, 2013

Zainteresowania:                    Filozofia, muzyka, kajakarstwo, fotografia, żeglarstwo, turystyka rowerowa

 
Przesuń Usuń
DR Zygmunt Sawicki              
zygmunt.sawicki@handlowa.eu    

Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Studiów Doktoranckich w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.  Adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Nauczyciel i koordynator sportowy w Szkole Mistrzostwa Sportowego (Eliteschule des Sports) w Oberstdorfie (Niemcy). Autor i współautor ok. 70 publikacji naukowych, w tym 5 monografii opublikowanych w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Wykładowca i prelegent w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki, rekreacji, wychowania fizycznego i sportu. Uczestnik staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegent na uczelniach i konferencjach naukowych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Rosji, Republice Czeskiej i Słowacji. Kierownik Międzynarodowego Zespołu Naukowo-Badawczego w Niemczech.

Obszary badawcze:
turystyka aktywna, turystyka sportowa, turystyka kulturowa, turystyka osób niepełnosprawnych, hotelarstwo, aktywność sportowo-rekreacyjna ludzi w różnym wieku, wychowanie fizyczne i sport.                                                                                          

Publikacje naukowe z ostatnich 3 lat:
zagraniczne:

Sawicki Z., 2018, Conditions for participation in recreational sports of the youth from Alpine regions of Germany, Austria and Switzerland. University of Business Wroclaw, 172 str.
Drozdowska M., Formadi K., Šedivá Neckářová A., Sawicki Z., 2017, Conditions, present state and development perspectives of tourism development for disabled people in Central European countries, w: Aktualni problem cestovniho ruchu, Topical Issues of Tourism, Jihlava, s. 40-49.
Sawicki Z., Suchý J., 2017, Selected aspects of recreational sports activities of German and Polish school youth. Czech Kinanthropology, vol. 21, no. 1-2, s. 50-59.
Sawicki Z., 2016,  The influence of the Olympic sporting traditions on the development of tourism and recreational sports in Garmisch-Partenkirchen. Topical Issues of Tourism.
Local heritage and tourism. Conference Proceedings of the International Conference. Digital Edition, S. Pachrova, M. Dolezalova (red).  College of Polytechnics Jihlava, s. 406-414.
Sawicki Z., 2016, The Bayreuth Festival of Richard Wagner as a main product of cultural tourism in Bavaria. w:  Tourism role in the regional economy, vol. 6. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions, J. Marak, J. Wyrzykowski, S. Toczek-Werner (red.). University of Business in Wroclaw, Wroclaw, s.  192-200.


polskie:
Sawicki Z., 2017, Zdrowotne funkcje turystyki kwalifikowanej na przykładzie Bad Füssing. w: Zdrowie dla regionu, t. II. Uzdrowiska. E. Lonc, K. Plewa-Tutaj (red). PWSZ Wałbrzych, s. 273-283.
Klementowski K., Sawicki Z., 2017, Stan obecny i uwarunkowania rozwoju turystyki kajakowej w Polsce. w: Społeczne i Kulturowe Aspekty Sportu i Turystyki. J. Kosiewicz, A. Bochenek (red). AWF Warszawa, Biała Podlaska, s. 319-334.
Sawicki Z., 2016,  Wybrane elementy rekreacyjnej aktywności sportowej bawarskiej młodzieży szkolnej w świetle uwarunkowań płciowych i środowiskowych. W: Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza (red.), AJD Częstochowa, Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie, s. 313-332.
Sawicki Z., 2016, Bad Hindelang-Oberjoch jako alpejskie centrum zimowej turystyki sportowej w opinii turystów. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 54, Wrocław, s. 135-140.
Sawicki Z., Klementowski K., 2016,  Uwarunkowania budżetu czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Wrocławia i wybranych miejscowości Bawarii oraz jego wykorzystania na rekreację i turystykę. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, 136 str.
Zainteresowania:

sport, turystyka, muzyka, motoryzacja.
 

