W roku akademickim 2014/2015 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu weszła w skład Grupy Uczelni Vistula. W efekcie powstał wielouczelniany, ogólnopolski ośrodek naukowy o dużym potencjale badawczym, kształcący prawie 7000 studentów, oferujący 30 kierunków I, II stopnia i inżynierskich, 2 programy MBA, program doktorancki, ponad 60 kierunków studiów podyplomowych.


Grupę Uczelni Vistula tworzą Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji (Warszawa). Z Grupą współpracuje także Polish Open University (Warszawa i Kraków). Dzięki fuzji z Wyższą Szkołą Handlową Grupa rozszerza swój zasięg na Dolny Śląsk. Władze uczelni

Organami władzy w Uczelni są Senat i Rada wydziału – jako organy kolegialne, oraz Rektor, Kanclerz i Dziekan – jako organy jednoosobowe. Kompetencje tych organów reguluje Statut.


Rektor

Rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym jej pracowników i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez prawo do kompetencji innych organów Uczelni lub Założyciela. Rektorem WSH jest dr Irena Tomys.

Dziekan

Dziekan stoi na czele podstawowej jednostki organizacyjnej WSH, jaką jest Wydział Ekonomiczno – Menedżerski. Kieruje wydziałem w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia i rozwoju naukowego. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału i opiekunem studentów. Dziekanem Wydziału Ekonomiczno – Menedżerskiego jest dr inż. Halina Węgrzyn.

Senat jest najwyższym kolegialnym organem władzy na Uczelni. W jego skład - zgodnie ze Statutem - wchodzą: Rektor jako przewodniczący, Prorektorzy, Dziekan, Kanclerz, przedstawiciele Założyciela, reprezentanci nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz studentów.

Rada Wydziału

Rada Wydziału jest organem kolegialnym, sprawującym władzę na Wydziale Ekonomiczno-Menedżerskim, na którym są prowadzone wszystkie kierunki studiów. W skład Rady Wydziału wchodzą: Dziekan jako przewodniczący, Prodziekan, reprezentanci nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz studentów.

Struktura

W strukturze Uczelni funkcjonują trzy katedry:

  • Katedra Zarządzania
  • Katedra Turystyki i Rekreacji
  • Katedra Nauk Społecznych


Ponadto w strukturze Wyższej Szkoły Handlowej funkcjonują:

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon