Niezbędnik studenta

Czy chciałbyś wyjechać na semestr albo rok studiów za granicę? Nie wiesz od czego zacząć? Przeczytaj, jakie kroki należy podjąć przed wyjazdem.

Krok po kroku

icon avatar
Krok 1 – Zebranie informacji

Dowiedz się, z jakimi uczelniami współpracuje Wyższa Szkoła Handlowa. Tylko do nich możesz pojechać jako stypendysta programu Erasmus+. Bardzo istotne jest poznanie uczelni, do której chce się wyjechać – oferty programowej, zasad aplikowania, studiowania i zaliczania przedmiotów, warunków zakwaterowania. Wiele uczelni wbrew pozorom nie prowadzi zajęć w języku angielskim, często też nie wszystkie podane kursy zostają uruchomione. Studenci nieposiadający obywatelstwa polskiego powinni zapoznać się również z zasadami uzyskania wizy kraju, do którego jadą na studia. Informacje dotyczące legalizacji pobytu dostępne są na stronach internetowych przedstawicielstw dyplomatycznych krajów UE w Polsce, można również zwrócić się do nich z zapytaniem w tej sprawie.

icon avatar
Krok 2 – Rekrutacja

Sprawdzaj informacje na stronie internetowej WSH w zakładce Erasmus oraz na uczelnianym facebook’u. Zamieszczamy tam informacje o tym, jakie dokumenty i kiedy należy złożyć u koordynatora programu Erasmus w WSH, aby wyjechać na studia zagraniczne. Ważne jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w terminie.

icon avatar
Krok 3 – Kwalifikacja

Kwalifikacja odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, na ogół na początku semestru letniego. Decyzję o przyznaniu stypendium otrzymasz od koordynatora programu Erasmus drogą mailową.

icon avatar
Krok 4 – Procedura aplikacyjna uczelni zagranicznej

Zapoznaj się z wymogami formalnymi uczelni zagranicznej, sprawdź zasady rekrutacji i dowiedz się, jakie dokumenty są w niej wymagane. Uczelnie, z którymi WSH ma podpisane umowy wymiany studenckiej często prowadzą rejestracje na studia w okresach innych niż terminy rekrutacji u nas. Warto wcześniej zorientować się kiedy upływa termin składania tam dokumentów.

icon avatar
Krok 5 – Learning Agrement (LA)

Learning Agreement jest umową pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą oraz uczelnią zagraniczną. Umowa określa program zajęć w jakich uczestniczyć będzie student w uczelni zagranicznej i liczbę punktów ECTS przyznawaną za ich zaliczenie. Innymi słowy jest to plan  przedmiotów, które będą realizowane na uczelni zagranicznej i na podstawie którego po powrocie nastąpi rozliczenie wyjazdu. W LA umieszczamy również informacje o tych przedmiotach z Twojego planu zajęć w WSH, których po powrocie do Polski nie będzie już trzeba realizować. Przedmioty z Twojego programu nauczania w WSH, dla których nie można znaleźć odpowiedników w uczelni zagranicznej należy zaliczyć w WSH. Zorientuj się przed wyjazdem, jak możesz to zrobić.

icon avatar
Krok 6 – Podpisanie umowy finansowej pomiędzy WSH a stypendystą programu Erasmus

Przed wyjazdem konieczne jest podpisanie umowy dotyczącej obowiązków Twoich i uczelni w związku z przyznaniem Ci stypendium. Wysokość stypendium zależy od długości i miejsca pobytu. Stypendium przyznawane jest w celu dofinansowania kosztów utrzymania i studiowania. Stypendium przelewane jest w wysokości ustalonych umownie rat na Twoje konto bankowe w banku Santander prowadzone w walucie EURO. Podczas pobytu za granicą opłacasz Twoje czesne jak dotychczas, nie ponosisz natomiast opłaty za czesne w uczelni przyjmującej. Przed podpisaniem umowy wykup polisę ubezpieczeniową na czas wyjazdu i dostarcz koordynatorowi programu Erasmus dokument potwierdzający ubezpieczenie.

icon avatar
Krok 7 – Zaświadczenie potwierdzające status studenta Erasmus

Zaświadczenie potwierdzające status studenta uczestniczącego w wymianie studenckiej programu Erasmus otrzymasz po podpisaniu umowy finansowej. Może być ono wymagane przez uczelnię partnerską, przy wypełnianiu obowiązków meldunkowych lub ubieganiu się o wizę kraju, do którego wyjeżdżasz.

icon avatar
Krok 8 - Mieszkanie

Do najdogodniejszych form zakwaterowania należy pokój w akademiku, warto więc skontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą na uczelni przyjmującej. Decydując się na wynajem mieszkania wspólnie z innymi Erasmusami trzeba niezwykle uważać na naciągaczy, których niestety można znaleźć wszędzie.

icon avatar
Krok 9 - Przedłużenie pobytu

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o kolejny semestr, jednak tylko z semestru zimowego na letni. O zgodę na przedłużenie należy zwrócić się do koordynatora programu Erasmus.

