Dodaj
Tytuł sekcji
Przesuń Usuń
Prof. dr hab. Inż. Teresa Kupczyk

teresa.kupczyk@handlowa.eu

 

Ukończone uczelnie wyższe:
Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzaniadoktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lange we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, American University w Waszyngtonie (D.C.), USA

Doświadczenie zawodowe:
Wykładowca akademicki, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zarządzania. Profesor, Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Recenzent w czasopismach: Journal of Business and Economics (USA), China-USA Business Review (USA, Chiny). Pełniła funkcję Dyrektora jednostek organizujących studia podyplomowe i projekty badawcze na Politechnice Wrocławskiej i w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Jest wykładowcą akademickim i prowadzi zajęcia z zarządzania, w szczególności z zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, zarządzania kompetencjami, przywództwa, kompetencji kierowniczych wyższego szczebla, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rynku pracy.

Zainteresowania naukowe: sytuacja kobiet na rynku pracy, uwarunkowania sukcesu zawodowego, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Przesuń Usuń
prof. dr hab. Maciej Miszewski

maciej.miszewski@handlowa.eu

 

Przesuń Usuń
prof. zw. dr hab. leon Olszewski

leon.olszewski@handlowa.eu

 

Ukończone uczelnie wyższe:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:

Kierownik Katedry Zarządzania WSH we Wrocławiu. Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych,  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor Szkoły Zarządzania (MBA) Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego w  Université Europénne de Formation, Tours (Francja). Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzanie w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki. Kierownik Katedry Ekonomii,  Ośrodek Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego im. W. Brandta. Kierownik seminarium doktorskiego, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor serii Ekonomia Acta Universitatis Wratislaviensis. Visiting professor, Uniwersytet  Fucam, Mons, Belgia, Uniwersytet Paris II Panthéon-Assas, Uniwersytet Perugia, Włochy, Libertas International University,  Chorwacja.

Zainteresowania naukowe: ekonomia rozwoju, teoria i polityka przemian strukturalnych w gospodarce światowej, geoekonomia 

Przesuń Usuń
prof. dr hab. Wanda Ronka Chmielowiec

wanda.ronka.chmielowiec@handlowa.eu

Ukończone uczelnie wyższe:

Magister matematyki, specjalność zastosowania matematyki, Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk ekonomicznych  za rozprawę doktorską „Aproksymacja i prognozowanie procesów losowych” AE  Wrocław, doktor habilitowany nauk ekonomicznych  w oparciu o monografię  „Modele aproksymacyjne w ekonomii”, AE Wrocław, tytuł profesora nauk  ekonomicznych, stanowisko profesora zwyczajnego.

Doświadczenie zawodowe:

Członek senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1990 - 2002), prodziekan wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1990 - 1996), dziekan  wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1996 - 2002), kierownik Katedry Ubezpieczeń  UE  Wrocław (15.02.2006 - 30.09.2018), kierownik i opiekun naukowy Studium Podyplomowego „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej” (1994 - 1996), opiekun naukowy Studiów Podyplomowych : „Ubezpieczenia gospodarcze”,  „Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem”,  „ Doradca finansowy”,  „Ubezpieczenia i doradztwo finansowe” (2005 - 2011), członek rady nadzorczej PZU SA (1998 - 2000), członek rady nadzorczej  spółki giełdowej Europejskie Centrum Odszkodowań (2010 - 2016), członek Rady Programowej czasopisma  „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (2006 - 2016), członek  Rady Naukowej  czasopisma  „Rozprawy ubezpieczeniowe” (2008 - 2016), członek Rady Programowej serii „Ubezpieczenia” w wydawnictwie Poltext (2009), roku członek  Jury  Konkursu na najlepsze prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie  organizowanego przez  Rzecznika Ubezpieczonych (2009 - 2017). Członek  Komitetu Statystyki i Ekonometrii  PAN  w latach 2003-2008, Członek Komitetu Nauk o Finansach  PAN  w latach  2008-2010.

Kształcenie kadr naukowych:

Promotor  14  rozpraw doktorskich  z zakresu ubezpieczeń. Recenzent  36  rozpraw doktorskich. Recenzent  w  25 przewodach habilitacyjnych. Recenzent   występujący 7 razy w ocenie dorobku  ubiegających się o tytuł profesora lub stanowisko profesora

Zainteresowania naukowe:

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenia na życie. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym. Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń. Finanse ubezpieczeń. Metody aktuarialne. Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa

Przesuń Usuń
dr agnieszka faron              

agnieszka.faron@handlowa.eu  +48 71 333 11 26

Ukończone uczelnie wyższe:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek Ekonomia - studia doktoranckie. Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania  i Informatyki. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, kierunek Europeistyka.

Doświadczenie zawodowe:
Adiunkt w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu,pełniła funkcję asystenta w Katedrze Handlu i Marketingu w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Były specjalista ds. marketingu. Prowadziła zajęcia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 

Zainteresowania naukowe: zarządzanie, marketing międzynarodowy, przedsiębiorczość

Przesuń Usuń

dr roman FulneczeK            

RECTOR

roman.fulneczek@handlowa.eu

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych Działu I i Działu II. Dotyczy to również marketingu usług finansowych, w tym usług ubezpieczeniowych. Obserwator i analityk relacji szkolnictwa wyższego z biznesem. Sędzia Sądu Polubownego przy Rzeczniku Finansowym.

Doświadczenia zawodowe:

Zatrudnienie, zdobywanie wiedzy praktycznej i doświadczeń w zakładach ubezpieczeniowych w latach 1974-2005. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (1993 – 1996), Prezes Zarządu: Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych PETRUS S.A. (1997-1998), Prezes Zarządu DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (1998-1999), Vice Przewodniczący Rady BIG BANK GDAŃSKI S.A. (1994 – 1997), Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (2000 - 2005). Laureat odznaki za zasługi dla ubezpieczeń nadany przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2002 r.

 

 

Przesuń Usuń
dr Barbara Kobzarska-Bar

barbara.kobzarska-bar@handlowa.eu +48 71 333 15

Ukończone uczelnie wyższe:

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, 1990. Dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, 2006). Mgr filologii germańskiej, specjalność nauczycielska (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, 1990).

Ukończone szkolenia i kursy:

Trener Biznesu (2018). Negocjacje handlowe i obrona marży (2013). Przygotowywania wniosków i doradztwa w ramach funduszy europejskich (2008)

Doświadczenie zawodowe:

Adiunkt w WSH we Wrocławiu (od 2011), przedmioty: komunikacja interpersonalna, trening menedżerski, interkulturowość. Koordynator programu ERASMUS (od 2017). Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia (od 2017). Asystent projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Unijnego (2017). Koordynator ds. współpracy międzynarodowej. Kierownik Działu Projektów. Kierownik Studium Języków Obcych. Wykładowca: komunikacja interkulturowa. Właściciel Biura Tłumaczeń BASTA (1996-2009). Tłumacz języka niemieckiego (tłumaczenia techniczne, artykuły branżowe, literatura popularno-naukowa). Dyrektor Biura Tłumaczeń (1995-1996). Z-ca dyrektora ds. programowo-szkoleniowych PHPU ABOR (1991-1995). Nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekonomicznych we Wrocławiu (1990-1991). Kierownik zadania badawczego zrealizowanego ze studentami WSH

Przesuń Usuń

dr joanna kubicka                

joanna.kubicka@handlowa.eu +48 71 333 11 26

Wykładowca z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki. Stopień doktora ekonomii uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Realizuje badania i publikuje na temat zmian w zarządzaniu w obliczu współczesnych zmian otoczenia. Posiada wieloletnią praktykę i kompetencje w zakresie zarządzania projektami, w szczególności edukacyjnymi i kulturalnymi min. dla Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Fundacji OnWater.pl, Fundacji AvantArt, Profes, Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji. 

Przesuń Usuń
dr ewa Maleszyk

ewa.maleszyk@handlowa.eu                                                                      

Ukończone uczelnie wyższe:

Skończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

 

Doświadczenie zawodowe:

Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, mediatorem. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ubezpieczeniowym. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się także prawo budowlane, prawa człowieka w biznesie, społeczna odpowiedzialność biznesu. Autorka publikacji z zakresu prawa handlowego, budowlanego i ubezpieczeniowego.

Przesuń Usuń
dr TEtYana Pasko 

tatiana.pasko@handlowa.eu  +48 609 414 063 

Ukończone uczelnie wyższe:

Charkowski Państwowy Uniwersytet Żywienia i Handlu (Ukraina), Wydział Ekonomiczny, Specjalność: Rachunkowość, Kontrola i Analiza Działalności Gospodarczej. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Państwowym w Sumach (Ukraina). Studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja polonistyczna oraz historyczna

Doświadczenie zawodowe:

Obecnie jest adiunktem w katedrze zarządzania WSH. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu rachunkowości, finansów i ekonomii, które zdobywała m. in.  w: Ukraińskiej Akademii Bankowości Banku Narodowego Ukrainy w Sumach, gdzie pracowała na stanowisku docenta katedry rachunkowości i audytu oraz była koordynatorem uczelnianej współpracy ukraińsko-polskiej, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, gdzie pełniła funkcję dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii oraz pracowała na stanowisku adiunkta, Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie,  gdzie pracowała na stanowisku adiunkta. Posiada dorobek naukowy z zakresu rachunkowości, finansów i ekonomii potwierdzony 39 publikacjami.

Zainteresowania naukowe:

Rachunkowość zarządcza, finansowa oraz podatkowa, rynki i instrumenty finansowe, zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

Przesuń Usuń
 dr Stanisław Rogowski
stanislaw.rogowski@handlowa.eu                                                                      

Ukończone uczelnie wyższe:

Ukończone studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego -1969 r. Doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego - 1975r.

Doświadczenie zawodowe:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 1969 – 2011 r.) Adiunkt, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (1999 – 2004 r. ). Profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu (2010 – 2017 r. ) Adiunkt.

Zainteresowania badawcze:

Historia Państwa i Prawa, Prawo Konstytucyjne, Prawo Ubezpieczeniowe, Prawo Wyznaniowe.

Działalność publiczna i zawodowa poza pracą na wyższych uczelniach:

poseł na Sejm X i II kadencji (w tym m.in. członek Komisji Konstytucyjnej w obu kadencjach i wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej w II kadencji), Rzecznik Ubezpieczonych 1995 – 2007, Redaktor Naczelny półrocznika naukowego „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, w latach 2006 – 2016, odtąd członek Rady Naukowej.

Przesuń Usuń
dr  Dariusz Socha

dariusz.socha@handlowa.eu                                                                     

Ukończone uczelnie wyższe:

Studia doktoranckie, UWr., Wydział Nauk Społecznych, kierunek socjologia, tytuł: dr n. społecznych.  Studia podyplomowe, kierunek: PR i komunikacja. Studia magisterskie, Wydział Zarządzania i Marketingu, specjalizacja: psychologia w zarządzaniu, magister. Studia licencjackie, kierunek Psychologia Zarządzania, tytuł: licencjat.  

Doświadczenie zawodowe:

Dyrektor Studiów Podyplomowych w WSH w latach 2016-2018. Adiunkt w WSH we Wrocławiu. Właściciel  firmy szkoleniowej  ADVISER Dariusz Socha. Dyrektor Grupy DASKOPOL. Specjalista ds. szkolenia – KOGENERACJA S.A.. Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych.

Przesuń Usuń
dr aneta szymańska

aneta.szymanksa@handlowa.eu+48 71 333 11 11                                    

Ukończone uczelnie wyższe:
Kensington College of Business w Londynie, program Business Administration patronowany przez Association of Business Executives. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologii Angielskiej. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Executive MBA

Doświadczenie zawodowe:
Dyrektor Studiów MBA w Wyższej Szkole Handlowej. Wykładowca na studiach licencjackich i magisterskich, prowadzi zajęcia z zakresu public relations i marketingu. Były rzecznik prasowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. pełniła funkcję Dyrektora Nowosądeckiego Centrum Języków Europejskich
- zajmowała się Project Managementem w firmie Mainseek

Zainteresowania naukowe: marketing, public relations, wizerunek organizacji, media społecznościowe, komunikacja korporacyjna,  prezentacje biznesowe,  społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie międzynarodowe

Przesuń Usuń
dr Kamila Urbańska 

kamila.urbanska@handlowa.eu  

                                                            

Ukończone uczelnie wyższe:

Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania). Uniwersytet Ekonomiczny (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Zarządzanie Systemami Finansowymi)

Doświadczenie zawodowe:

Wyższa Szkoła  Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa, od 2015 roku w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Od roku 2003 aktywnie działa w biznesie prowadząc własną działalność gospodarczą

 Zainteresowania naukowe:

Obszar zainteresowań naukowych skoncentrowany jest wokół zarządzania ukierunkowanego na wzrost wartości przedsiębiorstw. Główne obszary badań naukowych to zatem: zarządzanie finansami, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami, zarządzanie podatkami oraz szeroko pojęta przedsiębiorczość, innowacyjność i negocjacje w biznesie.
 

 

Przesuń Usuń

dr inż. Halina Węgrzyn 

DEAN

halina.wegrzyn@handlowa.eu +48 71 333 11 30

Ukończone uczelnie wyższe:

Politechnika Wrocławska, kierunek Zarzadzanie i Marketing. Uniwersytet du Littoral w Dunkierce gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera. Uniwersyt Ekonomiczny we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:

Konsultant w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w firmach konsultingowych. Ekspert PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) w następujących dziedzinach: Zarządzanie/organizacja oraz Marketing/PR. Uczestniczyła w projektach dotyczących opracowywania strategii i planów rozwoju dla firm z mśp. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych.Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: Podstawy zarządzania, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie strategiczne oraz Zarządzanie zmianą.

Przesuń Usuń
mgr edyta Niemyjska-Czech
edyta.niemyjska-czech@handlowa.eu                            

Ukończone uczelnie wyższe:

Studia magisterskie, Wydział Prawa i Administracji, specjalizacja: Administracja rządowa i samorządowa, magister. Studia licencjackie, kierunek Administracja, tytuł: licencjat.  Studia podyplomowe: kierunek: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Studia podyplomowe: kierunek:  Audyt i Kontrola Wewnętrzna w administracji i gospodarce (w trakcie).

Doświadczenie zawodowe:

Dyrektor Biura Projektów w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Główny specjalista ds. obsługi projektów i monitorowania w Departamencie Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Koordynator projektów innowacyjnych w ramach Priorytetu III POKL w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Ekspert ds. oceny/opinii wniosków o dofinansowanie w ramach:  Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. PM Projekt Manager Biura Projektów Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Właściciel firmy konsultingowej w zakresie pisania i realizacji projektów.
Trener i doradca w:  Ośrodku Rozwoju Edukacji, Wydawnictwie MAC S.A., oraz na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” prowadzenie seminariów, warsztatów i doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy z UE oraz prawidłowej realizacji projektów.Współautor publikacji  pt. „Europejski Fundusz Społeczny dla Edukacji"

Przesuń Usuń
MGR Mariusz Żebrowski
mariusz.zebrowski@handlowa.eu

Ukończone uczelnie wyższe:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Uniwersytet Warszawski, filia w Białymstoku. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Doświadczenie zawodowe:
Prezes Klubu Sportowego Gwardia we Wrocławiu. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Komendant Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec. Wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Zambrowie

Zainteresowania naukowe:

integracja środowisk społeczno-zawodowych poprzez organizowanie i uczestnictwo w sportowych grach zespołowych, piłka nożna, siatkowa i koszykowa.