Przesuń Usuń
DR Sylwia Toczek-Werner
sylwia.toczek-werner@handlowa.eu

Ukończone studia wyższe

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kierunek Turystyka i Rekreacja

 

Tytuł naukowy

Doktor nauk o kulturze fizycznej

 

Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel akademicki od 1974 roku. Adiunkt, kierownik Zakładu Teorii Rekreacji Ruchowej w Katedrze Rekreacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; kierownik Zakładu Rekreacji w Katedrze Rekreacji i Turystyki AWF we Wrocławiu, docent w katedrze Turystyki Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF we Wrocławiu; profesor, dyrektor Instytutu Turystyki i  kierownik Zakładu Rekreacji Ruchowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu; adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Menedżerskiego d.s. dydaktyki i kierunków kształcenia; absolwentka Studium Pedagogiki Szkoły Wyższej; członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Turystyki; członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej i Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Turystyki i Rekreacji. Odznaczona Honorową Odznaką Za Zasługi Dla Turystyki oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureatka honorowego tytułu „Zasłużony dla WSH we Wrocławiu”. Posiadane dodatkowo formalne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (wybór): specjalista d.s. rekreacji i turystyki, kierownik krajowych wycieczek turystycznych, trener kajakarstwa, instruktor klasy I w zakresie ćwiczeń profilaktyczno-wyrównawczych osób starszych, instruktor narciarstwa PZN, instruktor pływania, instruktor fitness, sternik motorowodny, ratownik WOPR.

Ważniejsze publikacje: „Podstawy rekreacji i turystyki” (podręcznik akademicki, wyd. AWF we Wrocławiu, 2008, redaktor i współautor); „Turystyka w Sudetach” (monografia, wyd. PWSZ w Wałbrzychu, 2008, współredaktor i współautor); „Modele kooperacji międzysektorowej wspierające rozwój turystyki w gminach podmiejskich” (w: Handel Wewnętrzny, 2009, współautor); „Atrakcyjność przyrody i turystyki na Ziemi Wałbrzyskiej” (monografia, wyd. PWSZ w Wałbrzychu, 2010, współredaktor i współautor); „Wybrane zasoby strukturalne potencjału turystycznego” (w: Ekonomiczne Problemu Usług, 2010, współautor); „Models of tourisms and tourist experiences of people with motor disability” (w: Tourism role in the regional economy. Vol.3, University of Business Wroclaw, 2011); „Orientacja na dobrostan i zdrowie jako źródło popytu na turystykę w naturze i naturalnych krajobrazach” (w: Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, współautor);„Uczestnictwo mieszkańców Wrocławia w zinstytucjonalizowanych formach rekreacji” (w: Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, 2015); , „Istota animacji urlopowej i jej rola w kształtowaniu jakości obsługi ruchu turystycznego” (w: Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2016); „Geoturism. Organization of the tourism and education in the geoparks in the Middle-Europe Mountains” (monografia, wyd. WSH we Wrocławiu, 2016, współredaktor i współautor); “Cultural tourism as a tourism product of cities, towns and regions. Theoretical basis and European examples” Tourism Role in the Regional Economy Vol. VI (wyd.  WSH we Wrocławiu,2016, współredaktor); „Czas wolny wrocławskich seniorów oraz jego wykorzystanie na turystykę i rekreację ruchową” (wyd. WSH we Wrocławiu, 2018, współautor).

Zainteresowania naukowe: czas wolny i jego wykorzystanie na turystykę i rekreację; uwarunkowania społeczne rozwoju turystyki i rekreacji; modele zachowań turystyczno-rekreacyjnych; projektowanie produktów turystyki aktywnej i sportu rekreacyjnego.

 

 

Przesuń Usuń
DR Bożena Węcka
bozena.wecka@handlowa.eu         

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii nadany w 2012 r., decyzją Rady Wydziału US w Szczecinie. Adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Pełnomocnik Rektora ds. praktyk studenckich, właściciel Europejskiego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego Vademecum w Nysie, które prowadzi szkolenia dla branży turystycznej (kursy pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, wychowawców kolonijnych), dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli Vademecum w Nysie. Wieloletni praktyk w zarządzaniu edukacją. Pełniła funkcje kierownicze w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Od 2002 roku pełni funkcję dyrektora oddziału Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Pełni także funkcję dyrektora zamiejscowego ośrodka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