Zasady

Kto może skorzystać z programu Erasmus?
 • każdy student WSH zarejestrowany na studiach licencjackich lub magisterskich, bez względu na obywatelstwo,
 • osoby studiujące w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
 • w momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony pierwszy rok studiów licencjackich; oznacza to, że warunkowo już na pierwszym roku można ubiegać się o stypendium, a wyjazd możliwy jest po uzyskaniu wpisu na drugi roku studiów,
 • studenci starający się o wyjazd na trzecim roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) również otrzymują warunkowo stypendium Erasmusa; aby wyjechać na stypendium muszą być wpisani na pierwszy rok studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających).
Zasada wielokrotnego wyjazdu

W ramach Erasmusa+ można wyjechać na studia i praktykę łącznie:

 • do 12 miesięcy na studiach I stopnia (licencjackie)
 • do 12 miesięcy na studiach II stopnia (magisterskie uzupełniające)
Ważne informacje
 • Podczas stypendium Erasmusa nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim ani na urlopie studenckim.
 • Stypendium musi trwać minimalnie 90 dni (3 miesiące). Krótszy pobyt wiąże się z zwrotem całego stypendium.

Podczas trwania stypendium Erasmus+ jednocześnie przysługują Ci wszystkie stypendia, które masz prawo pobierać.

Dobrze wiedzieć

Learning Agreement (LA)

Każdy stypendysta przed wyjazdem musi mieć ustalony i podpisany Learning Agreement, czyli listę przedmiotów, na które będzie uczęszczał podczas pobytu na stypendium finansowanym z programu Erasmus. 

Można dokonywać zmiany wybranych przedmiotów do miesiąca od momentu rozpoczęcia zajęć na uczelni zagranicznej. Nie ma limitu ilości zmian. Wszystkie zamiany wpisujemy do LA. Zmiany można ustalać i podpisywać za pośrednictwem maila z koordynatorem programu Erasmus. 

Aby zaliczyć semestr należy uzyskać 30 pkt ECTS/semestr; należy je uzyskać w całości w uczelni zagranicznej lub częściowo w WSH. Każdorazowo informacje o tym muszą się znaleźć w Twoim LA. Student ma obowiązek nadrobienia wszelkich różnic programowych wynikających z wyjazdu na stypendium. Sposób i termin nadrobienia różnic programowych powinien być ustalony przed wyjazdem na stypendium. Np. jeśli podczas stypendium student ma 2 obowiązkowe przedmioty i nie ma odpowiednika tych przedmiotów na uczelni zagranicznej, to po powrocie musi je zdać w sesji poprawkowej lub indywidualnie u prowadzącego. Sposób i termin przystąpienia do egzaminu należy ustalić przed wyjazdem z prowadzącym.

Znajomość języka

Przed wyjazdem otrzymasz e-mail z loginem i hasłem do platformy OLS Online Linguistic Suport. Po przystąpieniu do pierwszego testu biegłości językowej, część uczestników będzie miała okazję podjąć kurs językowy za darmo. 

Przekraczanie granicy i legalizacja pobytu

Należy pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 90 dni konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia (pozwolenie na pobyt czasowy). W przypadku niektórych państw formalności trzeba załatwić jeszcze przed wyjazdem. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W poradniku na stronie MSZ znajdują się użyteczne informacje dotyczące przygotowania do podróży, ubezpieczenia, bezpieczeństwa i inne praktyczne porady. 

Przyjazd i rejestracja na uczelni zagranicznej

Zaraz po przyjeździe na uczelnię zagraniczną należy udać się do International Office i jak najszybciej zarejestrować się i uzyskać dokument potwierdzający datę przyjazdu. Dokument należy przesłać koordynatorowi programu Erasmus. Po zakończonym stypendium w momencie wyjazdu należy uzyskać dokument potwierdzający okres pobytu i przedłożyć go koordynatorowi programu Erasmus. 

Do miesiąca od przyjazdu na uczelnię partnerską należy ustalić i wprowadzać do LA wszelkie konieczne zmiany – Sekcja „During the Mobility” w LA. Dokumenty muszą być podpisane przez 3 osoby: student, polski koordynator oraz zagraniczny koordynator programu Erasmus. Dokument można przesyłać mailem w załączniku jako skan, prosząc polskiego koordynatora o podpis i jego odesłanie.

Zaliczenie przedmiotów po powrocie
 • Okres studiów odbytych za granicą uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej
 • Gwarancję uznania okresu studiów za granicą daje podpisany dokument - Learning Agreement
 • Oceny uzyskane na uczelni zagranicznej zostaną uznane w WSH na podstawie wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą. Wykaz zaliczeń, czyli Transcript of Records, stanowi część LA (sekcja „After the Mobility”)
Rozliczenie wyjazdu

Po powrocie należy:

 • dostarczyć koordynatorowi programu Erasmus w WSH Transcript of Records i dokument potwierdzający okres pobytu na uczelni zagranicznej
 • wypełnić test biegłości językowej (OLS) po otrzymaniu pocztą mailową zaproszenia do jego wypełnienia
 • wypełnić ankietę stypendysty programu Erasmus po otrzymaniu pocztą mailową zaproszenia do jego wypełnienia
 • wypełnić ankietę Your Report after Your Semester Abroad, którą prześle koordynator program Erasmus w WSH
 • nadrobić różnice programowe (zaliczyć przedmioty, które nie były realizowane w uczelni zagranicznej)