Dodaj
Tytuł sekcji
Przesuń Usuń
prof. dr hab. Maciej MISZEWSKI
maciej.miszewski@handlowa.eu                                                                            
Przesuń Usuń
prof. dr hab. Wanda Ronka Chmielowiec

wanda.ronka-chmielowiec@handlowa.eu

Ukończone uczelnie wyższe:

Magister matematyki, specjalność zastosowania matematyki, Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk ekonomicznych  za rozprawę doktorską „Aproksymacja i prognozowanie procesów losowych” AE  Wrocław, doktor habilitowany nauk ekonomicznych  w oparciu o monografię  „Modele aproksymacyjne w ekonomii”, AE Wrocław, tytuł profesora nauk  ekonomicznych, stanowisko profesora zwyczajnego.

Doświadczenie zawodowe:

Członek senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1990 - 2002), prodziekan wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1990 - 1996), dziekan  wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1996 - 2002), kierownik Katedry Ubezpieczeń  UE  Wrocław (15.02.2006 - 30.09.2018), kierownik i opiekun naukowy Studium Podyplomowego „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej” (1994 - 1996), opiekun naukowy Studiów Podyplomowych : „Ubezpieczenia gospodarcze”,  „Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem”,  „ Doradca finansowy”,  „Ubezpieczenia i doradztwo finansowe” (2005 - 2011), członek rady nadzorczej PZU SA (1998 - 2000), członek rady nadzorczej  spółki giełdowej Europejskie Centrum Odszkodowań (2010 - 2016), członek Rady Programowej czasopisma  „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (2006 - 2016), członek  Rady Naukowej  czasopisma  „Rozprawy ubezpieczeniowe” (2008 - 2016), członek Rady Programowej serii „Ubezpieczenia” w wydawnictwie Poltext (2009), roku członek  Jury  Konkursu na najlepsze prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie  organizowanego przez  Rzecznika Ubezpieczonych (2009 - 2017). Członek  Komitetu Statystyki i Ekonometrii  PAN  w latach 2003-2008, Członek Komitetu Nauk o Finansach  PAN  w latach  2008-2010.

Kształcenie kadr naukowych:

Promotor  14  rozpraw doktorskich  z zakresu ubezpieczeń. Recenzent  36  rozpraw doktorskich. Recenzent  w  25 przewodach habilitacyjnych. Recenzent   występujący 7 razy w ocenie dorobku  ubiegających się o tytuł profesora lub stanowisko profesora

Zainteresowania naukowe:

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenia na życie. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym. Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń. Finanse ubezpieczeń. Metody aktuarialne. Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa

Przesuń Usuń
DR Zbigniew KULAS                         
 zbigniew.kulas@handlowa.eu                                                                                

Ukończone uczelnie wyższe:

Dr nauk ekonomicznych   Akademia Ekonomiczna Wrocław 2002  r.                                                  Politechnika Rzeszowska ,Politechnika Poznańska - mgr inż. elektryk -automatyka napędu elektrycznego 1976 r.         Podyplomowe studia -Prawo inwestycyjne Uniwersytet Wrocławski -1988 r  Podyplomowe studia menedżerskie -Akademia ekonomiczna Wrocław 1992 r.          Podyplomowe studia - Zarządzanie systemami przemysłowymi - Politechnika Wrocławska 1997 r .

Doświadczenie zawodowe:

st. wykładowca PWSZ w Nysie 2003 -2017 r .                            prorektor "Collegium Glacense " w Nowej Rudzie 2004 -2007 r, adiunkt WWSZi P w Wałbrzychu 1998-2003 r.                    nauczyciel przedmiotów zawodowych  1993 -2006 ,             Gł. Inżynier Przedsiębiorstwa  1990 -1993 ,                                         v-ce burmistrz Miasta i Gminy  Radków 1985-1990                  Kierownik  Zakładu Ceramiki Budowlanej   1982- 1988                   Gł. Energetyk - ZPJ. "Nowar" w Nowej Rudzie 1976 -1982 r.

Ważniejsze publikacje:

Ponad 30 publikacji z zakresu :  a/ wyceny nieruchomości i podatku katastralnego                b/ wycena kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa              c/finanse publiczne -samorządowe                       d/organizacja i współorganizacja 15 konferencji i seminariów naukowych( Nowa Ruda, Nysa ,Wałbrzych)

Przesuń Usuń
DR TAtyana PAŚKO

tatyana.pasko@hanldowa.eu                                                                        

Ukończone uczelnie wyższe:

Charkowski Państwowy Uniwersytet Żywienia i Handlu (Ukraina), Wydział Ekonomiczny, Specjalność: Rachunkowość, Kontrola i Analiza Działalności Gospodarczej. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Państwowym w Sumach (Ukraina). Studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja polonistyczna oraz historyczna

Doświadczenie zawodowe:

Obecnie jest adiunktem w katedrze zarządzania WSH. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu rachunkowości, finansów i ekonomii, które zdobywała m. in.  w: Ukraińskiej Akademii Bankowości Banku Narodowego Ukrainy w Sumach, gdzie pracowała na stanowisku docenta katedry rachunkowości i audytu oraz była koordynatorem uczelnianej współpracy ukraińsko-polskiej, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, gdzie pełniła funkcję dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii oraz pracowała na stanowisku adiunkta, Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie,  gdzie pracowała na stanowisku adiunkta. Posiada dorobek naukowy z zakresu rachunkowości, finansów i ekonomii potwierdzony 39 publikacjami.

Zainteresowania naukowe:

Rachunkowość zarządcza, finansowa oraz podatkowa, rynki i instrumenty finansowe, zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

Przesuń Usuń
dr Stanisław Rogowski

stanislaw.rogowski@handlowa.eu

Ukończone uczelnie wyższe:

Ukończone studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego -1969 r. Doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego - 1975r.

Doświadczenie zawodowe:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 1969 – 2011 r.) Adiunkt, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (1999 – 2004 r. ). Profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu (2010 – 2017 r. ) Adiunkt.

Zainteresowania badawcze:

Historia Państwa i Prawa, Prawo Konstytucyjne, Prawo Ubezpieczeniowe, Prawo Wyznaniowe.

Działalność publiczna i zawodowa poza pracą na wyższych uczelniach:

poseł na Sejm X i II kadencji (w tym m.in. członek Komisji Konstytucyjnej w obu kadencjach i wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej w II kadencji), Rzecznik Ubezpieczonych 1995 – 2007, Redaktor Naczelny półrocznika naukowego „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, w latach 2006 – 2016, odtąd członek Rady Naukowej.

Przesuń Usuń
DR KAMILA URBAŃSKA                  

kamila.urbanska@handlowa.eu                 

Ukończone uczelnie wyższe:

Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania). Uniwersytet Ekonomiczny (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Zarządzanie Systemami Finansowymi)

Doświadczenie zawodowe:

Wyższa Szkoła  Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa, od 2015 roku w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Od roku 2003 aktywnie działa w biznesie prowadząc własną działalność gospodarczą

 Zainteresowania naukowe:

Obszar zainteresowań naukowych skoncentrowany jest wokół zarządzania ukierunkowanego na wzrost wartości przedsiębiorstw. Główne obszary badań naukowych to zatem: zarządzanie finansami, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami, zarządzanie podatkami oraz szeroko pojęta przedsiębiorczość, innowacyjność i negocjacje w biznesie.

Przesuń Usuń
dEAN dr inż. halina Węgrzyn 

DEAN

halina.wegrzyn@handlowa.eu

Ukończone uczelnie wyższe:

Politechnika Wrocławska, kierunek Zarzadzanie i Marketing. Uniwersytet du Littoral w Dunkierce gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera. Uniwersyt Ekonomiczny we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:

Konsultant w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w firmach konsultingowych. Ekspert PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) w następujących dziedzinach: Zarządzanie/organizacja oraz Marketing/PR. Uczestniczyła w projektach dotyczących opracowywania strategii i planów rozwoju dla firm z mśp. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych.Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: Podstawy zarządzania, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie strategiczne oraz Zarządzanie zmianą.