 Zainteresowania naukowe i działalność dydaktyczno-naukowa

W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim problemami turystyki w ujęciu ekonomicznym. Zakres tych zainteresowań to: ekonomika turystyki, marketing usług, polityka regionalna.                       W ramach tych zainteresowań opracowała i wdrożyła na WSH autorski program studiów podyplomowych  „Manager turystyki uzdrowiskowej, wellness i Spa”. Uczestniczyła w pracach wielu zespołów badawczych m. innymi:  w badaniach nad czasem wolnym mieszkańców Wrocławia w wieku produkcyjnym oraz jego wykorzystaniem na turystykę i rekreacje ruchową, w badaniach których celem było przygotowanie „Strategii promocji Gór Opawskich” na zlecenie Urzędu Gminy Głuchołazy.                                       W celu zgłębienia problemów rozwoju turystyki w Powiecie Nyskim pełniła funkcję Przewodniczącej Powiatowej Rady Turystyki działającej przy Starostwie Powiatowym w Nysie. Czynnie angażuje się w organizacje cyklicznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych z serii  Rola turystyki w gospodarce regionu  organizowanych przez katedrę Turystyki i Rekreacji WSH we Wrocławiu.

Dorobek naukowy

B. Węcka, J. Marak, J. Wyrzykowski, Czas wolny mieszkańców Wrocławia w wieku produkcyjnym i jego wykorzystanie na turystykę i rekreację, WSH Wrocław,  2018.       B. Węcka, Current state and opportunities for cultural tourism development in the Pradziad Euroregion [w:] Tourism Role in the Regional Economy vol. VII. Regional Tourism Product – Theory and Practice, J. Wyrzykowski, J. Marak, M. Drozdowska  (red.), Wrocław 2016.                                                   B. Węcka, Present state and perspectives of spa tourism development in the Pradziad Euroregion [w:] Tourism Role in the Regional Economy vol. V. Regional Tourism Product – Theory and Practice, J. Marak, J. Wyrzykowski (red.), Wrocław 2014.

Przesuń Usuń
MGR Michał Baranowicz
michal.baranowicz@handlowa.eu

ukończone uczelnie wyższe: Politechnika Wrocławska

doświadczenie zawodowe:       Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, Akademia Białego Kruka sp. z o.o. od 2007 r.

Publikacje:                                        Michał Baranowicz, Kamil Torczewski, Monika Olejnik, „Development of Balanced Scorecard in Six Sigma organizations”, Fifth Annual Meeting of European Network for Business and Industrial Statistics, Newcastle, 14–16 September, 2005.                             Kamil Torczewski, Michał Baranowicz , „To Avoid the fallen of Icarus: setting up the Six Sigma projects”, Fifth Annual Meeting of European Network for Business and Industrial Statistics, Newcastle, 14–16 September, 2005.                                         Monika Olejnik, Michał Baranowicz, „Six Sigma – uporządkowana skrzynka
z narzędziami czy może coś więcej?”, Zarządzanie Jakością 5/2006.                                        Michał Baranowicz, Monika Olejnik, Adam Jednoróg „DoE – how to choose the right approach?”, Sixth Annual Meeting of European Network for Business and Industrial Statistics, Wrocław 18-20 września 2006.                           Michał Baranowicz, Monika Olejnik, Adam Jednoróg, Tomasz Koch, „Design of Experiments – one of the key tools In Quality Engineer’s toolbox”, Konferencja Inżynieria Produkcji, Wrocław 6-8.12.2006.                                          Michał Baranowicz, Monika Olejnik, Adam Jednoróg, Kamil Torczewski, „Rola Planowania Eksperymentów w Strategii Six Sigma”, Zarządzanie Jakością 04/2006.                                     Sebastian Koziołek, Michał Baranowicz, „Wykorzystanie metodyki Design for Sigma do oceny wpływu błędów konstrukcyjnych na jakość ustrojów nośnych pojazdów i maszyn roboczych”, IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej COMPUTER AIDED ENGINEERING, Szklarska Poręba 25-28 czerwca 2008.

zainteresowania naukowe:

Zarządzanie jakością, doskonalenie i optymalizacja procesów, Six Sigma oraz Lean, planowanie eksperymentów (DoE).

 

Przesuń Usuń
MGR DOROTA Gębaczyk 
dorota.gebarczyk@handlowa.eu  

Ukończone uczelnie wyższe:

Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Nauk Społecznych, Studium Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii
Universite de Nice - Sophia Antipolis (Francja) Institute Sociologie-Ethnologie
Indiana University Purdue University Indianapolis (USA) School of Liberal Arts, Department of Communication Studies
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych, Socjologia, Specjalizacja: Komunikacja społeczna i badanie rynku

 

Doświadczenie zawodowe:

Asystent w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

Kierownik Projektu „Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji zawodowej studentów”

Trener biznesu i ceryfikowany project menager

Badacz, ekspert,rekruter, autorka narzedzi badawczych

 

Zainteresowania naukowe:

socjologia w organizacji, socjologia kultury, komuniakcja interpersonalna i międzukulturowa

Przesuń Usuń

MGR Piotr Jóźwiak                         

 piotr.jozwiak@handlowa.eu
Przesuń Usuń
MGR IRENEUSZ TARNOWSKI
ireneusz.tarnowski@handlowa.eu

Wykształcenie:

Studia Magisterskie: Uniwersytet Wrocławski, Kierunek: Etnologia i Antropologia Kulturowa. Tytuł: Magister

Studia Licencjackie: Uniwersytet Wrocławski, Kierunek: Etnologia i Antropologia Kulturowa. Tytuł: Licencjat

Doświadczenie zawodowe:Dyrektor Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej. Organizator i prelegent konferencji naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Właściciel firmy transportowej, z doświadczeniem w obsłudze klientów z zagranicy. Wcześniej pracował jako specjalista ds. obsługi klienta anglojęzycznego.

Zainteresowania naukowe:

Językoznawstwo strukturalne, Antropologia kognitywna, problemy tożsamościowe, nowe technologie w kulturze

Przesuń Usuń
MGR mata ZaWIŁA-PIŁAT    
 mgr marta.zawila-pilat@handlowa.eu
Przesuń Usuń
MGR Agnieszka Zakrzewska
agnieszka.zakrzewska@handlowa.eu

Ukończone uczelnie wyższe:

 

Studia Magisterskie ukończone z wyróżnieniem, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Kierunek: Zarządzanie, Specjalizacja: Marketing i komunikacja w biznesie

Studia I Stopnia ukończone z wyróżnieniem, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Kierunek: Turystyka i rekreacja, Specjalizacja: Gospodarka turystyczna

Policealne Studium Zawodowe we Wrocławiu, Kierunek: Technik Hotelarstwa, Specjalność: Hotelarstwo

 

Doświadczenie zawodowe:

Sales & Marketing Manager Head of Department InVite Hotel Wrocław

Wykładowca – praktyk w Wyższej Szkole Handlowej

General Manager Boutique Brajt Hotel & Restaurant

Sales Manager – Art Hotel Sp. z o.o.

Specjalista ds. Sprzedaży – Art Hotel Sp. z o.o.

Specjalista ds. Marketingu – Art Hotel Sp. z o.o.

Szkolenia i kursy:

„Naucz klientów kupować  - czyli jak Ty możesz zarządzać procesem zakupowym u Twojego klienta” – MPI Poland Chapter

„Eksplozja kreatywności dla marki i reklamy. Twórcze narzędzia i techniki” – Essentis szkolenia marketingowe;

„Storytelling – Jak się tworzy pasjonującą opowieść dla marki” – Essentis szkolenia marketingowe; 2014r.

 „Nowoczesne narzędzia sprzedaży i marketingu w hotelarstwie” – Akademia Managerów Hotelarstwa – Instytut Rynku Hotelarskiego

Sesja „Marketing relacyjny: zarządzanie relacją z klientem w czasie” - Management 2014 – Harvard Business Review, ICAN Institute

Sesja „Marketing cyfrowy: od e-commerce do sieci społecznościowych” – Management 2014 – Harvard Business Review, ICAN Institute

Sesja „Marketing strategiczny” – Management 2014 – Harvard Business Review, ICAN Institute

 „Sprzedaż Usług Hotelowych” – „Witalni” Szkolenia i Doradztwo

 „48h z Social Media z marketingiem” – warsztaty

 „Revenue management w hotelarstwie” poziom zaawansowany – Instytut Rynku Hotelarskiego w ramach Akademii Menedżerów Hotelarstwa

 „Revenue management w hotelarstwie” poziom podstawowy

  – Instytut Rynku Hotelarskiego w ramach Akademii Menedżerów Hotelarstwa

„Arkusz kalkulacyjny Microsoft Office Excel” – poziom zaawansowany – Cetrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja

 

Zainteresowania naukowe:

Revenue Management w hotelarstwie, Komunikacja interpersonalna i międzykulturowa w hotelarstwie, Nowe technologie w turystyce i rekreacji