Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu jest uczestnikiem projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym oraz  finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekty własne, projekty promotorskie) oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Pracownicy etatowi WSH mają możliwość realizacji badań własnych ze środków Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności badawczej, związanej z rozwojem młodej kadry naukowo-dydaktycznej.

1. Projekty badawcze współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej:

1.1. 01.03.2009 – 28.02.2011 - Projekt badawczy pt.: „Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr wniosku WND-POKL.08.01.02-02-065/08). W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania dot. trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych, zachodzących na Dolnym Śląsku, na tle Europy i świata. Dyrektorem projektu i koordynatorem merytorycznym badań jest dr inż. Teresa Kupczyk

1.2. 2008 – Projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji - „Fundusze strukturalne na poziomie NSS” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  „Kobiety w zarządzaniu i determinanty ich sukcesów a rozwój regionu, w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej” (nr projektu: POPT.03.01.00-00-002/07, nr umowy: DKS/DEF-III/POPT/04/179/08 z dnia 7.08.2008), kierownictwo: dr inż. Teresa Kupczyk

2. Projekty badawcze międzynarodowe:

2003-2006 – Międzynarodowa badawcza sieć tematyczna: „Consumer Citizenship Network”. Zakres badań: wypracowanie wniosków dla Komisji Europejskiej, dotyczących procesu kształtowania odpowiedzialności społecznej i etycznej firm w aspekcie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego; koordynator - Hedmark University (Norwegia) przy współpracy z UNESCO.

3. Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

2010-2012 - Procesy internacjonalizacji usług i ich wpływ na strategie rynkowe podmiotów sektora usług ( nr projektu: N N115 203039). Grant dla WSH ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 39 konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie projektów badań własnych pracownik WSH - prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik -  uzyskała grant na realizację projektu nt. Procesy internacjonalizacji usług i ich wpływ na strategie rynkowe podmiotów sektora usług ( nr projektu: N N115 203039). Zgłoszony do ministerialnego konkursu projekt badawczy został wysoko oceniony przez 2 recen-zentów i  zakwalifikowany do finansowania ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012.

2007-2009„Partnerstwo i konkurencja w usługach edukacji wyższej a zachowania przedsiębiorcze uczelni”. Projekt finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 4277/H03/2007/32; kierownictwo – prof. WSH dr hab. M. Pluta-Olearnik (Projekt zespołowy)

2002-2005 „Rozwój usług edukacji wyższej w Polsce w erze nowych technologii”. Projekt badawczy finansowany przez KBN nr 2 H02C 087 23; kierownictwo – prof. WSH dr hab. M. Pluta-Olearnik. Wyniki badań opublikowane w książce: M. Pluta-Olearnik, Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, PWE, Warszawa 2006, s. 187.

4. Projekty badawcze realizowane w ramach aktywności naukowo-badawczej Katedr WSH:

2006-2007 – „Rola turystyki uzdrowiskowej w gospodarce Dolnego Śląska”, badania własne zespołu pracowników Katedry Turystyki i Rekreacji WSH pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Jerzego Wyrzykowskiego.

2006-2007 „Gospodarka i społeczeństwo w Europie w XXI wieku”, badania własne pracowników Katedry Ekonomii i Europeistyki. Efekt: organizacja konferencji i przygotowanie publikacji monograficznej pod red. naukową dr G. Wrzeszcz-Kamińskiej.

2006-2007„Funkcjonowanie przedsiębiorstw w zjednoczonej Europie”, badania własne pracowników Katedry Zarządzania WSH przy współpracy innych Katedr WSH, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. M. Gablety i dr A. Cierniak- Emerych. Efekt: organizacja konferencji i przygotowanie publikacji monograficznej.

projekty

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon