Opłaty

Czesne studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

rodzaj opłaty 1 rata 2 raty 10 rat  12 rat
I rok
 
4 200 zł
 
2 200 zł
 
460 zł 400 zł
II rok 4 200 zł 2 200 zł 460 zł 400 zł
III rok 4 200 zł 2 200 zł 460 zł -

Opłata wpisowa:

opłata wpisowa wynosi 300 zł. 

Opłaty dla obcokrajowców

Studenci nie będący obywatelami Polski, Unii Europejskiej i nie posiadający Karty Polaka

rodzaj opłaty opłata roczna (euro) opłata roczna (dolar) opłata semestralna (euro) opłata semestralna (dolar)
I rok 1 100 EUR 1 250 USD 600 EUR 675 USD
II rok 1 100 EUR 1 250 USD 600 EUR 675 USD
III rok 1 100 EUR 1 250 USD 600 EUR 675 USD

Opłata wpisowa: 100 EUR

Stypendia

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Stypendium przyznaje się wniosek studenta, na podstawie średniej studiów w danym roku akademickim oraz osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych.
Stypendium socjalne

Stypendium przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium jest miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.

Studenci studiów stacjonarnych mogą wnioskować o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania - w wynajmowanym we Wrocławiu mieszkaniu lub domu studenckim.

Stypendium socjalne Stypendium przyznawane studentom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Stypendium przyznaje na wniosek studenta.
Stypendium Ministra Stypendium Ministra przyznaje się za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski o udzielenie Stypendium Ministra składa w imieniu studenta uczelnia, po dostarczeniu przez studenta dokumentacji osiągnięć.
Jednorazowa zapomoga Pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.