Drodzy Studenci, dobra wiadomość!
Nasza uczelnia otrzymała Kartę Erasmusa na kolejne lata: 2014-2020.  

Agencja Wykonawcza w Brukselii (EACEA) przyznała WSH Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego  - Erasmus Charter for Higher Education – ECHE -  o numerze: 80408-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE . Karta ECHE jest ważna do końca trwania programu Erasmus+, tj. do roku 2020. W ramach nowego programu Erasmus+ co roku przeznaczamy około 400.000 zł na wyjazdy zagraniczne naszych studentów na studia i praktyki oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych i dydaktycznych.
Jest to dla nas duże wyróżnienie i potwierdzenie ze strony Komisji Europejskiej, iż dotychczasowe działania międzynarodowe Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w ramach poprzedniego programu LLP - Erasmus zostały ocenione pozytywnie.

Dodatkowo, w programie Erasmus+, grant na wyjazdy zagraniczne studentów na studia wynosi, w zależności od kraju docelowego, od 300 do 500 EUR/m-c, a na wyjazdy na praktyki od 400 do nawet 600 EUR/m-c.

Zapraszamy na oficjalną polską stronę programu: www.erasmusplus.org.pl .

Do kogo kierowany jest program?
Program studiów zagranicznych w ramach projektu Erasmus+ kierowany jest do studentów:

 • zarejestrowanych w Wyższej Szkole Handlowej na studiach licencjackich lub magisterskich,
 • mających ukończony pierwszy rok studiów licencjackich lub pierwszy semestr studiów magisterskich w dniu wyjazdu do uczelni partnerskiej,
 • znających język obcy, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej,
 • osiągających dobre wyniki w nauce,
 • aktywnie uczestniczących w życiu uczelni,
 • otwartych na ludzi i nowe doświadczenia, samodzielnych, wykazujących wysoki stopień kultury osobistej.

Studia zagraniczne Erasmus +


W jaki sposób zostanie mi zaliczony przez WSH semestr nauki za granicą?
Europejski System Transferu Punktów (ang. ECTS - European Credit Transfer System) ma na celu ułatwienie precyzyjnego rozliczenia nakładu pracy stypendysty, jak również gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów studiów dzięki:

 • stosowaniu punktów ECTS (za pełen rok akademicki zrealizowany przez studenta w trybie stacjonarnym przyznaje się 60 punktów),
 • stosowaniu „Porozumienia o programie zajęć” (Learning Agreement) - przed wyjazdem dąży się do zatwierdzenia takiego „Porozumienia o programie zajęć”, by program studiów za granicą na semestr lub rok (30 lub 60 ECTS) miał podobne, komplementarne lub spójne efekty kształcenia (nie muszą to być identyczne treści) w odniesieniu do programu w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu na tym samym semestrze.
 • stosowaniu „Wykazu zaliczeń” (Transcript of Records) – który wystawia dla studenta uczelnia partnerska po zakończeniu nauki za granicą.

  W jaki sposób finansowane są moje studia za granicą?
  Grant Erasmus + na studia
  Student wyjeżdżający na semestralne studia, w ramach programu Erasmus+, otrzymuje grant dofinansowujący, mający na celu pokrycie części zwiększonych kosztów utrzymania i zakwaterowania za granicą.
  Uczelnia partnerska nie pobiera czesnego od studentów programu Erasmus+.

  Student przebywający na stypendium Erasmus+  zachowuje prawo do pobierania wszelkich innych przyznanych stypendiów, tj. stypendium naukowego, socjalnego itp.

  Wysokość miesięcznego grantu Erasmus+ do następujących krajów wynosi:

  Grupa I - Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Norwegia, Włochy

  Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Turcja, Luksemburg

  Grupa 3 - Bułgaria, Litwa, Słowacja, Węgry, Fyrom

  500 EUR /m-c

  400 EUR /m-c

  300 EUR /m-c

  Wysokość całkowitego grantu przyznawanego na dany wyjazd jest uzależniona od okresu trwania semestru wraz z sesją egzaminacyjną (liczone w dniach) na uczelni zagranicznej.

  Więcej informacji znajduje się w regulaminie wyjazdów dostępnym tutaj.

Praktyki Erasmus +

Praktyki zagraniczne - informacje ogólne.
W ramach programu Erasmus+ studenci mogą korzystać z 2-12 miesięcznych wyjazdów na praktyki zagraniczne, przy czym najczęściej trwają one 3 miesiące. Praktyki zagraniczne można odbywać w instytucjach nieakademickich – przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, placówkach naukowo-badawczych i wielu innych, jak np. muzea czy biblioteki. Praktyka powinna być powiązana z podjętym na macierzystej uczelni kierunkiem studiów.
Istnieje możliwość zaliczenia obowiązkowych praktyk w ramach studiów licencjackich właśnie podczas wyjazdu z programu Erasmus+.

Do kogo skierowany jest program?
Program praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ kierowany jest do studentów i absolwentów, którzy zostali zrekrutowani jeszcze podczas trwania studiów:

 • zarejestrowanych w Wyższej Szkole Handlowej na studiach licencjackich lub magisterskich, mających ukończony pierwszy rok studiów licencjackich lub pierwszy semestr studiów magisterskich w dniu wyjazdu do miejsc praktyk ,
 • znających co najmniej jeden język obcy w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce (średnia ocen jest istotnym kryterium oceny kandydata),
 • aktywnie uczestniczących w życiu Uczelni,
 • otwartych na ludzi i nowe doświadczenia, samodzielnych, wykazujących wysoki stopień kultury osobistej,
 • pragnących zdobyć doświadczenie zawodowe, nabyć umiejętności pracy w międzynarodowym otoczeniu, wzbogacić znajomość języków obcych.

Grant Erasmus + na praktyki
Wysokość grantu jest zróżnicowana ze względu na kraj wyjazdu.
Student dostaje miesięczny grant w wysokości:

Grupa I - Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Norwegia, Włochy

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Turcja, Luksemburg

Grupa 3 - Bułgaria, Litwa, Słowacja, Węgry

600 EUR /m-c

500 EUR /m-c

400 EUR /m-c


UWAGA !
Studenci z prawem do pobierania stypendium socjalnego lub z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać zwiększoną kwotę grantu na wyjazdy na studia i / lub praktyki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Więcej informacji dostępne w Biurze Współpracy z Zagranicą oraz tutaj.

Stawki stypendiów do sprawdzenia tutaj.


Instytucje partnerskie
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu współpracuje z wieloma partnerami na terenie Europy.
WSH może również przekazać stypendium na praktykę zagraniczną studentom, którzy samodzielnie znajdą sobie miejsce praktyki za granicą. Otrzymywane w postaci grantu pieniądze pochodzą z programu Erasmus. Zainteresowanych studentów zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą.Do pobrania>> Erasmus Policy Statement

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon