Unijne dotacje zmieniają Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu.

Już od ośmiu lat korzystamy z możliwości, jakie niosą Fundusze Europejskie. Dzięki dotacjom realizujemy ambitne programy kształcenia dla naszych studentów, kadry dydaktyczno - naukowej oraz dla całej społeczności Dolnego Śląska. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do roku 2013 wydamy kwotę 8.300.000 zł. Poniżej przedstawiamy realizowane projekty, współfinansowane ze środków unijnych.

"Kwalifikacje drogą do zatrudnienia" 

Projekt pt. "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia" nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-0112/16-00 realizowany jest przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" Bożena Węcka oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2017 do 30.06.2018 i obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty województwa dolnośląskiego: świdnicki, dzierżoniowski, oleśnicki, oławski, strzeliński, trzebnicki, wrocławski i miasto Wrocław. Projekt zakłada udział 130 osób (68 kobiet i 62 mężczyzn). Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (50+, osoby o niskich kwalifikacjach) w okresie realizacji projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 49 uczestników projektu w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

Więcej informacji o projekcie dostępne tutaj.

"Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie"

Projekt pt. “Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego nr umowy RPDS.10.03.00-02-0313/16-00

Projekt skierowany jest do 216 dorosłych osób bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT, zamieszkujące powiaty: górowski, wołowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski oraz ząbkowicki.
Projekt zakłada w okresie 2017r. realizację wysokiej jakości szkoleń komputerowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Kursy są prowadzone od podstaw przez doświadczonych trenerów i obejmuje w sym zakresie zdobycie 21 kompetencji w ramach 5 obszarów Digital Competence Framework.

Więcej informacji o projekcie dostępne tutaj.

"Twoja Opcja Kariery"

Twoja Opcja Kariery czyli wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji studentów, to projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowego wkładu publicznego. W ramach projektu studenci ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich mogą otrzymać wsparcie na początku swojej kariery zawodowej.  

Projekt realizowany jest od listopada 2016 roku i potrwa do marca 2019 roku. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z diagnostyki swoich kompetencji w oparciu o specjalistyczne narzędzia informatyczne. Każdy uczestnik otrzyma też indywidualne porady w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu odbędzie się też szereg warsztatów kształtujących kompetencje związane z przedsiębiorczością. Dla 12 wybranych osób przewidziana jest też organizacja mentoringu w miejscu nowej pracy. Dzięki projektowi rozwinięte zostało Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlowej, w którym zostało zatrudnionych trzech nowych doradców. 

Więcej informacji o projekcie tutaj

"Równy Komiks. Ogólnopolska kampania na rzecz równości szans na rynku pracy”

Projekt realizowany w okresie 2013-2015, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt dotyczy promocji równego dostępu do rynku pracy dla kobiet i mężczyzn oraz łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Polega na opracowaniu i wydrukowaniu komiksu oraz zaprojektowaniu planu zajęć równościowych dla uczniów szkół średnich. Materiały te będą przekazywane szkołom średnim w całym kraju. Stworzono także interaktywną stronę dla uczniów, na której mogą poszerzać i sprawdzać swoją wiedzę. W planach jest również przygotowanie filmu dla pracodawców zachęcającego do zastosowania dobrych praktyk.

Więcej na stronie: www.rownykomiks.pl

"Odpowiadamy na wyzwania nowych rynków - innowacyjna edukacja menedżerska"

Projekt realizowany w okresie 2010-2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt służył wzmocnieniu i rozwojowi potencjału dydaktycznego WSH oraz zwiększeniu liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Uczelnia wypracowała specjalność w języku angielskim „Organizator Megaimprez” na studiach drugiego stopnia kierunku „Zarządzanie”. Modyfikacja programów nauczania, rozwój platformy e-learningowej oraz wprowadzenie przedmiotów związanych z praktyką biznesu znacząco wpłynęły na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. W ramach projektu wykształcono ponad 40 wysokiej klasy specjalistów, którzy bez przeszkód będą łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym.

"Kształcimy dla pracy"

Projekt realizowany w latach 2009-2011, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu była modyfikacja programów nauczania, zmiana sposobu kształcenia za pomocą bardziej efektywnego wykorzystania technik multimedialnych, rozbudowa platformy e-lerningowej i wyposażenie laboratoriów komputerowych w profesjonalny sprzęt. Uczelnia utworzyła unikalną specjalność w języku angielskim „International Business & Trade” na studiach II Stopnia „Zarządzanie”. Zrealizowano także 6 darmowych szkoleń dla osób spoza uczelni oraz 3 programy dokształcania dla pracowników WSH: kurs języka angielskiego, kurs technik multimedialnych oraz trzymiesięczny staż w American University w Waszyngtonie.

"Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku" w partnerstwie z Dolnośląską Izbą Gospodarczą

Projekt realizowany w latach 2009-2011, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu było badanie dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących na Dolnym Śląsku, na tle Europy i świata. Badania zostały zrealizowane przez zespół wysokiej klasy specjalistów ze świata nauki i biznesu i objęły 1000 przedstawicieli przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki zostały wydane w ramach projektu w postaci 6 publikacji, zorganizowano także 4 konferencje.

"Przyszłość jest Kobietą"

Zadanie publiczne pt. „Przyszłość jest Kobietą”, projekt realizowany w latach 2007-2009 w ramach Konkursu Dotacji - „Fundusze strukturalne na poziomie NSS”, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Projekt obejmował badanie pt. „Kobiety w Zarządzaniu”, przeprowadzone na 400 kobietach menedżerach wyższego i średniego szczebla z terenu całej Polski. Badanie zrealizowano w 2008 roku, a jego wyniki zostały opublikowane w książce pt. ”Kobiety w zarządzaniu i uwarunkowania ich sukcesów”, dostępnej zarówno w wersji drukowanej, jak i pdf.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

logo EFS kapitał ludzki

projekty unijne

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon